Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Η φοίτηση στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Πολιτικές Επιστήμες. Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμιναριακά επιλογής και ελεύθερης επιλογής).

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι 8 εξάμηνα πλήρους φοίτησης, τα οποία αντιστοιχούν σε 240 τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων). Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα. Κάθε εξάµηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό πιστωτικών µονάδων ECTS. Ειδικότερα, ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS  και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30. Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το/τη φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λπ.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα ακολουθεί την κλίμακα των ακέραιων αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει κατά τα επόμενα εξάμηνα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επιλεγόμενο μάθημα (μάθημα επιλογής, σεμιναριακό μάθημα επιλογής, μάθημα ελεύθερης επιλογής), ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών του και μαθήματα επιλογής στην αγγλική γλώσσα για την διευκόλυνση των φοιτητών/τριών του προγράμματος Erasmus, αλλά και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Τμήμα εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών ειδικό μάθημα για τις μεθόδους επιστημονικής έρευνας και τη σύνταξη επιστημονικών εργασιών.

Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου των προπτυχιακών σπουδών φαίνεται να βρίσκει ευρύτερη αναγνώριση, όπως προκύπτει από την στάθμη των βάσεων του Τμήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή νέων φοιτητών/τριών, αλλά και από την δεσπόζουσα θέση του Τμήματος μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων πανεπιστημίων της χώρας:

ΕΤΟΣ

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ΒΑΣΗ

16215

16053

16666

16240

16354

15623

16085

15676

15463

14940

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι/ες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι εξοπλισμένοι με:

• Το αναγκαίο γνωστικό απόθεμα (θεωρητικό, εννοιολογικό και αναλυτικό) που τους επιτρέπει να χαρτογραφούν και να κατανοούν επιστημονικά τα πολιτικά φαινομένα: τους πολιτικούς θεσμούς, τις πολιτικές διαδικασίες και τους ανταγωνισμούς, όπως αναπτύσσονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες (ποσοτικές και ποιοτικές) ερευνητικές παραδόσεις της πολιτικής επιστήμης και συναφών επιστημών, που τους καθιστούν ικανούς να αναλύουν τις σχέσεις των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

• Την κριτική ικανότητα που προικίζει κάθε πολιτικό επιστήμονα με τη δυνατότητα να περιγράφει και να ερμηνεύει ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές, και να υποστηρίζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα.

• Τα πρακτικά εφόδια που επιτρέπουν την συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων, την επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (συμβατικές και ηλεκτρονικές), την επιστημονική διερώτηση και την ανάπτυξη οργανωμένων και πειστικών επιχειρημάτων στον γραπτό και προφορικό λόγο, τον χειρισμό πολλαπλών ερεθισμάτων και προκλήσεων με συνθετικό τρόπο, την αποτελεσματική ατομική και συλλογική εργασία, την συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση επιστημονικών και επαγγελματικών εγχειρημάτων με κοινωνική, δημοκρατική και ηθική υπευθυνότητα.

Σύμβουλοι σπουδών

Σύμβουλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχουν οριστεί οι Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος και Άρης Στυλιανού. Υπεύθυνος για τα ΑΜΕΑ ο Βέμουντ Ώρμπακε και για τα προγράμματα Erasmus οι Γιώργος Ανδρέου και Ευτυχία Τεπέρογλου. Μετά την εγγραφή των πρωτοετών αποδίδεται σε κάθε φοιτητή/τρια και προσωπικός σύμβουλος σπουδών, με τον οποίο μπορεί να συζητά οτιδήποτε τον/την απασχολεί σε σχέση με την πορεία των σπουδών του.

Ειδικότερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος απευθύνονται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς: α) προκειμένου να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα Σπουδών τους, β) για προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια των σπουδών τους, γ) για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής και δ) γενικά για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Ο Σύμβουλος Σπουδών δέχεται τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατά τις ώρες γραφείου του, ενώ δύναται να συνεπικουρείται στο έργο του από ανταποδοτικούς υποτρόφους του Τμήματος.

Ένα ακόμη μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως υπεύθυνος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους αλλοδαπούς φοιτητές. Εξάλλου, οι αλλοδαποί φοιτητές υποστηρίζονται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος και από τους συμβούλους ανταλλαγών Erasmus του Τμήματος.

Αξιολόγηση

Κάθε εξάμηνο, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους/τις διδάσκοντές/ουσές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ):

 http://qa.auth.gr

Απασχόληση αποφοίτων

Kανείς δεν αγνοεί σήµερα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, που επηρεάζει και τους νέους πτυχιούχους. Bέβαια, η επαγγελµατική κατάρτιση δεν είναι µοναδικός σκοπός της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανοί χώροι επαγγελµατικής απασχόλησης αφορούν, κατά πρώτον, στο ∆ηµόσιο και τις υπηρεσίες του, από τον διοικητικό µηχανισµό του κράτους µέχρι το ∆ιπλωµατικό Σώµα. Η πρόσληψη στο ∆ηµόσιο υπόκειται βεβαίως σε ειδικές ιαδικασίες, κοινές για όλους τους κατόχους πανεπιστηµιακών τίτλων, αλλά εδώ οι απόφοιτοι του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών διαθέτουν ένα σχετικό πλεονέκτηµα γνώσεων σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία του κράτους. Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι µπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των πολιτικών επιστηµόνων σε µια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν στη διοικητική και πολιτική ιδιοσυστασία των τοπικών κοινωνιών.

Πέρα όµως από το ∆ηµόσιο, και ο ιδιωτικός τοµέας προσφέρει ένα µεγάλο φάσµα πιθανής απασχόλησης σε πολιτικούς επιστήµονες. Αναφέρονται ενδεικτικά οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οι εταιρείες διαφήµισης και επικοινωνίας, τα γραφεία µελετών και υποβολής ερευνητικών προγραµµάτων και προγραµµάτων κατάρτισης. Στην ίδια κατεύθυνση διανοίγονται προοπτικές απασχόλησης και σε ιδιωτικές εταιρείες που επεκτείνονται στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στα γραφεία εταιρειών που εδρεύουν σε διοικητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν πρέπει επίσης να αγνοηθεί η δυνατότητα εργασίας σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ∆ιεθνείς ή Περιφερειακούς Οργανισµούς. Και, βεβαίως, για έναν πολιτικό επιστήµονα, υπάρχει πάντοτε και ένα έσχατο πεδίο δραστηριοτήτων: η ίδια η πολιτική!

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις προοπτικές και τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ.

Iστοσελίδα Γραφείου ∆ιασύνδεσης: