ΔΠΜΣ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»: Εξεταστέα ύλη

Εξέταση στο μάθημα «Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα μετά τον Β ΠΠ (Εκλογές, Κόμματα, Θεσμοί και Ανταγωνισμοί».

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αφορά: α) τις βασικές προσεγγίσεις που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία της δημόσιας πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, β) τα στοιχεία του ελληνικού διοικητικού και πολιτικού συστήματος και γ) την ανάλυση των εκλογικών ανταγωνισμών - κυρίως σε επίπεδο Δημοτικών, Νομαρχιακών και Περιφερειακών εκλογών.

Το μέρος της μεθοδολογίας αναφέρεται στην περιγραφική στατιστική, στην ανάλυση μίας μεταβλητής και στην συσχέτιση δύο μεταβλητών. Ειδικότερα θέματα προσοχής είναι η κλίμακα μέτρησης μίας μεταβλητής, διαγράμματα περιγραφής και στατιστικά μέτρα χρήσιμα για την ανάλυση καθώς και συντελεστές συσχέτισης, πίνακας συνάφειας και διαγράμματα προβολής δύο μεταβλητών. Ενδεικτικά αναφέρονται η ανάλυση παλινδρόμησης και ο έλεγχος Χ2

Ειδικότερη προσοχή πρέπει να δοθεί, όσον αφορά την προετοιμασία για τις εξετάσεις, στο Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, στις Πολιτικές δυνάμεις και τους εκλογικούς ανταγωνισμούς στην Ελλάδα, και στο Διοικητικό Σύστημα συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους ιδίως την περίοδο μετά το 1974.

Καθώς επίσης να δοθεί έμφαση στην συζήτηση θεμελιωδών εννοιών όπως η δημόσια πολιτική, η διακυβέρνηση και η περιφερειακή ανάπτυξη, στην μελέτη των εκλογικών αποτελεσμάτων των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα (εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, συγκριτική παρατήρηση και ανάλυση της εξέλιξης της εκλογικής δύναμης των συνδυασμών), καθώς και στην αποτίμηση του ρόλου των θεσμών και των προσώπων στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτικού συστήματος.

Οι παρακάτω λίστα βιβλιογραφίας είναι αυστηρά ενδεικτική και δεν προδικάζει ούτε εξαντλεί το εύρος των ερωτημάτων που θα τεθούν στην εξέταση του μαθήματος.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Close, D., Η Ελλάδα 1945 - 2004. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Αθήνα: Θύραθεν, 2006.

Keller, G., ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εκδόσεις Επίκεντρο,

Θεσσαλονίκη, 2010

Λαδή, Στ. και Νταλάκου, Β. , Ανάλυση δημόσιας πολιτικής (δεύτερη έκδοση), Αθήνα: Παπαζήσης, 2016.

Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης, Γ., Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα (δεύτερη έκδοση), Αθήνα: Κριτική,

2016

Σωτηρέλης. Γ, (συντονισμός της ερευνητικής ομάδας - επιμέλεια του συλλογικού τόμου), Από την

Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Αθήνα: Εκδ. ΙΤΑ/Παπαζήσης, 2010.

Χλέπας, Ν.-Κ., Ο Δήμαρχος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2005.