Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό διδακτικών/πιστωτικών μονάδων. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα ακολουθεί την κλίμακα των ακέραιων αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός πέντε (5). Σύμφωνα με το Ν. 3549/2007 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει κατά τα επόμενα εξάμηνα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επιλεγόμενο μάθημα (μάθημα επιλογής, σεμιναριακό μάθημα επιλογής, μάθημα ελεύθερης επιλογής), ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα.

Για την απόκτηση του πτυχίου κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε πενήντα ένα (51) μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων τα τριάντα εννιά (39) είναι υποχρεωτικά (συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος ΚΥΟ000 «Εισαγωγή στην εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας») και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) είναι επιλεγόμενα (επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και να έχουν λάβει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS με αυτά τα μαθήματα. Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές/τριες µπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) µαθήµατα ελεύθερης επιλογής από άλλα Tµήµατα του AΠΘ. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής που ο φοιτητής/τρια επιλέγει από άλλα Τµήµατα υπολογίζονται επίσης σε τρεις (3) δ.µ. και 4 μονάδες ECTS, άσχετα µε τις δ.µ. µε τις οποίες αυτά υπολογίζονται στα οικεία Τµήµατα.

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών εφαρμόζει το σύστημα του πολλαπλού συγγράμματος όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώ η δήλωση επιλογής συγγραμμάτων όπως και η δήλωση μαθημάτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές δικαιούνται να πάρουν αριθμό συγγραμμάτων ισάριθμο με τα μαθήματα (50 για το Τμάμα Πολιτικών Επιστημών). Πληροφορίες για το σύστημα διανομής συγγραμμάτων μπορούν να αναζητηθούν  στο σύστημα Εύδοξος (http://eudoxus.gr).

Η χρήση των νέων τεχνολογιών επεκτείνεται και κατά τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων (όπου επιστρατεύονται πλατφόρμες ηλεκτρονικής διδασκαλίας, ειδικά διαμορφωμένα groups του facebook, κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, π.χ., τo Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για την υποστήριξη των μαθημάτων του. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματα έχουν, με την χρήση κωδικών, την δυνατότητα να εισέλθουν στο περιβάλλον που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα μαθήματα καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-1 το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών εισήγαγε δοκιμαστικά στο πρόγραμμα σπουδών του και μαθήματα επιλογής στην αγγλική γλώσσα για την διευκόλυνση των φοιτητών του προγράμματος Erasmus, αλλά και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-5, το Τμήμα εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών ειδικό μάθημα για τις μεθόδους επιστημονικής έρευνας και τη σύνταξη επιστημονικών εργασιών.