Μετα-διδακτορική έρευνα

 

Κατά το τελευταίο διάστημα σημειώνεται σημαντική ενίσχυση της μετα-διδακτορικής έρευνας που λαμβάνει χώρα στο Τμήμα, τόσο στο πλαίσιο των υποτροφιών αριστείας που απονέμει η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ όσο και στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διεθνών προγραμμάτων. Ενδεικτικά είναι δυνατόν να αναφερθούν οι εξής δράσεις:

«Η έννοια του αμερικανισμού και η εικόνα της Ελλάδας, 1947-1967/ The Concept of Americanism and the Image of Greece, 1947-1967»

Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικοί πόροι) 2012-5, Δρ. Ζηνοβία Λιαλιούτη,  (επιστημονικός υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Πανταζόπουλος, συνεργαζόμενο Ίδρυμα εξωτερικού: Clinton Institute for American Studies, University College Dublin)

«Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολιτική συμπεριφορά»

Υποτροφία Αριστείας - Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ 2014, Δρ. Ευαγγελία Μαρκάκη (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής).

«Η μεταπολεμική δημογραφική και κοινωνική ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας: οι γάμοι (1945-1955)»

Υποτροφία Αριστείας - Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ 2013, Δρ. Μαρία Καβάλα (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης).

«Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, Ιούλιος και Αύγουστος 2007: φυσική καταστροφή, κοινωνική συνείδηση και πολιτική συμπεριφορά»

Υποτροφία Αριστείας - Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ 2011, Δρ. Τάσος Χοβαρδάς (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης).

«Η επιρροή της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας στην θεωρία της τέχνης και στην καλλιτεχνική παραγωγή»

Υποτροφία Αριστείας - Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ 2011, Δρ. Κωστής Σταφυλάκης (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης).

«Πολιτική και Θρησκεία: Οι Σχέσεις ανάμεσα στην Ελληνική Ιεραρχία και την Αραβική Ορθόδοξη Κοινότητα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 1908-1925»

Υποτροφία Αριστείας - Βραβεία Αριστείας & Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ 2010, Δρ. Κωνσταντίνος Παπαστάθης (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης).

Η πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2014-15)

Μεταδιδακτορική έρευνα Δρ. Αντώνης Παπαοικονόμου M.A., M.ed (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής).

Η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015-16)

Μεταδιδακτορική έρευνα Δρ. Αντώνης Παπαοικονόμου M.A., M.ed (Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής)