Ιστορικό και Οργάνωση

Το Α.Π.Θ. και η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Η ίδρυση Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη εξαγγέλθηκε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις 24 Μαρτίου 1924. Στις 5 Ιουνίου 1925, επί κυβερνήσεως Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο ιδρυτικός νόμος 3341.

Μεταξύ των πρώτων πέντε Σχολών, που προβλέπονταν από το άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου του Πανεπιστημίου, ήταν και η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών με δύο Τμήματα και συγκεκριμένα το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η λειτουργία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών άρχισε το πανεπιστημιακό έτος 1927-28 (Π.Δ. της 19.11.1927). Το Τμήμα Νομικής λειτούργησε από το πανεπιστημιακό έτος 1930-31 (Π.Δ. της 30.7.1930, Φ.Ε.Κ. Α, 273 της 7.8.1930).

Η νεώτερη οργάνωση των Σπουδών και στα δύο Τμήματα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 15290/30-11-1971. Η απόφαση αυτή όριζε ακόμη το διαχωρισμό της Σχολής σε δύο πεδία επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, τη διδασκαλία της Επιστήμης του Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης από το Τμήμα Νομικής, το οποίο και απένεμε πτυχίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών, και τη διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που απένεμε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Αργότερα, με το Νόμο 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» και τις τροποποιήσεις του, η Σχολή χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή Τμήματα, το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τέλος, το 1999, με το Π.Δ. 203/99, ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προστέθηκε στα ήδη υφιστάμενα Τμήματα. Μετά την ίδρυση του νέου Τμήματος, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) (Π.Δ. 87/2001, Φ.Ε.Κ. 86/20-4-2001).

Έκτοτε και ως απότοκο των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που επέφερε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Νομικής μετατράπηκε σε μονοτμηματική Σχολή και ως εκ τούτου το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών μετέχει πλέον στην νεότευκτη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ), στην οποία προσχώρησε και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Η ανάγκη ίδρυσης Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είχε αναγνωριστεί από δεκαετίες από τα υπάρχοντα Τμήματα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ). Το Τμήμα της Νομικής και ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου είχαν επανειλημμένα υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Το Τμήμα ιδρύθηκε, τελικά, το 1999, στο πλαίσιο της ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαί-δευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) για τη Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 203/99), και εντάχθηκε στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2712/12-1-2000, ομόφωνα αποφάσισε τη μετονομασία της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) (Π.Δ. 87/2001, Φ.Ε.Κ. 86/20-4-2001).

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ορίστηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2000-1. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών/τριών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο και έχει αναπτύξει προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τέσσερις κατευθύνσεις (Πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, Πολιτική ανάλυση, Πολιτική ιστορία και στρατηγικές σπουδές & Διακυβέρνηση) και διδακτορικού διπλώματος.