Υποτροφίες από κληροδοτήματα

  • Posted on: 17 January 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από το Γραφείο Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μας κοινοποιήθηκαν προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων που αφορούν τα εξής:

1. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή Κτηνιατρικής από τα έσοδα κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα (δείτε λεπτομέρειες)

2. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα της Δωρεάς Αφών Κοντίδου (δείτε λεπτομέρειες)

3. Χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ για τη βράβευση της καλύτερης μελέτης «επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών» από τα έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα (δείτε λεπτομέρειες)

4. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου (δείτε λεπτομέρειες)

5. Χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου (δείτε λεπτομέρειες)

6. Χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα (δείτε λεπτομέρειες)

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων είναι για τις περισσότερες προσκλήσεις στις 7/3/2018 και η διαδικασία ορίζεται σε κάθε πρόσκληση

Κατηγορία: 
Υποτροφίες