Νέα Βιβλιοθήκης

Σχέδιο δράσεων για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. σε καθεστώς προστασίας.

Σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η μ ε ρ ι κ ή ε π α ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς κ α ι Κ έ ν τ ρ ο υ Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς Α . Π . Θ . σ ε κ α θ ε σ τ ώ ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς
1 | Σ ε λ ί δ α
AΡ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 9 9 6 0 0 0 ■ www.a uth .gr
Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 3026/11-6-2020, έχοντας υπόψη:

Λειτουργία βιβλιοθήκης κατά την περίοδο του καλοκαιριού

Η βιβλιοθήκη της Σχολής ΟΠΕ θα παραμείνει κλειστή για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών από 20/07 - 21/08/2020. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ π.χ. ΤΣΑΝΤΕΣ, ΜΠΟΥΦΑΝ, ΒΙΒΛΙΑ, LAPTOP, ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ