Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974)

ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0304
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η φύση του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ο ρόλος του κράτους και των πολιτικών κομμάτων, η λειτουργία του στρατού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών για την περίοδο 1946-1974 είναι το βασικό αντικείμενπο του μαθήματος, περιλαμβάνοντας μία συνολικότερη θεώρηση της περιόδου της δικτατορίας (1967-1974)

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με την κατανόηση των δομών και των λειτουργειών του ελληνικού πολιτικού συστήματος, τον ρόλο και την λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και θα μπορούν να χρησιμοποιούν μιας σειράς άλλων αναλυτικών εργαλείων όπως την κατηγορία της ''πολιτικής διαιρετικής τομής '' .

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, Αθήνα, Πατάκης, 2002

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Jean Meynaud, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, Τόµ. Ι & ΙΙ, Σαβάλλας, 2002.
∆ηµήτρης Χαραλάµπης, Στρατός και πολιτική εξουσία. Η δοµή της εξουσίας στην µετεµφυλιακή Ελλάδα, Εξάντας, 1985.
Χριστόφορος Βερναρδάκης, Γιάννης Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες στην προδικτατορική Ελλάδα, Εξάντας, 1991.