Π.Μ.Σ.: «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές» οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με αντίστοιχο τίτλο.

Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στην πολιτική ιστορία όπως αυτή διαπλέκεται με ζητήματα συγκρούσεων και πολέμων και διαμορφώνει πλαίσιο για την εμβάθυνση στρατηγικών σπουδών.  Στόχος είναι η  παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην εν λόγω ειδίκευση.

Μέσα από την εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα στην πολιτική ιστορία και τις στρατηγικές σπουδές προσδοκάται η απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η αναβάθμιση της κατανόησης της δημιουργίας και της εξέλιξης γεωπολιτικών συστημάτων στη βάση της μελέτης ιστορικών προηγούμενων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και στην συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των διπλωματούχων, καθώς η έμφαση του προγράμματος αποδίδεται στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.

Δείτε:

Εξεταστέα ύλη εισαγωγής 2020-21
Κανονισμός προγράμματος
Λίστα-περιγράμματα μαθημάτων

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://ms-war.polsci.auth.gr