Κανονισμός Σπουδών και Εξετάσεων

Κανονισμός σπουδών

Διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάµηνα πλήρους φοίτησης.

Γενικές αρχές

1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου.
2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα.
3. Κάθε εξάµηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό πιστωτικών µονάδων ECTS (European Credit Transfer System).
4. Εάν δεν συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός διδακτικών εβδοµάδων και πιστωτικών µονάδων σε κάποιο µάθηµα, τότε το µάθηµα αυτό θεωρείται ως µη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του.
5. ∆ιακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ΑΕΙ, πέρα από τα προβλεπόµενα στο νόµο, είναι δυνατή µε απόφαση της Συγκλήτου και µόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
8. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα ακολουθεί την κλίµακα των ακέραιων αριθµών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθµός πέντε (5). Κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.
9. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει κατά τα επόµενα εξάµηνα.
10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επιλεγόµενο µάθηµα (µάθηµα επιλογής, σεµιναριακό µάθηµα επιλογής, µάθηµα ελεύθερης επιλογής), ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο επιλεγόµενο µάθηµα.
11. Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων και πιστωτικών μονάδων. Αν ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς σε περισσότερα µαθήµατα (υποχρεωτικά ή επιλογής) από όσα προβλέπονται για την απόκτηση του πτυχίου, στο βαθµό πτυχίου υπολογίζονται εκείνα τα µαθήµατα των οποίων η βαθµολογία κατατίθεται πρώτα στη Γραµµατεία. Τα υπόλοιπα επιπλέον µαθήµατα δεν συνυπολογίζονται στον βαθµό πτυχίου, αλλά αναφέρονται στην αναλυτική βαθµολογία και το παράρτημα διπλώματος.
12. Τα σχετικά µε τον τύπο των χορηγούµενων πτυχίων και µε την καθοµολόγηση των πτυχιούχων καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς των ΑΕΙ.
13. Το πτυχίο χορηγείται κατόπιν ορκωµοσίας, η οποία ορίζεται από τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος και τον/την Κοσµήτορα της Σχολής, υπογράφεται δε από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραµµατέα του οικείου Τµήµατος.

Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου

Στην αρχή κάθε εξαµήνου, και σε προθεσµία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια, επιπλέον της εγγραφής του/της στο εξάμηνο, να υποβάλει ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος δήλωση, στην οποία θα αναφέρει τα µαθήµατα που επιθυµεί να παρακολουθήσει στο συγκεκριµένο εξάµηνο, καθώς και τα µαθήµατα που οφείλει από προηγούµενα εξάµηνα και στα οποία επιθυµεί να εξεταστεί κατά την εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαµήνου και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεµβρίου.
Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων που µπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες στο κάθε εξάµηνο αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τµήµατος και ανακοινώνεται έγκαιρα κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων. ∆ηλώσεις ή αιτήσεις για αλλαγή δηλώσεως µαθηµάτων δεν γίνονται δεκτές µετά τη λήξη της προθεσµίας.

Πρόγραµµα σπουδών

1. Το Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει τους τίτλους όλων των µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.
2. Το Πρόγραµµα Σπουδών προσαρµόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Ο αριθµός αυτός καθορίζεται για κάθε πτυχίο µε Προεδρικό ∆ιάταγµα και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από οκτώ.
3. Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό πιστωτικών μονάδων ECTS.
4. Η κατανοµή των µαθηµάτων στα εξάµηνα είναι ενδεικτική. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των γνωστικών αντικειµένων των µαθηµάτων (µε τη διαδικασία κατάρτισης του Προγράµµατος Σπουδών µπορεί να οριστούν προαπαιτούµενα και εξαρτώµενα από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα).
5. Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Το Πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται ανά έτος στο τέλος του εαρνού εξαμήνου.
6. Η απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος για το Πρόγραµµα Σπουδών κοινοποιείται στον Κοσµήτορα και δηµοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τµήµατος.
7. Το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος διακρίνει τέσσερις κατηγορίες µαθηµάτων:
- Τα υποχρεωτικά µαθήµατα (KY)
- Τα µαθήµατα επιλογής (KE)
- Τα σεµιναριακά µαθήµατα επιλογής (KEΣ)
- Τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)

Επιμέρους ρυθµίσεις

1. Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, κάθε εξαμηνιαίο υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες του ECTS (European Credit Transfer System), ενώ μαθήματα επιλογής (επιλογής, σεμιναριακά μαθήματα επιλογής, μαθήματα ελεύθερης επιλογής) αντιστοιχούν σε τέσσερις (4).
2. Με βάση το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS. Πιο συγκεκριμένα, για την απόκτηση του πτυχίου, κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε πενήντα ένα (51) μαθήματα συνολικά (για τους εισαχθέντες 2014-5 και μετά), εκ των οποίων τα τριάντα εννιά (39) είναι υποχρεωτικά (συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος ΚΥΟ000 «Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες» που πιστώνεται όμως με 2 μονάδες ECTS) και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) είναι επιλεγόμενα (επιλογής, σεμιναριακά, ελεύθερης επιλογής). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Tμήματα του AΠΘ μετά από έγκριση του Συμβούλου Σπουδών. Επίσης, προβλέπεται η παρακολούθηση μιας ξένης γλώσσας. Eπειδή το μάθημα της ξένης γλώσσας είναι προαιρετικό, η βαθμολογία του δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.
3. Για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές του δεύτερου έτους το μάθημα ΚΥΟ000 «Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες» δηλώνεται υποχρεωτικά είτε στο χειμερινό (Γ’) είτε στο εαρινό (Δ΄ εξάμηνο) ανάλογα με το εξάμηνο  του μαθήματος στο οποίο θα πραγματοποιήσουν και θα καταθέσουν εργασία. Έτσι, παράλληλα με την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να συντάξουν, κατά το 2o έτος φοίτησής τους, επιστημονική εργασία είτε ατομικά είτε συλλογικά σε ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα του Γ' ή Δ' εξαμήνου φοίτησης του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και βαθμολογούνται χωριστά για την εργασία αυτή:

Μαθήματα Γ’ εξαμήνου
ΚΥ0301     Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία (Τεπέρογλου)
ΚΥ0302     Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες I (Σεβαστάκης)
ΚΥ0304     Πολιτικό σύστημα και κομματικοί σχηματισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974) (Πανταζόπουλος)

Μαθήματα Δ’ εξαμήνου
ΚΥ0402     Κλασσική κοινωνική θεωρία (Καβουλάκος)
ΚΥ0403     Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Ανδρέου)
ΚΥ0405     Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες (Χατζηπαντελής)

Σε όποιο από τα μαθήματα αυτά πραγματοποιήσουν εργασία, οι φοιτητές/τριες  θα λάβουν δύο βαθμολογίες: μία, μέσω των εξετάσεων του μαθήματος, για το συγκεκριμένο επιμέρους μάθημα, και μία δεύτερη, μέσω της εργασίας τους, που θα καταχωρηθεί στο μάθημα ΚΥΟ000.
4. Δικαίωμα δήλωσης μαθημάτων επιλογής ή σεμιναριακών μαθημάτων επιλογής ή μαθημάτων ελεύθερης επιλογής έχουν μόνον οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει δύο εξάμηνα σπουδών.
5. Για κάθε μάθημα επιλογής και σεμιναριακό μάθημα επιλογής προβλέπεται μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων.
6. Τα μαθήματα επιλογής και τα σεμιναριακά μαθήματα επιλογής δηλώνονται στη Γραμματεία τις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων (οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία). Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών (120 για τα μαθήματα επιλογής και 30 για τα σεμιναριακά μαθήματα επιλογής), ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει από τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
7. Οι δηλώσεις των φοιτητών/τριών για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα θα παραδίδονται στον/ην Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ο οποίος είναι αρμόδιος/α να αποφασίζει για την έγκριση και αποδοχή ή μη του επιλεγόμενου μαθήματος.

Σύμβουλος Σπουδών για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίσθηκε ο επίκουρος καθηγητής Κάρολος Καβουλάκος. Υπεύθυνος για τα μαθήματα του προγράμματος ERASMUS για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίσθηκε ο αναπλ. καθηγητής κ. Παπαγεωργίου τόσο για το Erasmus Studies όσο και για το Erasmus Placement. Σύμβουλος Σπουδών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και για τους αλλοδαπούς φοιτητές ορίσθηκε ο επίκουρος καθηγητής Βέμουντ Ώρμπακε.

Κανονισμός εξετάσεων Τμήματος

Ο κανονισμός ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, να κατοχυρώνεται η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων και να διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και του ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, των επιτηρητών και των φοιτητών/φοιτητριών.  

 

Συνημμένα Αρχεία: