Διοικητική Οργάνωση του Κράτους

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ30
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα ασχολείται με την διοικητική οργάνωση του κράτους. Εξετάζονται, αρχικά, οι βασικές έννοιες διοικητικής οργάνωσης (διάκριση των εξουσιών, διοικητική λειτουργία, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όργανο, αρμοδιότητα) και οι βασικοί κανόνες, που διέπουν την κρατική οργάνωση (συγκέντρωση, αποκέντρωση, αυτοδιοίκηση, οργανική θέση, εποπτεία, ιεραρχία) με έμφαση στο Σύνταγμα. Ακολούθως, αναπτύσσονται οι ειδικότεροι κανόνες σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας σε σχέση με την κεντρική κρατική οργάνωση (κυβέρνηση, υπουργεία), η αποκέντρωση (αποκεντρωμένη διοίκηση) και η κατά τόπον και καθύλην αυτοδιοίκηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες του διοικητικού δικαίου και ιδιαίτερα της διοικητικής δομής. Επίσης, γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες άσκησης της διοικητικής αρμοδιότητας, σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών διοικητικών οργάνων, αντίστοιχα, τις έννοιες της ιεραρχίας και εποπτείας, τα κυβερνητικά όργανα, τις ανεξάρτητες αρχές, την δημόσια υπηρεσία και επιχείρηση.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.