ΠΜΣ "Πολιτική Θεωρία"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στην «Πολιτική Θεωρία» (Political Theory) οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση στην «Πολιτική Θεωρία». Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι το γνωστικό πεδίο της Πολιτικής Θεωρίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της θεωρητικής πολιτικής σκέψης και αφετέρου στη συστηματική πραγμάτευση των πεδίων της πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας, καθώς και του πολιτικού φαινομένου σε όλες του τις θεωρητικές και πρακτικές εκφάνσεις.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών εμβάθυνσης στα ανωτέρω αντικείμενα και κλάδους της πολιτικής επιστήμης, η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της πολιτικής έρευνας στα εν λόγω πεδία, καθώς και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Το Π.Μ.Σ. αποβλέπει έτσι στην αξιοποίηση και, μέσω πρωτότυπων εργασιών, στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, καθώς και στη συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και εύρεσης εργασίας των διπλωματούχων σε φορείς αιχμής τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Δείτε:

Προκήρυξη προγράμματος 2020-21

Εξεταστέα ύλη εισαγωγής 2020-21
Κανονισμός προγράμματος
Λίστα-περιγράμματα μαθημάτων