ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Κανονισμός

Άρθρο 1: Σκοπός του Προγράμματος
      
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στην Πολιτική Θεωρία, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αριθμός συνεδρίασης 142/16-01-2018, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Πολιτική Θεωρία».
Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «πολιτική θεωρία» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας για την εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία και τη συστηματική παρουσίαση της θεωρητικής παραγωγής των φιλοσόφων και στοχαστών που σκέφτηκαν και έγραψαν περί της πολιτικής και περί του πολιτικού στοιχείου, με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην εν λόγω ειδίκευση.
Αυτή η θεματική εστίαση συνδυάζεται με την εισαγωγή επιστημονικών θεμάτων αιχμής, την εμπέδωση ερευνητικών μεθόδων διαφορετικών προσεγγίσεων και την άσκηση των φοιτητών σε σεμιναριακές εργασίες. Μέσα από την εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα στην πολιτική θεωρία προσδοκάται η απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η αναβάθμιση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών από μια θεωρητική και ερμηνευτική σκοπιά.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και στη συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και απορρόφησης των διπλωματούχων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η έμφαση του προγράμματος αποδίδεται στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.
    
Άρθρο 2: Όργανα του ΠΜΣ στην Πολιτική Θεωρία
(άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
I.    Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, ως το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ, ασκεί όσες  αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
II.    Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, που έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4485/2017.
III.    Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ, που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 2 του ανωτέρω νόμου, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.  
IV.    Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη, και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32, παρ. 5 του Ν. 4485/2017.
V.    Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 του Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.
Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).
VI.    Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 3: Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1.    Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και
2.    Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με τον Ν. 3328/2005 (Α' 80).
3.    Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τμήμα του Α.Π.Θ., εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  ΠΜΣ, εφόσον το Τμήμα που υπηρετούν είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ..

Άρθρο 4: Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017)

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν. 4485/2017) προβλέπεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών δεν θα υπερβαίνει τους 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά διδάσκοντα. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δεν θα υπερβαίνει τους 1/25
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το τέλος του εαρινού εξαμήνου ή του χειμερινού, η Ε.Δ.Ε., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και αποστέλλεται στα συναφή Τμήματα. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά την υποβολή της στη Γραμματεία του Τμήματος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:  
α) αντίγραφο πτυχίου του/της υποψηφίου/ας,
β) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του/της,
γ) φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του/της υποψηφίου/ας,
δ) εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2000 λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του/της και η ικανότητά του/της να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης, καθώς και
ε) τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής) ή της ελληνικής (στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων), από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 [ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄).

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα τον μήνα που προηγείται της έναρξης του 1ου εξαμήνου (Σεπτέμβριο ή Ιανουάριο) και συνέντευξη που διενεργείται τον ίδιο μήνα. Στις εξετάσεις καλούνται όσοι/ες πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις ακολουθούν δύο διαδοχικά στάδια:

Α΄ στάδιο:
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα «Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία».
2. Η Συντονιστική Επιτροπή λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζονται με απόφαση της ΣΕ, με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση το πέντε (5).
3.  Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αθροίζει τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και υπολογίζει τον μέσο όρο ή το αναβαθμολογεί σε περίπτωση που η βαθμολόγηση των δύο εξεταστών παρουσιάζει απόκλιση άνω των τριών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή ως μέσος όρος θεωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Μετά αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων και συντάσσει την κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων και τον ειδικό κατάλογο των επιτυχόντων/ουσών.
4.  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους  βαθμούς που έλαβε ο/η υποψήφιος/α και το τελικό άθροισμα της βαθμολογίας του.
5. Επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίμακα 0-10).

Β΄ στάδιο:
Οι επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΜΦ. Η ΕΕΜΦ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου/ας και οι τυχόν δημοσιεύσεις του/της. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα παρόντα μέλη της ΕΕΜΦ (σε κλίμακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε υποψήφιο/α ο μέσος όρος των βαθμών. Επιτυχόντες/ούσες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση (5) ως μέσο όρο.

Αφού επικυρωθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, τα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων εκδίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο ΠΜΣ στην «Πολιτική Θεωρία» γίνονται δεκτοί, κατ’ ανώτατο αριθμό, οι 15 συνολικώς πρωτεύσαντες/σες με βάση τους παρακάτω συντελεστές αξιολόγησης. Οι  υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν επιτυχόντες/ούσες τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στη συνέντευξη βαθμολογούνται ως εξής:

Ο τελικός βαθμός κατάταξης προκύπτει κατά 10% από τον βαθμό πτυχίου [στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό, εφόσον είναι πάνω από 6,5], κατά 10% από τη γλωσσομάθεια [6,5 πολύ καλή, 8,5 άριστα, 10 για δύο ή περισσότερες γλώσσες], κατά 60% για την επίδοση στις εξετάσεις [30Χβαθμό Α βαθμολογητή και 30Χβαθμό Β βαθμολογητή] και κατά 20% από την αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης κατά την προφορική συνέντευξη [20Χτον μέσο όρο των βαθμών των μελών της ΕΕΜΦ].
Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας, όλοι οι ισοβαθμήσαντες εισάγονται στο ΜΠΣ ακόμη και ως υπεράριθμοι.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 5: Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017)

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των δύο (2) πρώτων διδακτικών εξαμήνων.
2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε δύο έτη (4 εξάμηνα). Φοιτητής/τρια που δεν αποκτά το ΜΔΕ μετά την παρέλευση διετίας (τεσσάρων εξαμήνων) από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του/της διαγράφεται από το ΠΜΣ.
3. Στους/ις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια της κανονικής φοίτησης.
Επιτρέπεται, μόνο σε τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, εγκυμοσύνη, λόγοι ανωτέρας βίας), να χορηγείται παράταση σπουδών μέχρι ένα (1) έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης ή τους λόγους διαγραφής.

Ενδεικτικά λόγοι διαγραφής μπορεί να αποτελούν:
α) μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με τη μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις μαθημάτων, εξετάσεις),
β) πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον Κανονισμό Μ.Σ.,
γ) συμπεριφορά που παραβιάζει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και
δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, μπορεί να εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/σεμιναρίων του ΜΠΣ είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες. Επιτρέπεται μέγιστος αριθμός τριών (3) δικαιολογημένων απουσιών σε κάθε μάθημα.

Οι εγγραφές των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διευκολύνσεις (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση στους χώρους, τα εργαστήρια διδασκαλίας, κ.λπ.) ορίζονται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης φοιτητή/τριας.

Άρθρο 6: Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017)

1. Κάθε τρίωρο μάθημα πιστώνεται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
2.  Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο (3ο) εξάμηνο, πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά.
3.  Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.
4.  Η κλίμακα βαθμολογίας για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε βαθμούς 0-10. Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ, άρθρο 7 παρ. 5, ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι ο βαθμός έξι (6).
Αναλυτικότερα, το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Α΄ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ

              ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

     ΩΡΕΣ

(εβδομάδα)

ECTS

     ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΘ 101

Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

3

10

Σεβαστάκης Νικ.

ΠΘ 102

Σύγχρονη πολιτική θεωρία

3

10

Κιουπκιολής Αλέξ.

ΠΘ 103

Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων

3

10

Καβουλάκος Κάρ.

 

         ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

9

30

 

 

Β΄ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ

             ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

     ΩΡΕΣ

(εβδομάδα)

ECTS

     ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΘ 201

Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

3

10

Στυλιανού Άρης

ΠΘ 202

Κριτική της ιδεολογίας και Ανάλυση πολιτικού λόγου

3

10

Σταυρακάκης

Γιάννης

ΠΘ 203

Πολιτική και ηθική φιλοσοφία

3

10

Δρόσος Διονύσης

 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

9

30

 

 

Γ’ εξάμηνο:

                ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

30

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

30

Στο Α’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες αποκτούν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων με τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων που αφορούν την τη νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, τη σύγχρονη πολιτική θεωρία, καθώς και τις θεωρίες κοινωνικών κινημάτων. Μέσω της παρακολούθησης και της εκπόνησης εργασιών στα εν λόγω μαθήματα, οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν στην επιστημονική μέθοδο μελέτης και ερμηνείας των αντικειμένων της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας.

Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες διδάσκονται μαθήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος. Εξοικειώνονται με τη μελέτη της κλασικής πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας, με την κριτική της ιδεολογίας και την ανάλυση πολιτικού λόγου, καθώς και με τα ζητήματα της πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας, από ιστορική και συστηματική άποψη.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική. Η διδασκαλία μαθημάτων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μπορούν να γίνονται στην αγγλική, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής.
Τα μαθήματα και οι εξεταστικές περίοδοι ξεκινούν και λήγουν με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος και της Σχολής.

Σε περίπτωση αναβολής μαθήματος, η αναπλήρωσή του γίνεται μέσα σε εύλογο διάστημα. Ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.
Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης για κάθε μάθημα προτείνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:
Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν. 4485/2017), ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα.
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Ο ανώτατος αριθμός των Μ.Δ.Ε. που μπορεί να αναλαμβάνει προς επίβλεψη κάθε διδάσκων/ουσα ορίζεται σε πέντε (5) ετησίως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από αίτησή του/της και με απόφαση της Σ.Ε. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, σε ειδική δημόσια συνεδρία, σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά το πέρας της συνεδρίας, τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής βαθμολογούν την εργασία. H κλίμακα βαθμολογίας είναι: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,4), καλώς (6 έως 6,4). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το 6. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολόγησης μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι κάτω από έξι (6), η εργασία απορρίπτεται. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την  τριμελή εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποβάλλεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή cd/dvd σε αρχείο pdf, καθώς και σε 3 έντυπα αντίτυπα. Το αρχείο της διπλωματικής θα πρέπει να είναι σε συμβατική γραμματοσειρά, πλήρη στοίχιση, διάστιχο 1,5, αρίθμηση στο κάτω μέρος της σελίδας, περιθώρια 2,5 cm από όλες τις πλευρές της σελίδας. Στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού παρέχεται υπόδειγμα εξωφύλλου της διπλωματικής.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:
Ο βαθμός του κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

Άρθρο 7: Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017

Με απόφαση της Συνέλευσης και ανάλογα με τα έσοδα του Π.Μ.Σ., είναι δυνατόν να χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές/τριες κανονικής φοίτησης, υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8: Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
I.    Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
II.    Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, καθώς και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
III.    Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος.
IV.    Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον, η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις  μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9: Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017)

Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:  
α) τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. (βλ. ερμηνευτική εγκύκλιο ΥπΠΕΘ με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017) και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 4485/2017, το Α.Π.Θ., και αντιστοίχως τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ., οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10: Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στο Π.Μ.Σ. προσφέρεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.
Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ( 3Α, 3Δ, εργαστήριο εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας [κτίριο Εγνατίας 46] καθώς και οι αίθουσες Α, Β, 107 [κτίριο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών]) επαρκούν απολύτως για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., καθώς επίσης και για τις ανάγκες υποστήριξης των υποχρεώσεων των φοιτητών έναντι των μαθημάτων τους (εκπόνηση εργασιών, έρευνας κ.λ.π). Το ίδιο και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος.
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε Η/Υ και μέσα διδασκαλίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11: Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

Το τελετουργικό αποφοίτησης από το Π.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 12: Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Π.Μ.Σ. στην «Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα και το Ίδρυμα, το έμβλημα του Ιδρύματος, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης: Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον/ην απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το Ίδρυμα.

Άρθρο 13: Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια υποχρεούται να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των πηγών που χρησιμοποιεί, να κάνει λεπτομερή αναφορά στο έργο και τις απόψεις άλλων, αν τα χρησιμοποίησε, και να τηρεί αυστηρά τους ισχύοντες στο Α.Π.Θ. κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής.
Ως λογοκλοπή ορίζεται η αυτολεξεί αντι¬γραφή κειμένου από οποιαδήποτε γραπτή πηγή (δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη), χωρίς το κείμενο να τίθε¬ται εντός εισαγωγικών ή/και χωρίς να γίνεται ορθή βιβλιογραφική αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται. Επίσης, ως λογοκλοπή ορίζεται η μεταφορά ενός κειμένου σε μια εργασία με ελάχιστες φραστι¬κές αλλαγές και χωρίς να γίνεται η δέουσα αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται.
Η λογοκλοπή και η αντιγραφή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Σε περίπτωση λογοκλοπής, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει μέχρι και τη διαγραφή του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παραβάσεις θεωρούνται τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. (Βλ. διατάξεις Ν. 5343/1932 [άρθρα 120 έως 123], ΠΔ 160/2008 [23 έως 25]).

Άρθρο 14: Ίδρυση του Π.Μ.Σ.
(άρθρο 43 του Ν.4485/2017)

Το Π.Μ.Σ. στην «Πολιτική Θεωρία» ιδρύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., μετά από απόφαση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ..
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 15: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οι  φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. (κατεύθυνση «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία» του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.) κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, δι¬ατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει μελλοντικά, το οποίο δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ή/και τη σχετική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Α.Π.Θ..
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.