ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 128 / 2008 (ΦΕΚ Α΄ 190)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Σκοπός
(άρθρο 1 Οδηγίας)

Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005 «σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας» (ΕΕ L 289 της 3.11.2005), η οποία ορίζει τους όρους εισόδου και διαμονής ερευνητών από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με σκοπό να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο στο πλαίσιο συμβάσεων υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς.

Άρθρο 2: Ορισμοί
(άρθρο 2 Οδηγίας)

Για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, νοούνται ως:
α) «υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης,
β) «έρευνα», η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιμοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές,
γ) «ερευνητικός οργανισμός», κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
δ) «ερευνητής», ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό για να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω τίτλος,
ε) «άδεια διαμονής», κάθε άδεια που φέρει τη μνεία «ερευνητής», η οποία εκδίδεται από τις ελληνικές αρχές και επιτρέπει τη νόμιμη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής
(άρθρο 3 Οδηγίας)

1. Το παρόν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα.
2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται:
α) στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνή προστασία ή στο πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας,
β) στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται να διαμείνουν στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του σπουδαστή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,
γ) στους υπηκόους τρίτων χωρών, η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνητικό οργανισμό κράτους μέλους της Ένωσης σε άλλο ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα.

Άρθρο 4: Ευνοϊκότερες διατάξεις
(άρθρο 4 Οδηγίας)

1. Το   παρόν   ισχύει   υπό την επιφύλαξη   ευνοϊκότερων  διατάξεων  που προκύπτουν:
α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 5: Έγκριση ερευνητικού οργανισμού
(άρθρα 5 και 7 Οδηγίας)

1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισμού χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ).
3. Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα, ή τα ν.π.ι.δ. που εποπτεύονται από δημόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), δηλαδή Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς για τις ανάγκες του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
4. Ιδιωτικοί φορείς προκειμένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκμηριώνεται η ύπαρξη Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
ii) Τεκμηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήματα του φορέα για εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύμφωνα με το ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004).
iii) Επαρκή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών τρίτων χωρών.
5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.
6. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ βεβαίωση ότι σε περίπτωση που ένας ερευνητής παραμείνει παρανόμως στην Ελληνική Επικράτεια μετά τη λήξη της σύμβασής του, ο ερευνητικός οργανισμός ευθύνεται για την πληρωμή των εξόδων διαμονής ή/και επιστροφής που βαρύνουν το Δημόσιο. Η ΓΓΕΤ οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης. Η οικονομική ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης υποδοχής κάθε ερευνητή.
7. Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των βιογραφικών σημειωμάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των προσόντων τους υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων τους σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (δ).
8. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις συμβάσεις υποδοχής τις οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για τον έλεγχο των εν λόγω συμβάσεων.
9. Η ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για την τήρηση και έλεγχο των όρων που προβλέπονται στις παρ. 4 και 6 του παρόντος. Αν διαπιστωθεί μη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισμός έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με υπήκοο τρίτης χώρας κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, η έγκριση ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, μπορεί να απαγορευθεί στο συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή μη ανανέωσης. Η ανάκληση ή μη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών.
10. Η ΓΓΕΤ δημοσιεύει και ενημερώνει ετησίως καταλόγους των ερευνητικών οργανισμών που εγκρίνονται για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άμεσα κάθε μεταβολή στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ καθώς και στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών.

Άρθρο 6: Σύμβαση υποδοχής
(άρθρα 6 και 5 [7] Οδηγίας)

1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός που επιθυμεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει μαζί του σύμβαση υποδοχής με την οποία ο ερευνητής αναλαμβάνει τη δέσμευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραμμα και ο οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποδεχθεί τον ερευνητή για τον σκοπό αυτό, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7.
2. Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι ακόλουθοι όροι:
α) το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισμού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:
i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή της,
ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειμένου της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου του σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (δ).
β) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι των 900 € μηνιαίως, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες του καθώς και τα έξοδα ταξιδιού επιστροφής, όπως τα τελευταία καθορίζονται σύμφωνα με την Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2, του άρθρου 90, του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Το ποσόν των επαρκών πόρων του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
γ) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) η σύμβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νομική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Μόλις υπογραφεί η σύμβαση υποδοχής, ο ερευνητικός οργανισμός χορηγεί στον ερευνητή ατομική δήλωση ότι έχει αναληφθεί η οικονομική ευθύνη για τα έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6.
4. Ο ερευνητικός οργανισμός ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος, αρχή για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για κάθε γεγονός το οποίο εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης υποδοχής.
5. Συμβάσεις υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς, των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί παύουν να ισχύουν. Ομοίως, η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαμονής καθώς και όταν η σχέση μεταξύ ερευνητή και ερευνητικού οργανισμού λήξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Άρθρο 7: Χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή
(άρθρα 7, 14 και 15 Οδηγίας)

1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής στο κατά το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α' 212) όπως ισχύει αρμόδιο όργανο, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό,
β) τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,
γ) παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, όπως ισχύει,
δ) πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
ε) ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσής της καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα,
στ) ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος,
ζ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος. Οι δήμοι και οι κοινότητες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζουν κατά προτεραιότητα το σχετικό φάκελο στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησης χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος.
3. Εάν τα στοιχεία που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.
4. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, αφού ζητήσει τη γνώμη της αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας και λάβει αυτήν υπόψη της, εξετάζει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά προτεραιότητα και, εφόσον πληρούνται οι όροι που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδει σχετική απόφαση, με την οποία κάνει δεκτό το αίτημα, άλλως το απορρίπτει. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας αντίστοιχη άδεια διαμονής.
5. Οι ερευνητές, υπήκοοι τρίτων χωρών, μπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από:
α) την/τον σύζυγο τους που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί,
β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους ή της/του συζύγου τους, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.

Άρθρο 8: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή
(άρθρο 8 Οδηγίας)

1. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης υποδοχής. Σε περίπτωση που παρατείνεται η σύμβαση υποδοχής η άδεια διαμονής ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύμφωνα με το ν. 3386/2005, όπως ισχύει, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας και της προηγούμενης άδειας διαμονής ερευνητή,
β) τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,
γ) παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει,
δ) ακριβές αντίγραφο της σύμβασης περί παράτασης της υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσής της καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα,
ε) βεβαίωση ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
3. Το αρμόδιο όργανο για την παραλαβή της αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει κατά προτεραιότητα το φάκελο στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
4. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 11 του παρόντος, εκδίδει απόφαση με την οποία ανανεώνεται η άδεια διαμονής ερευνητή.

Άρθρο 9: Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή
(άρθρο 9 Οδηγίας)

1. Στα μέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, άδεια διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ερευνητή.
2. Το μέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση,
β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό
γ) τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,
δ) παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει,
ε) πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι δεν πάσχει ο υπήκοος τρίτης χώρας από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
στ) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη γάμου ή ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης στην περίπτωση γάμου που τελέσθηκε στην ελληνική επικράτεια ή τέκνων που γεννήθηκαν στην ελληνική επικράτεια,
ζ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το μέλος οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύμφωνα με το ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Η αίτηση συνοδεύεται από τα υπό τα στοιχεία (α) έως (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα, καθώς και από τα εξής δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 10: Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ερευνητή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρα 13 και 14 Οδηγίας)

1. Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει της Οδηγίας 2005/71/ΕΚ μπορεί να πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του στη χώρα μας υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως και τρεις μήνες στη χώρα, η έρευνα μπορεί να διεξάγεται βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος μέλος, εφόσον ο ερευνητής δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
3. Εάν ο ερευνητής διαμείνει στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα καθώς και άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος αντίστοιχα.
4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται από τον ερευνητή υπήκοο τρίτης χώρας εφόσον ο ίδιος βρίσκεται ήδη στο έδαφος της χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος.
5. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν αίτηση το αργότερο εντός τριών μηνών από την είσοδο τους στη Χώρα στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύμφωνα με το ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας και θεώρηση εισόδου, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
β) φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής «Ερευνητή» χορηγηθείσας από το άλλο κράτος μέλος,
γ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.
6. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης υποδοχής του και ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.
7. Ο ερευνητής μπορεί να συνοδεύεται ή να ακολουθείται από τα μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος, εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδειας διαμονής ως μέλη οικογενείας ερευνητή στο άλλο κράτος μέλος.
8. Στα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.
9. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11: Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής
(άρθρα 10 και 15 Οδηγίας)

1. Η άδεια διαμονής ερευνητή καθώς και η άδεια μέλους οικογενείας ερευνητή, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, όταν έχει αποκτηθεί δολίως ή όταν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τους όρους εισόδου και διαμονής που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, και 9 αντιστοίχως, ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή.
2. Η άδεια διαμονής ερευνητή και μελών οικογένειας ερευνητή μπορεί να ανακαλείται ή να μην ανανεώνεται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Άρθρο 12: Δικαίωμα προσφυγής
(άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4 Οδηγίας)

1. Κάθε απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, δυνάμει του παρόντος, εκδίδεται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
2. Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, ανάκλησης της άδειας διαμονής που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει. Κάθε απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνεται με έγγραφο κοινοποίησης για τα μέσα προστασίας, όπως προσδιορίζονται στις επόμενες παραγράφους, καθώς και για την προθεσμία άσκησης τους.
3. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος, ασκείται αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του αναφερθέντος Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή, της ανάκλησης ή μη ανανέωσής της, καθώς και της απόφασης απέλασης, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274), όπως ισχύει.

Άρθρο 13: Διδασκαλία
(άρθρο 11 Οδηγίας)

Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος μπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 14: Ίση μεταχείριση
(άρθρο 12 Οδηγίας)

Ο κάτοχος άδειας διαμονής ερευνητή έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:
α) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,
β) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης,
γ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1408/1971 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Οι ειδικές διατάξεις στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους, εφαρμόζονται αναλόγως,
δ) τις φορολογικές διευκολύνσεις,
ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.