Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εκ μέρους της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. σας παραθέτουμε κείμενο που αφορά το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών φοιτητών που  επιμελήθηκε η κ. Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής.

Το κείμενο αυτό σκοπό έχει να δώσει στοιχειώδεις και βασικές πληροφορίες στον αλλοδαπό φοιτητή που ήρθε να σπουδάσει, είτε ως υπότροφος είτε όχι, και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, αλλά και σε κάθε άλλο σπουδαστή, εθελοντή ή ερευνητή που εισήλθε σε αυτήν, προκειμένου να τον βοηθήσει να αντιληφθεί ποια είναι η νομική του κατάσταση. Δηλαδή, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες οι υποχρεώσεις του ως μέλους της ελληνικής φοιτητικής κοινωνίας, για όσο χρόνο θα διαρκεί η άδεια διαμονής του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό αφορούν μόνο στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Για τους τελευταίους υφίστανται διαφορετικές διατάξεις, που διέπουν όσους έχουν την «ευρωπαϊκή ιθαγένεια», δηλαδή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τη νομική κατάσταση των αλλοδαπών φοιτητών τρίτων χωρών, που σπουδάζουν σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι ο νόμος 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 28-35 και 43 αυτού) και τα Προεδρικά Διατάγματα 101/2008 και 128/2008. Ο νόμος 3386/2005 αναφέρεται στην είσοδο διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, ενώ το μεν Π.Δ. 101/2008 αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική εργασία, το δε Π.Δ. 128/2008 αναφέρεται στη διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

 

Δείτε (πιέζοντας τους συνδέσμους):

1.Νόμος 3386/2005
2.Π.Δ. 101 / 2008
3.Π.Δ. 128 / 2008

ΙΙ.  ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Δείτε επίσης το σύνολο των παραπάνω:

Στην αγγλική γλώσσα

Στην γαλλική γλώσσα