ΔΠΜΣ «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Governance - Regional Development), οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Επιστημονικός σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στη  Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Το Πρόγραμμα Σπουδών μελετά τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. Μέρος των σπουδών στοχεύει - μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών - στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

Το τμήμα Πολιτικών Επιστημών δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης σε συνέργεια με ΟΤΑ της Χώρας για την μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. Μέσω συνεργασιών με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού μελετά τη συγκριτική αποτύπωση κατανομής αρμοδιοτήτων, θεσμικού ρόλου, καταστατικής θέσης των αιρετών καθώς και την οργάνωση θεσμών συμμετοχής και διαβούλευσης. Ιδιαίτερα με την προοπτική ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης με τη διαμόρφωση διακυβερνητικών θεσμών καθώς και με την προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αναλύουν και να υποστηρίζουν την αναμόρφωση και αναγέννηση της αυτοδιοίκησης, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη διαμόρφωση συνεργατικών και συμμετοχικών θεσμών.

Στο πρόγραμμα πρόκειται να συνεργαστεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που συμμετείχε στο πρόγραμμα "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" ενσωματώνοντας τα σχετικά μαθήματα και διδάσκοντες

Δείτε:

Προκήρυξη προγράμματος 2020-21

Εξεταστέα ύλη εισαγωγής 2020-21
Κανονισμός προγράμματος
Λίστα-περιγράμματα μαθημάτων