ΠΜΣ «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές»: Κανονισμός

Άρθρο 1

Ο κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές», του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών εξειδικεύει και συμπλη¬ρώνει τις κείμενες διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πιο ειδικά στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 2: Όργανα του ΠΜΣ

Τα όργανα του ΠΜΣ Ειδίκευσης είναι:
(α) Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, όπως ορίζεται από το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις.
(β) Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
(γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ..
(δ) Η ΣΕ λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει  κατά σειρά επιτυχίας. Οι σχετικές προτάσεις της υποβάλλονται στη ΓΣΕΣ, η οποία είναι αρμόδια για την οριστική αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων.
(ε) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/ην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
(στ) Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.
(ζ) Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 3: Διδακτικό προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:
I.    Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
II.    Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
III.    Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος.
IV.    Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες,  καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.          
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 4: Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το τέλος του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ, προκηρύσσεται αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα «πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές», ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό δεκαπέντε (15). Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα συναφή Τμήματα.

Άρθρο 5: Κατηγορίες πτυχιούχων

Δεκτοί για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ γίνονται κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος. Αναλυτικά δεκτοί γίνονται.

1.    Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και
2.    Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
3.    Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 6: Υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικά

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:  α) αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου, β) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του, γ) φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου, δ) εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του και η ικανότητά του να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης και ε) τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας πέραν αυτής στην οποία διεξάγεται το ΠΜΣ (ή ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 [ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄).

Άρθρο 7 : Αξιολόγηση υποψηφίων

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα τον μήνα Σεπτέμβριο και συνέντευξη που διενεργείται τον ίδιο μήνα. Στις εξετάσεις καλούνται όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Οι εισαγωγικές εξετάσεις ακολουθούν δύο διαδοχικά στάδια:

Α΄ στάδιο:
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα «Σύγχρονη πολιτική ιστορία» με βάση την ενδεικτική ύλη που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
3. Η ΣΕ λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης, με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση το πέντε (5).
4.  Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αθροίζει τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και υπολογίζει το μέσο όρο ή το αναβαθμολογεί σε περίπτωση που η βαθμολόγηση των δύο εξεταστών παρουσιάζει απόκλιση άνω των τριών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή ως μέσος όρος θεωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Μετά αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων και συντάσσει την κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων και τον ειδικό κατάλογο των επιτυχόντων.
5.  Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη γραμματεία και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους  βαθμούς που έλαβε ο υποψήφιος και το τελικό άθροισμά της βαθμολογίας του.
6. Επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίμακα 0-10).

Β΄ στάδιο:

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΜΦ. Η ΕΕΜΦ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου και οι τυχόν δημοσιεύσεις του. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (σε κλίμακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε έναν υποψήφιο ο μέσος όρος των βαθμών. Επιτυχόντες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση ως μέσο όρο.

Άρθρο 8: Τελική αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων

1. Αφού επικυρωθούν από την Συνέλευση του Τμήματος, τα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων εκδίδονται από τη γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο ΠΜΣ στην «πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές» γίνονται δεκτοί οι δεκαπέντε πρωτεύσαντες με βάση τους παρακάτω συντελεστές αξιολόγησης.
2. Οι  υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες τόσο στις εξετάσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης όσο και στη συνέντευξη βαθμολογούνται ως εξής:
Ο τελικός βαθμός κατάταξης προκύπτει κατά 10% από το βαθμό πτυχίου [στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό, εφ’  όσον είναι πάνω από 6,5], κατά 10% από τη γλωσσομάθεια [6,5 πολύ καλή, 8,5 άριστα, 10 για δύο ή περισσότερες γλώσσες], 60% για την επίδοση στις εξετάσεις [30Χβαθμό Α βαθμολογητή και 30Χβαθμό Β βαθμολογητή] και κατά 20% από την αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης [20 επί τη διάμεσο των βαθμών των μελών της επιτροπής].
3. Με απόφαση της ΕΕΜΦ είναι δυνατόν να οριστούν προπτυχιακά μαθήματα τα οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν επιτυχόντες υποψήφιοι.

Άρθρο 9: Υπότροφοι

1. Πτυχιούχοι, που έχουν εξασφαλίσει  - μετά από ειδικές εξετάσεις - υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις στο ΠΜΣ.
2. Ενδεχόμενες αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφαρμόζονται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10: Σύμβουλοι σπουδών

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται σύμβουλος σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ο σύμβουλος σπουδών είναι Καθηγητής ή Λέκτορας του Τμήματος και διδάσκει στην κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Ενημερώνει και συμβουλεύει το μεταπτυ¬χια¬κό φοιτητή για τις υποχρεώσεις του και είναι σε θέση να γνωρίζει τη συνολική πρόοδο των σπουδών του.

Άρθρο 11: Χρονική διάρκεια – Αναστολή σπουδών

1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.  Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων.  
2. Φοιτητής, ο οποίος δεν αποκτά το ΜΔΕ μετά την παρέλευση διετίας (τεσσάρων εξαμήνων) από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του, διαγράφεται από το ΠΜΣ.
3. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει την αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτησή του και εισήγηση της ΣΕ. Η χρονική διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα

Άρθρο 12: Διδασκαλία

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ, ορίζει πριν από τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα διδαχτούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Συγχρόνως ορίζονται και οι διδάσκοντες, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών.
2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του ΠΜΣ συμπίπτουν με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική. Ένας περιορισμένος αριθμός απουσιών μπορεί κατά περίπτωση να δικαιολογείται από τον διδάσκοντα ή από την ΣΕ.

Άρθρο 13: Εξεταστικές μέθοδοι και περίοδοι

1. Η βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι δυνατόν να στηρίζεται σε γραπτές δοκιμασίες, σε προφορικές παρουσιάσεις, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων, κατά την κρίση του κάθε διδάσκοντα. Οι εξεταστικές περίοδοι του ΠΜΣ θα πρέπει να συμπίπτουν με τις αντίστοιχες περιόδους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Οι γραπτές δοκιμασίες ή η κατάθεση των εργασιών στις οποίες βασίζεται η βαθμολογία διεξάγονται ή κατατίθενται για κάθε διδασκόμενο μάθημα κατά το τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου (δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος).
2. Όσοι αποτυγχάνουν στις παραπάνω εξετάσεις διαγράφονται από το ΠΜΣ.

Άρθρο 14: Μαθήματα –Διδακτικές μονάδες - Βαθμολογία

1. Κάθε μάθημα είναι τρίωρο και  πιστώνεται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
2. Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο, πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά.
3. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήρξη της διπλωματικής εργασίας.
4. Η κλίμακα βαθμολογίας των έξι (6) μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι 0-10, με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το έξι (6).

Άρθρο 15: Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

1. Στο τέλος του β΄ εξαμήνου και ύστερα από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα, ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές με τα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξε. Το θέμα προτείνει ο φοιτητής με αίτησή του, που κατατίθεται στη ΣΕ, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα καθηγητή.
2. Η επιλογή του θέματος εγκρίνεται από την ΣΕ, η οποία προτείνει επίσης τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας και δύο ακόμη εξεταστές. Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διαφοροποίηση του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποφαίνεται η ΣΕ με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή.
3. Επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι Καθηγητής ή Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, που διδάσκει στο ΠΜΣ. Ο δεύτερος και τρίτος εξεταστής μπορεί να είναι Καθηγητής ή Λέκτορας του Τμήματος ή άλλου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητής Α, Β ή Γ βαθμίδας που κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και έχει ίδια ή συναφή επιστημονική ιδιότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
4. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της ΣΕ είναι δυνατή η συγγραφή της εργασίας σε άλλη γλώσσα.
5. Ο φοιτητής καταθέτει τρία (3) αντίτυπα της διπλωματικής εργασίας του στη γραμματεία του Τμήματος για τους τρεις βαθμολογητές.
6. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και ο αντίστοιχος έλεγχος των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία  ορίζεται σε ημερομηνία που αποφασίζει και δημοσιοποιεί ο επιβλέπων καθηγητής.
7. Εφόσον απαιτείται αντικατάσταση εξεταστή, τη σχετική απόφαση παίρνει η ΣΕ μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
8. Η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας προκύπτει μετά από βαθμολόγηση και των δύο βαθμολογητών.

Άρθρο 16: Τελική βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 2/3 από τον μέσο όρο των βαθμών των έξι  μαθημάτων και κατά το 1/3 από το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

Άρθρο 17: Τίτλοι Σπουδών

Ημερομηνία περάτωσης των σπουδών στο ΠΜΣ θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στη γραμματεία του Τμήματος του πρακτικού εξέτασης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται σε κάθε είδους πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών.

Άρθρο 18: Λογοκλοπή

Κάθε λογοκλοπή, δηλαδή η χρησιμοποίηση υλικού ή διατυπώσεων από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή (π.χ. βιβλίο, άρθρο, εργασία άλλου, διαδίκτυο) χωρίς τη δέουσα αναφορά, σε οποιαδήποτε φάση φοίτησης (εργασίες εξαμήνου, διπλωματική εργασία), θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα και μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του εμπλεκόμενου φοιτητή, σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ.

Άρθρο 19: Πόροι

Η χρηματοδότηση των ΠΜΣ προέρχεται από: α) τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ, β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 20: Λοιπές διατάξεις

Η Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του ΑΠΘ είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα, που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης και η ρύθμισή τους δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.