Κανονισμός Σπουδών και Εξετάσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ενσωματώνοντας τις μεταβολές στους ισχύοντες  επί μέρους κανονισμούς, αποφασίζει τον παρόντα κανονισμό που εγκρίθηκε στη συνεδρίασή της με αριθμό 178/1-6-2020

Εισαγωγή
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος όσον αφορά τις προπτυχιακές σπουδές. Δεν αντιβαίνει αλλά συμπληρώνει και διευκρινίζει την υφιστάμενη νομοθεσία, τον οργανισμό του ΑΠΘ και τον  εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ, όπως ισχύουν. Τηρούμενων των αναλογιών, εφαρμόζεται συμπληρωματικά στους κανονισμούς μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, εφόσον απαιτείται και οι τελευταίοι δεν περιλαμβάνουν αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Α ́ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.    Χρονική́ διάρκεια σπουδών και απονομή πτυχίου

1.1.    Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και ολοκληρώνεται με την απονομή́ πτυχίου.
1.2.    Η ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
1.3.    Ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και αποκτά πτυχίο, όταν συμπληρώσει οκτώ (8) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα µαθήµατα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό µαθηµάτων και πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer System, και εφεξής ECTS).
1.4.    Φοιτητές/ριες που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-5 και εφεξής πρέπει, για την απόκτηση πτυχίου, να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πενήντα ένα (51) μαθήματα συνολικά, εκ των οποίων τα τριάντα εννιά (39) είναι υποχρεωτικά (συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος ΚΥΟ000 «Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες») και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) είναι επιλεγόμενα (επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και να έχουν λάβει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS με αυτά τα μαθήματα.
1.5.    Αν ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα µαθήµατα υποχρεωτικά ή επιλογής από όσα προβλέπονται για την απόκτηση του πτυχίου, στο βαθμό πτυχίου υπολογίζονται εκείνα τα µαθήµατα των οποίων η βαθμολογία κατατίθεται πρώτα στη Γραµµατεία. Τα υπόλοιπα επιπλέον µαθήµατα δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου, αλλά αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία και το παράρτημα διπλώματος.
1.6.    Το πτυχίο χορηγείται κατόπιν ορκωμοσίας, η οποία ορίζεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Κοσμήτορα της Σχολής, υπογράφεται δε από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊσταμένη του Τμήματος.
1.7.    Τα σχετικά µε τον τύπο των χορηγούμενων πτυχίων και µε την καθομολόγηση των πτυχιούχων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ.
1.8.    Η ορκωμοσία των αποφοίτων πραγματοποιείται τρεις φορές κατ’ έτος, ειδικότερα τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, Ιούλιο και Νοέμβριο.

2.    Διδακτικό́ έργο
2.1.    Το ακαδημαϊκό́ έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
2.2.    Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού́ έτους διαρθρώνεται χρονικά́ σε δύο (2) ακαδημαϊκά́ εξάμηνα, το χειμερινό́ και το εαρινό́, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται από́ το Ίδρυμα.
2.3.    Κάθε εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό ECTS.
2.4.    Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί́ εξεταστική́ περίοδος μεγίστης χρονικής διάρκειας 3 εβδομάδων, κατά́ την οποία εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό́. Επιπλέον, κατά́ το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού́ έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική́ εξεταστική́ περίοδος μεγίστης χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά́ την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά́ τα δυο προηγούμενα εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού́ έτους.
2.5.    Διακοπή ή αναστολή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ΑΕΙ, πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο, είναι δυνατή μόνο µε απόφαση της Συγκλήτου και µόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
2.6.    Στην ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτάται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος που περιλαμβάνει τις αργίες και τις περιόδους εξετάσεων.
2.7.    Εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων και πιστωτικών μονάδων σε κάποιο μάθημα, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ως µη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του.

3.    Αναστολή ή διακοπή φοίτησης

3.1.    Ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα αναστολής φοίτησης για τα ενεργά εξάμηνα που του/της εναπομένουν.
3.2.    Ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα διακοπής της φοίτησής του/της οποτεδήποτε βάσει των διατάξεων του νόμου.

4.    Εγγραφή εξαμήνου και δήλωση μαθημάτων

4.1.    Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά  εγγραφή εξαμήνου στη αντίστοιχη ιστοσελίδα.
4.2.    Παράλληλα, στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να υποβάλει, ηλεκτρονικά, δήλωση στην οποία θα αναφέρει τα µαθήµατα που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί κατά την εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου και που διδάσκονται στο εξάμηνο στο οποίο φοιτά, καθώς και τα µαθήµατα που οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα.
4.3.    Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω δηλώσεων, η συμμετοχή́ του φοιτητή́/τριας στις εξετάσεις αποκλείεται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω.
4.4.    Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες που δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα, οφείλουν να υποβάλουν χωριστή δήλωση επιλογής συγγραμμάτων από́ το σύστημα διανομής ΕΥΔΟΞΟΣ για τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται σε ξεχωριστή́ προθεσμία που τάσσει το Υπουργείο Παιδείας. Η μη δήλωση συγγραμμάτων δεν αποκλείει την συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί δήλωση μαθημάτων αλλά την παραλαβή δωρεάν συγγραμμάτων.
4.5.    Φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών τους (8ο) και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των σπουδών τους και της φοιτητικής τους ιδιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να δηλώσουν τα υποχρεωτικά́ μαθήματα που εξακολουθούν να οφείλουν από́ όλα τα προηγούμενα εξάμηνα καθώς και τα μαθήματα επιλογής του τρέχοντος εξαμήνου.
4.6.    Σε κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν ένα ανώτατο αριθμό μαθημάτων, εκφραζόμενων σε αριθμό ECTS. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται έγκαιρα πριν την περίοδο υποβολής των δηλώσεων. Σήμερα ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τα  42 ECTS. Κατ’ εξαίρεση φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών τους (8ο) και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των σπουδών τους και της φοιτητικής τους ιδιότητας μπορούν να δηλώσουν μαθήματα έως τον αριθμό των 50 ECTS.
4.7.    Δηλώσεις ή αιτήσεις για αλλαγή δηλώσεως µαθηµάτων δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας.
4.8.    Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική́ απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και δήλωσης μαθήματων ο φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επικαλεσθεί́ στη Γραμματεία του Τμήματος την υποβολή́ δήλωσής του.
4.9.    Φοιτητές/τριες που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη δήλωση μαθήματων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκονται πριν την ολοκλήρωση του τελευταίου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών, θεωρούνται ότι επέλεξαν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν όλα τα υποχρεωτικά́ του προγράμματος σπουδών του εξαμήνου το οποίο διανύουν χρονικά από́ την αρχική εγγραφή́ τους στο Τμήμα και των προηγούμενων ετών του αντίστοιχου εξαμήνου (μαθήματα (μέχρις συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού ECTS), και μόνον αυτά́, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία.
4.10.    Φοιτητές/τριες που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη δήλωση μαθήματων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφόσον έχουν ολοκληρώσει και το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη των σπουδών τους και της φοιτητικής τους ιδιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, θεωρούνται ότι επέλεξαν να εγγραφούν στα υποχρεωτικά́ μαθήματα που εξακολουθούν να οφείλουν από́ όλα τα προηγούμενα εξάμηνα (μέχρις συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού ECTS), μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία.
4.11.    Φοιτητές/ριες που εγγράφονται στο Τμήμα με τη διαδικασία της μετεγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων όπως ισχύουν, εγγράφονται και έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο εγγράφονται μόνο εφόσον η διαδικασία μετεγγραφής έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
4.12.    Φοιτητές/ριες που εγγράφονται στο Τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων όπως ισχύουν, εγγράφονται και έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου.

5.    Πρόγραμμα σπουδών

5.1.    Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος.
5.2.    Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους όλων των µαθηµάτων, τον αριθμό των ECTS που κάθε μάθημα παρέχει, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.
5.3.    Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
5.4.    Η κατανομή των µαθηµάτων στα εξάμηνα είναι ενδεικτική. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των γνωστικών αντικειμένων των µαθηµάτων. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να οριστούν προαπαιτούµενα και εξαρτώμενα από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα.
5.5.    Το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους σε πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. Οι προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων για τις μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + (τόσο για Σπουδές όσο και για Πρακτική Άσκηση) ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό ERASMUS + που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
5.6.    Το Πρόγραμμα Σπουδών επανεξετάζεται από τη Συνέλευση κάθε χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.
5.7.    Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος.

6.    Μαθήματα και κατηγορίες μαθημάτων

6.1.    Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες µαθηµάτων:
6.1.1.    Τα υποχρεωτικά µαθήµατα (KY)
6.1.2.    Τα µαθήµατα επιλογής (KE) στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαθήματα επιλογής  Erasmus+ για τους φοιτητές/ριες που έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές
6.1.3.    Τα σεµιναριακά µαθήµατα επιλογής (KEΣ)
6.1.4.    Τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). Πρόκειται για έως δύο (2) μαθήματα που οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν από άλλα Τμήματα του AΠΘ μετά από έγκριση του Συμβούλου Σπουδών για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
6.2.    Εφόσον προβλέπεται η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, το μάθημα αυτό αντιμετωπίζεται ως σεµιναριακό επιλογής, είναι προαιρετικό και η βαθμολογία του δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.
6.3.    Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προσθέσει και άλλες κατηγορίες μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών.
6.4.    Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, κάθε εξαμηνιαίο υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ μαθήματα επιλογής (επιλογής, σεµιναριακά μαθήματα επιλογής) αντιστοιχούν σε τέσσερις (4). Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ λαμβάνουν τον αριθμό των ECTS που χορηγεί το Τμήμα εκείνο.
6.5.    Tο μάθημα ΚΥΟ000 «Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες» δηλώνεται μετά το 3ο εξάμηνο και προσφέρεται και κατά τα δύο εξάμηνα σπουδών. Πιστώνεται με 2 μονάδες ECTS.
6.6.    Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών», είναι μάθημα επιλογής (σεμιναριακό μάθημα επιλογής) στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (με κωδικό μαθήματος ΚΕΣ001). Αντιστοιχεί σε τέσσερα (4) ECTS, λαμβάνει βαθμό και συμμετέχει στη λήψη πτυχίου. Εντάσσεται στα 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών (επικαιροποίηση στοιχείων για την Πρακτική Άσκηση με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος με αρ.150/28.06.2018). Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ. Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης. Η πρακτική άσκηση διέπεται από ειδικό κανονισμό πρακτικής άσκησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
6.7.    Δικαίωμα δήλωσης μαθημάτων επιλογής, σεμιναριακών μαθημάτων επιλογής ή μαθημάτων ελεύθερης επιλογής έχουν μόνον οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει δύο εξάμηνα σπουδών.
6.8.    Για κάθε μάθημα επιλογής και σεµιναριακά μάθημα επιλογής προβλέπεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων. Ο μέγιστος αριθμός μπορεί να είναι μικρότερος για συγκεκριμένο μάθημα με απόφαση του διδάσκοντα που ανακοινώνεται πριν την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων. Σήμερα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 120 για τα μαθήματα επιλογής και 30 για τα σεµιναριακά μαθήματα επιλογής.
6.9.    Σε ό, τι αφορά τις δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών, ο φοιτητής/τρια επιλέγει από τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

7.    Ειδικές αρμοδιότητες διδασκόντων

7.1.    Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλο Σπουδών που επικουρείται από δύο άλλα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ως αναπληρωτές.
7.2.    Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση ορίζει μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ως Σύμβουλο Σπουδών για τους αλλοδαπούς φοιτητές του Τμήματος.  Ο Σύμβουλος Σπουδών για τους αλλοδαπούς φοιτητές ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Τμήμα για τα προαπαιτούµενα και τους βοηθά στα πρακτικά ζητήματα ένταξής τους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Τμήματος.
7.3.    Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση ορίζει μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ως συντονιστή ERASMUS+ (συντονιστή ECTS). O συντονιστής ERASMUS+ έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές των προγραμμάτων ERASMUS+, επιλέγει τους εξερχόμενους φοιτητές ERASMUS+ βάσει των οδηγιών του ΤΕΕΠ, εγκρίνει τις συμφωνίες μάθησης και πρακτικής άσκησης ERASMUS, εκπροσωπεί το Τμήμα στις δραστηριότητες ERASMUS του ΑΠΘ και εγκρίνει, χορηγεί βαθμό και αριθμό ECTS στα μαθήματα των εξερχόμενων φοιτητών όταν επιστρέψουν.
7.4.    Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση ορίζει μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ως υπεύθυνο για τα άτομα με αναπηρία που είναι αρμόδιος για την επικοινωνία και αναζήτηση λύσεων για θέματα που αφορούν την διευκόλυνση της πρόσβασης, παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων από άτομα με αναπηρίες.
7.5.    Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η Συνέλευση ορίζει μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ως Σύμβουλο Σπουδών για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο Σύμβουλος Σπουδών για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ενημερώνει τους φοιτητές/τριες για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής και εγκρίνει τις επιλογές τους βάσει της συνάφειας του επιλεγέντος μαθήματος με το ευρεία εννοία γνωστικό πεδίο των Πολιτικών Επιστημών. Εκτός από την έγγραφη έγκριση του Συμβούλου Σπουδών του Τμήματος απαιτείται και έγγραφη έγκριση του/της διδάσκοντα/ουσας του εν λόγω μαθήματος. Σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
7.6.    Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση ορίζει μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ως υπεύθυνο για την σύμπραξη EPICUR. O υπεύθυνος EPICUR έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές της σύμπραξης EPICUR, εγκρίνει τα μαθήματα που αναλαμβάνουν οι φοιτητές/τριες μέσω της σύμπραξης καθώς και την πρακτική άσκηση EPICUR, εκπροσωπεί το Τμήμα στις συναφείς δραστηριότητες του ΑΠΘ και εγκρίνει, χορηγεί βαθμό και αριθμό ECTS στα μαθήματα που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες από τη σύμπραξη.

8.    Οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων  

8.1.    Οι διδάσκοντες αναρτούν το περιεχόμενο των μαθημάτων που περιλαμβάνει τις κύριες θεματικές, τη σειρά των διαλέξεων, χρήσιμη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/-ριών του μαθήματος,  στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και του Τμήματος έγκαιρα πριν τις δηλώσεις των μαθημάτων.
8.2.    Τα ωρολόγια προγράμματα συντάσσονται κατά́ τρόπο, ώστε, στο μέτρο του δυνατού́, να εξασφαλίζεται ισομερής φόρτος εργασίας των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου, τουλάχιστον σε σχέση με τα υποχρεωτικά́ μαθήματα. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίζει ωρολόγιες περιόδους για τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής.
8.3.    Με τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά́, μέσω των ιστοσελίδων της ΜΟΔΙΠ σε αξιολόγηση των διδασκομένων σε αυτούς μαθήματων καθώς και των διδασκόντων τα μαθήματα αυτά́, προς τον σκοπό́ της βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών.

9.    Έλεγχος των γνώσεων και βαθμολογία

9.1.    Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά́ με νόμο ή Υπουργική́ Απόφαση, οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά́ μετά το πέρας του χειμερινού́ ή του εαρινού́ εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν τα εξάμηνα αυτά́, αντίστοιχα. Η εξέταση κάθε μαθήματος αποβλέπει κατά́ κύριο λόγο στον έλεγχο της κριτικής ικανότητας του εξεταζόμενου και όχι της ικανότητάς του να απομνημονεύει.
9.2.    Οι διδάσκοντες, λαμβάνουν ειδική́ μέριμνα για την προφορική́ εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από́ την εισαγωγή́ τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή με σοβαρά́ κινητικά́ προβλήματα ή με προβλήματα όρασης ή άλλες σοβαρές παθήσεις που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή́ τους σε γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό́ Κανονισμό́ του ΑΠΘ και εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία.
9.3.    Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά́ εγκαίρως στη οικεία ιστοσελίδα το πρόγραμμα των εξετάσεων του εξαμήνου, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά́ να περιέχει, για κάθε μάθημα, την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης και τα χρονικά́ όρια έναρξης και λήξης της.
9.4.    Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα ακολουθεί την κλίμακα των ακέραιων αριθμών από μηδέν (0)  έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός πέντε (5). Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
9.5.    Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το δηλώσει εκ νέου και να επανεξετασθεί σε επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο διδάσκεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επιλεγόμενο μάθημα (μάθημα επιλογής, σεµιναριακό μάθημα επιλογής, μάθημα ελεύθερης επιλογής), ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το δηλώσει εκ νέου και να επανεξετασθεί σε αυτό σε επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο διδάσκεται ή να το αντικαταστήσει µε άλλο επιλεγόμενο μάθημα του αντίστοιχου εξαμήνου.
9.6.    Φοιτητές που έχουν υπερβεί το ένατο (9ο) εξάμηνο των σπουδών τους έχουν το δικαίωμα, εφόσον τούτο προβλέπεται από το νόμο, να εξετάζονται στα δηλωθέντα εκ μέρους τους υποχρεωτικά μαθήματα και των δύο εξαμήνων σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.

10.    Αντιστοίχιση μαθημάτων για φοιτητές εκ μετεγγραφής και κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων

10.1.    Η αντιστοίχιση μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει φοιτητές/ριες που εγγράφονται στο Τμήμα από μετεγγραφή έχοντας φοιτήσει σε άλλο ΑΕΙ αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος που ετοιμάζει σχετικό πίνακα αντιστοίχισης. Ο σχετικός πίνακας είναι αποκλειστικός και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και επικαιροποιείται, εφόσον απαιτείται, ανά τακτά διαστήματα.
10.2.    Σε ότι αφορά τους φοιτητές εκ μετεγγραφής, ακολουθούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αντιστοίχισης:
10.2.1.    Αντιστοιχίζονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα (όχι επιλογής) των άλλων Τμημάτων. Ωστόσο η αντιστοίχιση μπορεί να γίνει είτε με υποχρεωτικά είτε και με επιλογής του Τμήματός μας.
10.2.2.    Η αντιστοίχιση πραγματοποιείται με τον αριθμό ECTS των αντίστοιχων μαθημάτων του Τμήματός μας.
10.2.3.    Φοιτητές/ριες εκ μετεγγραφής μπορούν, πέραν των αντιστοιχιζόμενων μαθημάτων, να αναγνωρίσουν, εφόσον το επιθυμούν, έως 2 μαθήματα που έχουν περάσει στο Τμήμα προέλευσής τους ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής (όπως δικαιούνται όλοι οι φοιτητές), εξαντλώντας το δικαίωμα αυτό.
10.3.    Η αντιστοίχιση αφορά αποκλειστικά φοιτητές εκ μετεγγραφής. Φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις έχοντας ήδη αποφοιτήσει από άλλο ΑΕΙ, ή με πανελλήνιες εξετάσεις (είτε με τη διαδικασία του 90% είτε του 10%) έχοντας ήδη αποφοιτήσει από ή φοιτήσει σε άλλο ΑΕΙ, δεν μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση ή αντιστοίχιση μαθημάτων από το προηγούμενο πτυχίο ή την περασμένη φοίτησή τους. Οι εγγραφόμενοι/-ες με κατατακτήριες εξετάσεις θεωρείται ότι έχουν επιτύχει στα μαθήματα του Τμήματος στα οποία εξετάσθηκαν.
10.4.    Για όλες τις ως άνω κατηγορίες, η αντιστοίχιση δεν είναι υποχρεωτική για τον φοιτητής/τρια. Ωστόσο η σχετική αίτηση, εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής/τρια, υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που είναι το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου που ακολουθεί το εξάμηνο εγγραφής του φοιτητή/τριας στο Τμήμα.

11.    Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις

11.1.    Ακυρώσεις και αναπληρώσεις μαθημάτων αναρτώνται, με μέριμνα των διδασκόντων, έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
11.2.    Αιτήσεις προς τη Γραμματεία υποβάλλονται αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση. Δεν γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή́ διεξαγωγή́ των εξετάσεων, να κατοχυρώνεται η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζόμενων και να διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και του ακαδημαϊκού́ ιδρύματος καθώς και η προσωπική́ και επιστημονική́ αξιοπρέπεια των διδασκόντων, των επιτηρητών και των φοιτητών/φοιτητριών.

12.    Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εξεταζόμενων

12.1.    Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμήνων έχουν μόνον όσοι/ες έχουν συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθήματων. Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί́ δεν βαθμολογείται. Στην εξεταστική́ περίοδο Σεπτεμβρίου δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/ες δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα που είχαν συμπεριλάβει στις αντίστοιχες δηλώσεις μαθήματων του χειμερινού́ και του εαρινού́ εξαμήνου.
12.2.    Για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι φοιτητές/-ριες προσέρχονται με τις φοιτητικές τους ταυτότητες ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό́ στοιχείο της ταυτότητάς τους.
12.3.    Οι φοιτητές/-ριες πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα το αργότερο 5′ πριν την έναρξη της εξέτασης.
12.4.    Πριν τη διανομή́ των θεμάτων, οι φοιτητές/-ριες οφείλουν να απομακρύνουν τα βιβλία ή βοηθήματα που έχουν μαζί́ τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά́ από́ τους υπεύθυνους του μαθήματος.
12.5.    Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού́ τηλεφώνου καθώς και κάθε άλλου ηλεκτρονικού́ μέσου κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να τα απενεργοποιήσουν (όχι απλώς να θέσουν σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να τα απομακρύνουν ώστε να μη βρίσκονται πάνω ή κάτω από́ το έδρανο. Η χρήση αλλά́ και η απλή́ κατοχή τέτοιων συσκευών σε θέση και απόσταση που να επιτρέπει έστω και τη δυνητική́ χρησιμοποίησή τους συνιστά́ απόπειρα αντιγραφής και αντιμετωπίζεται αναλόγως.
12.6.    Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να έχουν μαζί́ τους την αναγκαία γραφική́ ύλη.
12.7.    Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν στο γραπτό́ τους με ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο & ΑΕΜ), το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
12.8.    Κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης, η έξοδος από́ την αίθουσα των εξετάσεων απαγορεύεται εν γένει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, κατά́ την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη και μεμονωμένη έξοδος των εξεταζόμενων για λόγους ανωτέρας βίας. Στο γραπτό́ του/ης εξεταζόμενου/ης σημειώνεται η έξοδος.
12.9.    Από την έναρξη της εξέτασης και ως το πέρας της, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν πλήρη ησυχία τόσο εντός της αίθουσας της εξέτασης όσο και πέριξ αυτής. Οφείλουν να αποφεύγουν εν γένει κάθε συμπεριφορά́ που ενδέχεται να παρενοχλεί́ συνάδελφους τους και να παρεμποδίζει τη συγκέντρωσή τους στην εξέταση καθώς και την ομαλή́ διεξαγωγή́ της. Σε περίπτωση που φοιτητές/τριες δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες, ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή́ τους στην εξέταση, να ζητήσει την άμεση απομάκρυνσή τους από́ την αίθουσα και τους χώρους κοντά́ σε αυτήν, ή και, σε ακραίες περιπτώσεις, να ακυρώσει την εξέταση για όλους/ες και να παραπέμψει το ζήτημα στην Συνέλευση του Τμήματος.
12.10.    Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων. Κατά́ την αποχώρηση τους, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να πάρουν μαζί́ τους τα μπουκάλια με νερό́ κ.λπ. που χρησιμοποίησαν.
12.11.    Κατά́ την αποχώρησή τους, οι εξεταζόμενοι παραδίδουν το γραπτό́ τους και υπογράφουν στον ονομαστικό́ κατάλογο εξεταζόμενων φοιτητών/τριών και, εφ ́όσον ζητηθεί́ από́ τον διδάσκοντα ή τον επιτηρητή́, επιδεικνύουν τη φοιτητική́ τους ταυτότητα (ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλο αποδεικτικό́ στοιχείο ταυτότητας) και παραδίδουν το πρόχειρο που χρησιμοποιήσαν καθώς και τα θέματα των εξετάσεων.
12.12.    Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από́ την αίθουσα εξεταζόμενων στα τελευταία δέκα λεπτά́ της ώρας εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση ο/η προτελευταίος/α που πρόκειται να αποχωρήσει, υποχρεούται να παραμείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και παραδώσει το γραπτό́ του και ο τελευταίος/α εξεταζόμενος/η.
12.13.    Μετά́ την παράδοση του γραπτού́ και την έξοδο από́ την αίθουσα των εξετάσεων, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να απομακρύνεται από́ αυτήν ώστε να μην προκαλεί́ συνθήκες (πχ. θόρυβο) που δυσκολεύουν την περισυλλογή́ των συμφοιτητών τους που συνεχίζουν να εξετάζονται στο μάθημα.
12.14.    Η παραβίαση της αμεροληψίας των εξετάσεων με συνεργασίες κατά́ οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ́ εξεταζόμενων ή με άλλο άτομο εντός ή εκτός της αίθουσας των εξετάσεων ή η χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων τιμωρείται όπως προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.
12.15.    Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, πέραν των άλλων πειθαρχικών ποινών, οι εμπλεκόμενοι/ες παραπέμπονται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής ή του Ιδρύματος με το ερώτημα της διαγραφής.
12.16.    Μετά́ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να δουν το γραπτό́ τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους, εφόσον το επιθυμούν. Οι καθηγητές/καθηγήτριες δύνανται να ορίζουν ειδική́ ημέρα/ώρα εξήγησης των βαθμολογιών.
12.17.    Αν ένας φοιτητής/τρια έχει αποτύχει περισσότερες από́ τρεις φορές σε ένα μάθημα με τον ίδιο διδάσκοντα, δύναται, υστέρα από́ αίτησή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει να εξετασθεί και να βαθμολογηθεί το γραπτό του από τριμελή́ επιτροπή́ διδασκόντων του Α.Π.Θ., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό́ αντικείμενο. Η σύνθεση της επιτροπής αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από́ την επιτροπή́ εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό́ του Ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
12.18.    Οι εξεταζόμενοι/ες που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ως πάσχοντες από́ παθήσεις που δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν σε γραπτή́ εξέταση, ρυθμίζουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και κατόπιν προσωπικής συνεννόησης με τους διδάσκοντες τον καταλληλότερο (προφορικό́ ή άλλο) τρόπο εξέτασης τους.

13.    Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διδασκόντων
13.1.    Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από́ τον/την διδάσκοντα/ουσα, που μπορεί́ να οργανώσει κατά́ την κρίση του/της γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί́ σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
13.2.    Οι διδάσκοντες οφείλουν να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα της εξέτασης των μαθήματων τους, να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί των θεμάτων των εξετάσεων στην αρχή́ της εξέτασης και ακολούθως να εποπτεύουν κάθε πτυχή́ της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
13.3.    Σε περίπτωση σοβαρού́ κωλύματος, ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία για την αδυναμία προσέλευσης τους στις εξετάσεις καθώς και για το ποιό μέλος ΔΕΠ έχουν ορίσει να τους αναπληρώσει. Οφείλουν, επίσης, να παραδώσουν εγκαίρως τα θέματα και τις αναγκαίες οδηγίες στους αναπληρωτές τους.
13.4.    Ανακοινώνουν τη βαθμολογία εντός τριών εβδομάδων από́ την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
13.5.    Διατηρούν τα γραπτά́ στο αρχείο τους για την προβλεπόμενη από́ το νόμο χρονική́ διάρκεια των τριών ετών.

14.    Κυρώσεις σε περιπτώσεις αντιγραφής και λογοκλοπής
14.1.    Σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισμού́ εξετάσεων (αντιγραφή́ στις εξετάσεις ή λογοκλοπή́ σε εργασία) το γραπτό́ ή η εργασία μηδενίζεται και ο/η παραβάτης παραπέμπεται στην Συνέλευση του Τμήματος για την επιβολή́ περαιτέρω πειθαρχικών κυρώσεων.
14.2.    Σε ό τι αφορά τις συγκεκριμένες πειθαρχικές κυρώσεις, υπενθυμίζεται η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αριθμό. Πρωτ. Α 11508/14-6-1989), στην συνεδρίαση με αριθμό 2562/7-6-1989 σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος «εξουσιοδοτεί́ τα Τμήματα του Πανεπιστημίου σε περίπτωση που συλλαμβάνεται φοιτητής να αντιγράφει, να επιβάλλουν ποινή́ αποκλεισμού́ από́ όλα τα μαθήματα της επομένης εξεταστικής περιόδου. Η σχετική́ απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στη Σύγκλητο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του γεγονότος της αντιγραφής από́ τον φοιτητή́ ή ακόμη σε περίπτωση ύπαρξης μαρτύρων ότι δεν διεπράχθη το αδίκημα, το θέμα θα παραπέμπεται στη Σύγκλητο, αφού́ προηγηθεί́ η σχετική́ διαδικασία απολογίας του φοιτητή́ και εξέτασης μαρτύρων που τυχόν υπάρχουν. Ιδιαιτέρες περιπτώσεις αντιγραφών, όπως πλαστοπροσωπίες ή υποτροπές ιδίων φοιτητών σε αντιγραφές, θα εξετάζονται από́ τη Σύγκλητο, ύστερα από́ πρόταση του Τμήματος, για επιβολή́, πιθανόν, μεγαλύτερης ποινής».  
14.3.    Η διάταξη αυτή ανακοινώνεται ηλεκτρονικά (μαζί με ολόκληρο τον κανονισμό εξετάσεων) στους φοιτητές/-ριες του Τμήματος πριν την έναρξη διεξαγωγής των εξετάσεων.

Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2014-5 πρέπει, για την απόκτηση του πτυχίου, να έχουν περάσει επιτυχώς πενήντα (50) μαθήματα συνολικά εκ των οποίων τα τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) επιλεγόμενα (επιλογής, σεµιναριακά, ελεύθερης επιλογής).
Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος υπόκειται στις προβλέψεις των κανονισμών του ΑΠΘ.
Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά́, ο παρών Κανονισμός μπορεί́ να συμπληρωθεί́, να τροποποιηθεί́ ή και να αναθεωρηθεί́ οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, υποκείμενη στην έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμβουλος Σπουδών για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίσθηκε ο επίκουρος καθηγητής Κάρολος Καβουλάκος.

Υπεύθυνη για τα μαθήματα του προγράμματος ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίσθηκε η επίκουρη καθηγήτρια κ. Τεπέρογλου Ευτυχία τόσο για το Erasmus Studies όσο και για το Erasmus Placement.

Σύμβουλος Σπουδών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και για τους αλλοδαπούς φοιτητές ορίσθηκε ο επίκουρος καθηγητής Βέμουντ Ώρμπακε.