ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

Άρθρο 1:  Σκοπός του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στην Πολιτική Ανάλυση, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος , αριθμός συνεδρίασης 142/16-01-2018, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Πολιτική Ανάλυση».
Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «πολιτική ανάλυση» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας για την εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην εν λόγω ειδίκευση.
Αυτή η θεματική εστίαση συνδυάζεται με την εισαγωγή επιστημονικών θεμάτων αιχμής, την εμπέδωση ερευνητικών μεθόδων διαφορετικών προσεγγίσεων και την άσκηση των φοιτητών σε σεμιναριακές εργασίες. Μέσα από την εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα στην πολιτική ανάλυση προσδοκάται η απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η αναβάθμιση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών από μια θεωρητική και ερμηνευτική σκοπιά.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και στην συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των διπλωματούχων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η έμφαση του προγράμματος αποδίδεται στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.          

Άρθρο 2: Όργανα του ΠΜΣ στην Πολιτική Ανάλυση
(άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία του ΠΜΣ στην Πολιτική Ανάλυση είναι:

  • Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, όπως ορίζεται από το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4485/2017.
  • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 2 του ανωτέρω νόμου, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.

Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).
Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 3: Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και
  • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τμήμα του Α.Π.Θ., εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., εφόσον το Τμήμα που υπηρετούν είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ..

Άρθρο 4: Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017)

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.4485/2017) προβλέπεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών δεν θα υπερβαίνει τους 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά διδάσκοντα. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δεν θα υπερβαίνει τους 1/25
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το τέλος του εαρινού εξαμήνου ή του χειμερινού, η Ε.Δ.Ε, μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και αποστέλλεται στα συναφή Τμήματα.
Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου,
β) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του,
γ) φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου,
δ) εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του και η ικανότητά του να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης και
ε) τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας πέραν αυτής στην οποία διεξάγεται το ΠΜΣ (ή ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 [ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄).

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα τον μήνα που προηγείται της έναρξης του 1ου εξαμήνου (Σεπτέμβριο ή Ιανουάριο) και συνέντευξη που διενεργείται τον ίδιο μήνα. Στις εξετάσεις καλούνται όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις ακολουθούν δύο διαδοχικά στάδια:

Α΄ στάδιο:
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο μάθημα «Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα μετά τον Β ΠΠ (Εκλογές, Κόμματα, Θεσμοί και Ανταγωνισμοί».
2. Η ΣΕ λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δύο (2) Καθηγητές ή Λέκτορες του Τμήματος που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης, με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση το πέντε (5).
3.  Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αθροίζει τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και υπολογίζει το μέσο όρο ή το αναβαθμολογεί σε περίπτωση που η βαθμολόγηση των δύο εξεταστών παρουσιάζει απόκλιση άνω των τριών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή ως μέσος όρος θεωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Μετά αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων και συντάσσει την κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων και τον ειδικό κατάλογο των επιτυχόντων.
4.  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη γραμματεία και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους  βαθμούς που έλαβε ο υποψήφιος και το τελικό άθροισμά της βαθμολογίας του.
5. Επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίμακα 0-10).

Β΄ στάδιο:
Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΜΦ. Η ΕΕΜΦ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου και οι τυχόν δημοσιεύσεις του. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (σε κλίμακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε έναν υποψήφιο ο μέσος όρος των βαθμών. Επιτυχόντες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση ως μέσο όρο.
Αφού επικυρωθούν από την Συνέλευση του Τμήματος, τα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων εκδίδονται από τη γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο ΠΜΣ στην «πολιτική ανάλυση» γίνονται δεκτοί οι είκοσι συνολικώς πρωτεύσαντες με βάση τους παρακάτω συντελεστές αξιολόγησης.
Οι  υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες τόσο στις εξετάσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης όσο και στη συνέντευξη βαθμολογούνται ως εξής:
Ο τελικός βαθμός κατάταξης προκύπτει κατά 10% από το βαθμό πτυχίου [στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό, εφ’  όσον είναι πάνω από 6,5], κατά 10% από τη γλωσσομάθεια [6,5 πολύ καλή, 8,5 άριστα, 10 για δύο ή περισσότερες γλώσσες], 60% για την επίδοση στις εξετάσεις [30Χβαθμό Α βαθμολογητή και 30Χβαθμό Β βαθμολογητή] και κατά 20% από την αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης [20 επί τη διάμεσο των βαθμών των μελών της επιτροπής].
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 5: Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017)

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.  Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων.
2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε δύο έτη (4 εξάμηνα) Φοιτητής, ο οποίος δεν αποκτά το ΜΔΕ μετά την παρέλευση διετίας (τεσσάρων εξαμήνων) από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του, διαγράφεται από το ΠΜΣ.
3. Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (Ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας).να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Γ.Σ. του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ενδεικτικά λόγοι διαγραφής μπορεί να αποτελούν:
α)  η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,
γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και
δ) αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας.

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια των εγγραφών  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών   οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διευκολύνσεις ((π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση στους χώρους, τα εργαστήρια διδασκαλίας, κ.λ.π.).ορίζονται κατά περίπτωση από την Γ.Σ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή.

Άρθρο 6: Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017)

1. Κάθε τρίωρο μάθημα πιστώνεται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
2.  Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο, πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά.
3.  Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.
4.  Η κλίμακα βαθμολογίας για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων ορίζεται 0-10. Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ, άρθρο 7 παρ. 5, ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι ο βαθμός 6.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Α΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά μαθήματα

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ

Τίτλος Μαθήματος

ΩΡΕΣ (εβδομαδα)

ECTS

ΠΑΥ11

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

3

10

ΠΑΥ12

Συγκριτική Πολιτική

3

10

 

 

 Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τίτλος Μαθήματος

ΩΡΕΣ (εβδομαδα)

ECTS

ΠΑΕ11

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

3

10

ΠΑΕ12

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

3

10

ΠΑΕ13

Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής

3

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

 

30

 

 

 

Β΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά μαθήματα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τίτλος Μαθήματος

ΩΡΕΣ (εβδομαδα)

ECTS

ΠΑΥ21

Εκλογική Ανάλυση

3

10

ΠΑΥ22

Εκλογική Κοινωνιολογία

3

10

ΠΑΥ23

Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις

3

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Α’ εξάμηνο οι φοιτητές αποκτούν το κατάλληλο επιστημολογικό και εμπειρικό επίπεδο γνώσεων με τη διδασκαλία βασικών μεθοδολογικών εργαλείων στις κοινωνικές επιστήμες,  μέσω της παρακολούθησης και εκπόνησης εργασιών στα υποχρεωτικά μαθήματα της «Μεθοδολογίας στις Πολιτικές Επιστήμες» και της «Συγκριτικής Πολιτικής». Στο μεν πρώτο μάθημα δίνεται έμφαση στην εκμάθηση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Στο δεύτερο μάθημα μεταξύ άλλων οι φοιτητές εμβαθύνουν  στη συγκριτική μέθοδο, αλλά και συνολικότερα στην έννοια της επιστήμης στην κοινωνική επιστήμη. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής είτε μάθημα οικονομικής κατεύθυνσης, είτε αντίστοιχο προσανατολισμένο προς μια θεσμική ανάλυση είτε τέλος μάθημα με αντικείμενο τη θεωρία αποφάσεων.

Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου του μεταπτυχιακού.  Εξοικειώνονται με τη μελέτη του εκλογικού ανταγωνισμού και των εκλογικών συστημάτων (μάθημα «εκλογική ανάλυση»), με τη διερεύνηση της ψήφου σε ατομικό επίπεδο (μάθημα «εκλογικής  κοινωνιολογίας») και με την αντίστοιχο μελέτη των συλλογικών υποκειμένων (μάθημα «κόμματα και πολιτικές δυνάμεις»).

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική

Τα μαθήματα και οι εξεταστικές περίοδοι ξεκινούν και λήγουν με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής.

Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος η αναπλήρωση του γίνεται μέσα σε εύλογο διάστημα. Ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.

Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης για κάθε μάθημα προτείνεται από τον διδάσκοντα και εγκρίνεται από την ΣΕ.

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:
Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  όπου προβλέπεται (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται  περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από αίτηση του και με απόφαση της.ΓΣ του Τμήματος.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποβάλλεται στη βιβλιοθήκη του τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή cd/dvd σε αρχείο pdf καθώς και σε 3 αντίτυπα. Το αρχείο της διπλωματικής θα πρέπει να είναι σε συμβατική γραμματοσειρά, πλήρη στοίχιση, διάστιχο 1,5, αρίθμηση στο κάτω μέρος της σελίδας, περιθώρια 2,5 cm από όλες τις πλευρές της σελίδας. Στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού παρέχεται υπόδειγμα εξωφύλλου της διπλωματικής          

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

Άρθρο 7: Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017)

Είναι δυνατόν με απόφαση της Γ.Σ. ανάλογα με τα έσοδα του Π.Μ.Σ. ναχορηγούνταιυποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά,αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 8: Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:

  •     Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
  •     Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  •     Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος.
  •     Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών

Επιπλέον η Γ.Σ. του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9: Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017)

Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε (Βλέπε ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ: 3ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4))  και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

 Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα  Α.Ε.Ι., -αντιστοίχως τα Τμήματα  στα οποία  λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10: Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στο Π.Μ.Σ. γίνεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Οι αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος Πολιτικών Επιστημών ( 3Α, 3Δ, εργαστήριο εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας [κτίριο Εγνατίας 46] καθώς και οι αίθουσες Α, Β, 107 [κτίριο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών]) επαρκούν απολύτως, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθημάτων του ΠΜΣ καθώς επίσης και για τις ανάγκες υποστήριξης των υποχρεώσεων των φοιτητών έναντι των μαθημάτων τους (εκπόνηση εργασιών, έρευνας κ.λ.π).
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε Η/Υ και μέσα διδασκαλίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΠΜΣ

Άρθρο 11: Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Άρθρο 12: Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα Π.Μ.Σ. του οικείου Τμήματος
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα ή τα Τμήματα ή και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, και τα τυχόν εμβλήματα των ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.
Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος
Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 13: Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.
Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του οικείου Τμήματος  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της .
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Βλέπε διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 (23 έως 25).

Άρθρο 14: Ιδρυση του Π.Μ.Σ.
(άρθρο 43 του Ν.4485/2017)

Το ΠΜΣ στην Πολιτική Ανάλυση ιδρύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. μετά από απόφαση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οι  φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. (κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.) κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, δι­ατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017).
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νομοθεσία  ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.