Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Δημόσια Διοίκηση

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
6
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ15
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τους μηχανισμούς της δράσης του κράτους από τη σκοπιά της ανάλυσης της δημόσιας πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης.

Το μάθημα διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της δημόσιας πολιτικής. Καταρχήν, εξετάζονται οι προσεγγίσεις που επιχειρούν να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης, υλοποίησης, αξιολόγησης και μεταβολής των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, υπερεθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται: α) στις νεοθεσμικές προσεγγίσεις (ορθολογικής επιλογής, ιστορικές, κοινωνιολογικές, προσεγγίσεις του λόγου) και β) στη συζήτηση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και του εξευρωπαϊσμού. Ακολούθως, το μάθημα εστιάζεται στη μελέτη της άσκησης δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα. Προηγείται η παρουσίαση των κύριων απόψεων και υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας του εξευρωπαϊσμού και της νεοθεσμικής προσέγγισης και ακολουθεί η μελέτη επιλεγμένων δημόσιων πολιτικών.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στη μελέτη της δημόσιας διοίκησης υπό την οπτική γωνία της θεωρίας των οργανώσεων. Αναλυτικότερα, συζητείται η ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της διοίκησης και παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες της διοίκησης και της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον Δημόσιο Τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση επικεντρώνεται: α) στην  παρουσίαση ορισμένων θεμελιωδών εννοιών (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος, λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση, ανταμοιβές, υγεία και ασφάλεια, εργασιακές σχέσεις), β) στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού και γ) στο ρόλο που διαδραματίζει η ηγεσία.

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο