Π.Μ.Σ.: "Πολιτική Ανάλυση"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην «Πολιτική Ανάλυση» (Political Analysis), οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Πολιτική Ανάλυση».

Βασικοί επιστημονικοί στόχοι του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και της επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και  η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που ορίζουν και πλαισιώνουν τον πολιτικό ανταγωνισμό. Ο πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στη ενδελεχή μελέτη των πολυσχιδών εκφάνσεων του πολιτικού φαινομένου τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων, όσο και των λοιπών επιστημονικών δραστηριοτήτων του προγράμματος (πχ. σεμινάρια, εκδηλώσεις, διαλέξεις) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην εν λόγω ειδίκευση, με άξονα τις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό για το πολιτικό φαινόμενο εν γένει.

Αυτή η θεματική εστίαση συνδυάζεται με την εισαγωγή επιστημονικών θεμάτων αιχμής, την εμπέδωση ερευνητικών μεθόδων διαφορετικών προσεγγίσεων και την εξάσκηση των φοιτητών σε σεμιναριακές εργασίες. Μέσα από την εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα στην πολιτική ανάλυση προσδοκάται η απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η βελτίωση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών τόσο από μια θεωρητική, όσο και από μια εμπειρική οπτική.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση την «Πολιτική Ανάλυση» αποβλέπει έτσι στην αξιοποίηση και μέσω πρωτότυπων εργασιών στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και στην συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης των διπλωματούχων σε φορείς αιχμής τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Δείτε:

Προκήρυξη προγράμματος 2020-21

Εξεταστέα ύλη εισαγωγής 2020-21
Κανονισμός προγράμματος
Λίστα-περιγράμματα μαθημάτων