Προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων για τις μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του ERASMUS +

Το κείμενο αυτό είναι συμπληρωματικό και διευκρινιστικό ως προς τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.

Α. Υποβολή αιτήσεων

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει, για να προεπιλεγούν, να έχουν συγκεντρώσει κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς τους τουλάχιστον του 50% επί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα όφειλαν να έχουν συγκεντρώσει μέχρι και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης τους.

2.  Έχουν υιοθετηθεί, για όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ, ενιαία κριτήρια, διαδικασία και τρόπος μοριοδότησης βάσει συγκεκριμένου τύπου. Επιπλέον αυτών, το Τμήμα έχει εισάγει τα ακόλουθα κριτήρια:

3. Μετακινήσεις με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές σε Γαλλία και Γερμανία δεν επιτρέπονται χωρίς επαρκή και αποδεδειγμένη γνώση της πρώτης γλώσσας διδασκαλίας (επίπεδο τουλάχιστον Β1) και πολύ καλή γνώση της δεύτερης γλώσσας διδασκαλίας (επίπεδο τουλάχιστον Β2) για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής.

4. Τα ποσοστά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών μετακινούμενων φοιτητών θα είναι αντίστοιχα τόσο συνολικά μεταξύ των μετακινούμενων όσο και ανά πανεπιστήμιο.

Β. Erasmus+ Σπουδές 

5. Οι φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές είναι, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, φοιτητές του ιδρύματος υποδοχής και όχι του Τμήματος και, ως εκ τούτου, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων για το εξάμηνο της μετακίνησής τους. Η δήλωση μαθημάτων για το συγκεκριμένο εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί από την Γραμματεία και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά την αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο πανεπιστήμιο υποδοχής (Αποφ. Συνέλευσης Τμήματος αριθμός 129/14-3-2017). Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία συμπληρωμένη δήλωση μετακίνησης πριν την αναχώρησή τους για το ίδρυμα του εξωτερικού.

6. Οι φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές πρέπει να επιτύχουν σε τουλάχιστον 20% των πιστωτικών μονάδων ECTS τα οποία έχουν δηλώσει (κατά κανόνα τουλάχιστον 2 τα μαθήματα) ειδεμή υπέχουν ευθύνη έναντι του φορέα χορήγησης της υποτροφίας και υποχρέωση επιστροφής μέρους της υποτροφίας με την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους. Στις περιπτώσεις φοιτητών τρίτου κύκλου η επιτυχία αυτή τεκμηριώνεται - εφόσον δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα - από βεβαίωση διεξαγωγής και/ή ολοκλήρωσης της έρευνας (και αναγνώριση αριθμού μονάδων ECTS) από τον υπεύθυνο ECTS του πανεπιστημίου υποδοχής.

7. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε μαθήματα που χορηγούν περί τις 30 μονάδες ECTS (κατά κανόνα 5-6  μαθήματα) για κάθε εξάμηνο μετακίνησης στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι, την στιγμή της έναρξης της μετακίνησης, ο φοιτητής-ρια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα μαθήματα που θα περάσει στο ίδρυμα υποδοχής (άρα περί τα 25-30 ECTS). Ως εκ τούτου δεν μπορούν να μετακινηθούν φοιτητές που έχουν περάσει σχεδόν όλα τα μαθήματα.

8. Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν (οι μεταπτυχιακοί μόνο κατά το εξάμηνο της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας) εφόσον τεκμηριώσουν ότι η μετακίνηση έχει συνάφεια με το αντικείμενο της διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής τους ή την έρευνα σχετικά (και τούτο επικυρωθεί εγγράφως από τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής).

9. Οι φοιτητές με την επιστροφή τους προσκομίζουν αμελλητί πιστοποιητικό σπουδών (transcript) που αναγράφει τα μαθήματα στα οποία επέτυχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

Γ. Διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων Erasmus+ Σπουδές

10. Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές, μετά την επιστροφή τους, οφείλουν να υποβάλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την παραλαβή του transcript από το πανεπιστήμιο υποδοχής, αίτηση αναγνώρισης των μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα. Η απόφαση για την αναγνώριση λαμβάνεται από τον Συντονιστή ECTS μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γ.Σ. του Τμήματος που ανανεώνεται κατ’ έτος.

11. Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές έχουν την δυνατότητα:

Α. Να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής  ως αντίστοιχα με μαθήματα του Τμήματος  (είτε υποχρεωτικά είτε επιλογής) με τον βαθμό που έλαβαν στο πανεπιστήμιο υποδοχής εφόσον υπάρχει ταύτιση κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του προσφερόμενου μαθήματος στο Ίδρυμα Υποδοχής με το αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος. Στην περίπτωση  αυτή, οι φοιτητές οφείλουν να στείλουν (πριν συμπληρώσουν το learning agreement άρα πριν την αναχώρησή τους) στον αρμόδιο καθηγητή (με κοινοποίηση στον συντονιστή ECTS) μέιλ με τα στοιχεία του  μαθήματος  που ζητούν να αναγνωρίσουν ως αντίστοιχο, την περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος (όπως προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής) ή το link με την περιγραφή του εν λόγω μαθήματος και το μάθημα του Τμήματος με το οποίο ζητούν την αναγνώριση. Σε περίπτωση που το αίτημά τους κριθεί θετικά από τον αρμόδιο καθηγητή θα κρατήσουν το απαντητικό μέιλ και με αυτό θα ζητήσουν την αντιστοίχιση του μαθήματος μετά την επιστροφή τους από την μετακίνηση και εφόσον έχουν επιτύχει στο συγκεκριμένο μάθημα. Η αναγνώριση, στην περίπτωση αυτή, γίνεται με τον τίτλο και τον αριθμό ECTS του μαθήματος στο Τμήμα. 

Β. Να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής ως επιλογής Erasmus+ τα οποία συνυπολογίζονται στο σύνολο των μαθημάτων επιλογής του φοιτητή. Στην περίπτωση αυτή  οι φοιτητές συμπληρώνουν στον πίνακα Β του learning agreement ως μάθημα τον όρο Erasmus free choice ή Erasmus επιλογής (τόσες φορές όσα και τα μαθήματα που δηλώνουν στον πίνακα Α και δεν αντιστοιχούνται με μαθήματα του Τμήματος). Στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές οφείλουν να διαθέτουν τόσα μαθήματα επιλογής όσα δηλώνουν στο learning agreement κατά τη στιγμή της μετακίνησής τους. Μετά την επιστροφή τους ζητούν την αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία πέτυχαν.

Γ. Κατ’ εξαίρεση, οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν να μην υπολογισθούν για την κτήση του πτυχίου τους έως δύο μαθήματα στα οποία επέτυχαν στο πανεπιστήμιο υποδοχής αλλά να τα συνυπολογίσουν ως επιπλέον μαθήματα στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).  

Υπογραμμίζεται ότι από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθημάτων στον Πίνακα Α και στον Πίνακα Β του learning agreement πρέπει να είναι ίδιος.

12. Η αναγνώριση μαθημάτων ως επιλογής Erasmus εξαρτάται από τη συνάφεια των μαθημάτων με τα, ευρεία εννοία, γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (π.χ. μαθήματα νομικά, ιστορικά, κοινωνικών επιστημών, φιλοσοφίας).

13. Η αντιστοίχιση βαθμολογίας πραγματοποιείται βάσει των σχετικών πινάκων του TEEΠ. Η έλλειψη κλιμακούμενης βαθμολογίας, π.χ. περιπτώσεις όπου ο φοιτητής απλώς περνά ή αποτυγχάνει (pass/fail) οδηγεί σε υποχρεωτικό υπολογισμό της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος στο πτυχίο του φοιτητή ως εξής: pass =5/10 και fail=4/10.

14. Μαθήματα γλώσσας ή μαθήματα που έχουν χαρακτήρα βελτίωσης τεχνικών δεξιοτήτων δεν αναγνωρίζονται  ούτε υπολογίζονται για το πτυχίο ή τον απαιτούμενο αριθμό των ECTS για τη μετακίνηση.  Ομοίως δεν αναγνωρίζονται μαθήματα που απέχουν από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

15. Για την διαδικασία αναγνώρισης ο κάθε φοιτητής οφείλει:

Να τυπώσει, εφόσον ζητά αντιστοίχιση μαθήματος, το έντυπο αντιστοίχισης μαθημάτων το οποίο θα πρέπει να υπογράψει ο κάθε διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος του Τμήματός μας.

Κατόπιν να συμπληρώσει, να υπογράψει και να υποβάλει μαζί με το παραπάνω έντυπο την φόρμα αίτησης αναγνώρισης μαθημάτων  στην Γραμματεία του Τμήματος.

Δ. Erasmus+ Πρακτική Άσκηση (Erasmus placement)

16. Οι φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση θεωρείται ότι έχουν επιτύχει όταν λάβουν θετική αξιολόγηση από τον φορέα υποδοχής.

17. Η πρακτική άσκηση Erasmus+ υπολογίζεται ως μάθημα επιλογής που παρέχει 4 μονάδες ECTS για τον μετακινούμενο φοιτητή. Προπτυχιακοί φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο αυτό μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής, εφόσον διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη στιγμή της αναγνώρισης.

18. Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο κατά το εξάμηνο της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας. Η αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης Erasmus στην περίπτωσή τους, όπως και στην περίπτωση υποψηφίων διδακτόρων, γίνεται μόνο για το Παράρτημα Διπλώματος και μόνο εφόσον διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη στιγμή της αναγνώρισης.

Σχετικά έντυπα: