Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών συμμετείχε στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των ελληνικών πανεπιστημίων το 2014 και αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων από διεθνή πανεπιστήμια:

«Το διδακτικό προσωπικό θέτει και πραγματώνει φιλόδοξους ερευνητικούς στόχους και δραστηριότητες, οι οποίες άνετα μπορούν να συγκριθούν με εκείνες των συναδέλφων τους σε σημαντικά αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια […] Αν και πρόκειται για σχετικά νέο Τμήμα, απολαμβάνει ισχυρής αναγνώρισης στην χώρα και θα μπορούσε να θεωρηθεί ηγέτης στα πεδία της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας και της πολιτικής ανάλυσης. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού φαίνεται να συνδέονται με αγαθές σχέσεις και το περιβάλλον του Τμήματος είναι φιλικό και ευνοϊκό προς τους φοιτητές/τριες. Οι τελευταίοι αισθάνονται ότι δέχονται την φροντίδα και διαθέτουν στενούς δεσμούς με τους Καθηγητές/τριες τους. Η ερευνητική παραγωγή του προσωπικού είναι ισχυρή, και καλά εδραιωμένη, ενώ οι Καθηγητές/τριες είναι ιδιαίτερα ενσωματωμένοι και ενεργοί στη δημόσια σφαίρα. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συντείνουν ουσιωδώς στην αναβάθμιση της θέσης του Τμήματος και στην φοιτητική ικανοποίηση».

Δείτε παρακάτω:

1. Την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2011.

2. Την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2014 (επικαιροποιημένα στοιχεία).

3. Την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.