Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ

ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0602
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση πρόσφατων κατευθύνσεων της πολιτικής θεωρίας και η χρήση τους ως αναλυτικών εργαλείων κατανόησης της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η εξέταση των αιτίων κρίσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της υποχώρησης δημοκρατικών κατακτήσεων του παρελθόντος και της μετάβασης  σε μια κοινωνία όπου το πολιτικό σύστημα δε συντονίζεται τόσο με τα λαϊκά αιτήματα όσο με τις επιταγές μιας διεθνούς οικονομικής ολιγαρχίας, παρουσιάζεται διεξοδικά. Η μετάβαση σε μια σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα που πετυχημένα ονομάστηκε 'μεταδημοκρατία' γίνεται αντικείμενο διττής κριτικής ανάλυσης και προβληματισμού. Ο φιλελευθερισμός, στη σύγχρονη μορφή του, γίνεται αντικείμενο κριτικής για το είδος της επίδρασης που ασκεί στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του σημερινού κόσμου, καθώς και για τις φιλοσοφικές του αστοχίες που υποσκάπτουν τα ίδια του τα ιδανικά. Η κριτική αυτή θα αναδειχθεί τόσο μέσω της παρουσίασης μιας ενδοφιλελεύθερης διαμάχης μεταξύ 'ουδετεριστών' και 'τελειοκρατών', όσο και μέσω εξέτασης επιχειρημάτων που προέρχονται από αντίπαλα θεωρητικά ρεύματα και αναδεικνύουν τις εντεινόμενες και διαβρωτικές για τη δημοκρατία ανισότητες της σημερινής κοινωνίας. Στόχος η διερεύνηση της μέγιστης δυνατής σύζευξης προσεγγίσεων που ενώ έχουν διαφορετικές αφετηρίες η σύνθεσή τους θα μπορούσε να υπηρετήσει -μέσω της διαλεκτικής τους αντιπαράθεσης- τα ιδανικά μιας περισσότερο δημοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής 'μεταδημοκρατίας' και να αναλύουν τα αίτια κυριαρχίας της σε μεγάλο μέρος του σύγχρονου κόσμου.

Να επισημαίνουν την ύπαρξη ενδοφιλελεύθερης δαμάχης και να αντιπαραθέτουν τα επιχειρήματα των διαφορετικών εκδοχών της φιλελεύθερης θεωρίας, κατανοώντας την ουσία της διαμάχης αυτής και την ενδεχόμενη φιλοσοφική επιρροή της επικρατούσας μορφής φιλελευθερισμού στη 'μεταδημοκρατική' μετάβαση.

Να συλλέξουν και να κατηγοριοποιήσουν τα σημεία κριτικής στην οποία δικαίως υπόκειται η 'μεταδημοκρατική' διάβρωση των κοινωνιών και να κρίνουν αν και πώς μπορεί η πολιτική να μετατραπεί σε μια υπόθεση ενεργής συμμετοχής των πολλών, δίνοντάς τους τα εφόδια να δημιουργήσουν δημοκρατικά αναχώματα στην κυριαρχία της λογικής ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων με αυξανόμενη πολιτική ισχύ.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
Τελικός Βαθμός: Γραπτές Εξετάσεις, 20% Προφορική Παρουσίαση (οι 2 βαθμοί μπορεί να προστεθούν μόνο εφόσον επιτευχθεί η βάση 5 στις γραπτές εξετάσεις). Γραπτές Εξετάσεις: Θα πρέπει να απαντήσετε σε 2 από τις 3 ερωτήσεις
Βιβλιογραφία: 

Βασική Βιβλιογραφία

-Crouch, Colin, 2006, Μεταδημοκρατία. Αθήνα: Εκκρεμές.
-Cohen, G.A, 2010, Γιατί Όχι Σοσιαλισμός; Αθήνα: Εκκρεμές.
-Shorten, Andrew, 2017, Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
-Kymlicka,Will, 2005, Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής μας: Μια Εισαγωγή. Θεσ/νίκη: Πόλις.
-Haddock,Bruce, 2009, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης: από το 1789 μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα Κεφ.6 & 7. Αθήνα: Πατάκη.

Επιπλέον Βιβλιογραφία

-Mill, J.S., 2014, Περί Ελευθερίας. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκουρος.
-Mill, J.S., 1991, On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford University Press.
-Raz, Joseph, 1986, The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press.
-Μακρής, Λεωνίδας, 2019, “Η Διάκριση μεταξύ Ουδετερότητας και Τελειοκρατίας στον Φιλελευθερισμό: Τι είναι και γιατί έχει σημασία”, Τόμ. 44, Αρ.3, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης.
-Makris, Leonidas, 2018, "Mill’s Political Perception of Liberty: Idiosyncratic, Perfectionist but Essentially Liberal", in Public Reason, vol. 10, n.1, pp.15-32.
-Μαυρογένης, Γ., 2008, Πολιτική Επικοινωνία & ΜΜΕ στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.
-Chomsky, Noam, 2017, Who Rules the World? New York: Picador.

Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτήτριες/τές να κρατούν σημειώσεις από τις διαλέξεις