Η Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική άσκηση για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι επίσημα θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ως επιλεγόμενο μάθημα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου σπουδών. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» προβλέπεται (α) η απασχόληση των φοιτητών του Τμήματος σε τυπικούς ή άτυπους πολιτικούς θεσμούς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί κ.τ.λ.) ή/και (β) η απασχόληση τους σε εταιρεία ερευνών και ανάλυσης της κοινής γνώμης.

Στην Α περίπτωση δίνεται έμφαση σε θέματα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα, διοικητικός εκσυγχρονισμός υπηρεσιών), της οικοδόμησης συλλογικών συμμετοχικών θεσμών (Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας, Δημοτικά Διαμερίσματα) ή της οργάνωσης και διανομής κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικά Κέντρα, Κέντρα Στήριξης Απασχόλησης).

Στην Β περίπτωση οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας έρευνας γνώμης –σχεδιασμός ερωτηματολογίου, επιλογή δείγματος, επιλογή μεθόδου πραγματοποίησης, υλοποίηση έρευνας, έλεγχος και μηχανογράφηση, ανάλυση και παρουσίαση.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε εξαμηνιαίους κύκλους. Πριν από την έναρξη κάθε κύκλου υπάρχει ενημέρωση των φοιτητών για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, το αντικείμενο της απασχόλησης, και υλοποιείται σεμινάριο με στόχο την ενημέρωση των ασκούμενων σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα στους οποίους πρόκειται να απασχοληθούν, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται (όπως «μελέτη περίπτωσης», «τεχνολογική προοπτική διερεύνηση», «Delphi» κ.α.), καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασκούμενων στον εργασιακό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι με τη συνδρομή των εποπτών επιλέγουν ένα από τα θέματα του Ο.Τ.Α. ή της διαδικασίας της Έρευνας που συμμετέχουν και εκπονούν «μελέτη περίπτωσης».

Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης η χρηματοδότηση εξασφαλίζει μία αμοιβή για τον φοιτητή καθώς και ασφάλιση από ατύχημα από το ΙΚΑ.Προυποθέσεις για την πραγματοποίηση είναι να υπάρχει χρηματοδότηση από προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ) και να διατίθενται θέσεις από τους φορείς πρακτικής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η πρακτική ολοκληρώνεται με την παρουσία του φοιτητή για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης στον φορέα πρακτικής. Οι διαθέσιμες θέσεις κάθε έτους κατανέμονται στις περιόδους πρακτικής άσκησης που είναι:
1η περίοδος: Κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου
2η περίοδος: Κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου
3η περίοδος: Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)