Μορφοποίηση και κριτήρια αξιολόγησης Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών διατριβών

Οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που κατατίθενται στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Δείτε παρακάτω:  

Οδηγίες μορφοποίησης    
Υπόδειγμα εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας ΠΜΣ    
Υπόδειγμα εξωφύλλου διδακτορικής διατριβής     
Λογότυπο ΑΠΘ  
Κριτήρια αξιολόγησης διπλωματικών εργασιών  

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές κατατίθενται στη βιβλιοθήκη του τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή cd/dvd σε αρχείο pdf.
Στη θήκη - εξώφυλλο του cd/dvd αναγράφονται: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Και στη συνέχεια τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τίτλος εργασίας
  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή-τριας
  • Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος/εποπτεύουσας
  • Έτος κατάθεσης

Τα ίδια στοιχεία να αναγράφονται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο πάνω στο cd.

Παρακαλείστε να ελέγχετε ότι το αρχείο σας ανοίγει πριν το παραδώσετε στη βιβλιοθήκη.