Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια

ECTS: 
6
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ24
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο μάθημα "Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια" οι φοιτητές -ριες θα εξοικειωθούν με τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για τον στρατηγικό και τακτικό (ανα-) σχεδιασμό της πολιτικής φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με το παρόν κοινωνικοοικονομικό, τεχνολογικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται οι έχοντες την ευθύνη να σχεδιάσουν τη στρατηγική και την πολιτική για την περιφερειακή, βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος αναπτύσσεται στις εξής ενότητες:

- Αντί εισαγωγής, ιστορική εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα.

- Παρουσίαση της δομής των διαρθρωτικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης των ΕΔΕΤ της Ε.Ε. (πολιτική συνοχής, ΕΣΠΑ, τομεακή και περιφερειακή διάσταση) και έμφαση στον στόχο της εδαφικής συνεργασίας. Ακολούθως θα δοθεί προσοχή σην παρουσίαση των βασικών προγραμματικών εργαλείων περιφερειακής ανάπτυξης (Π.Ε.Π. , RIS 3, οι ΟΧΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακού προγραμματισμού, κλπ.)

- Στρατηγικός σχεδιασμός - σημασία και επιπτώσεις στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

- Μεθοδολογία ποιοτικής ανάλυσης: PEST και SWOT.

- Ποσοτική διάσταση του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της αξιολόγησης και του ανασχεδιασμού της ασκούμενης αναπτυξιακής πολιτικής - η έννοια, η χρηστικότητα και η κατάχρηση των ποσοτικών δεικτών.

- Μελέτη Περίπτωσης 1: η σημασία των συμμετοχικών διαδικασιών κατάρτισης οικονομικών και αναπτυξιακών σχεδίων

- Μελέτη Περίπτωσης 2: Η τετραπλή έλικα ως μεθοδολογικό πλαίσιο και σχετικές καλές πρακτικές.

Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο