Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας

Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας» εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής ανάλυσης, της εκλογικής ανάλυσης, της εκλογικής συμπεριφοράς, της πολιτικής κοινωνιολογίας, της εκλογικής κοινωνιολογίας, της εφαρμοσμένης στατιστικής και των ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό Εργαστήριο στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη πολιτική ανάλυση, εστιάζοντας στους παρακάτω άξονες:

  • αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό.
  • μελετά συλλογικά υποκείμενα και τις αλληλεπιδράσεις τους (κόμματα, συνδικάτα, ομάδες πίεσης, ενώσεις πολιτών), την επίδραση του πλαισίου (κομματικό σύστημα, εκλογικό και θεσμικό περιβάλλον, συμμετοχή), διερευνά τις επιδράσεις στον πολίτη (οικονομική και θεματική ψήφος, κομματική πίστη) και τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς.
  • παρουσιάζει και μελετά το εξωτερικό (υπερεθνικοί οργανισμοί και κράτη) και το εσωτερικό περιβάλλον (θεσμική συγκρότηση του κράτους), συμμετέχοντας σε διαδικασίες και δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τον εκλογικό νόμο.
  • παρουσιάζει το πλαίσιο και τη μεθοδολογία ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων, εκλογικών ερευνών γνώμης σε ατομικό επίπεδο, έρευνες υποψηφίων και αντιπροσώπων και αναλύει έρευνες περιεχομένου του προγραμματικού λόγου των συλλογικών υποκειμένων.  

Έδρα
Εγνατίας 46, 5ος-6ος , όροφος 54625, Θεσσαλονίκη

Διευθυντής Εργαστηρίου
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής

Τηλέφωνο
2310 991950

Ιστοσελίδα
http://www.polres.gr