Ερευνητικά Προγράμματα

Οι Καθηγητές/τριες και λέκτορες του Τμήματος αναπτύσσουν πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες, όπως προκύπτει από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από την συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια – σταθερή και μαζική είναι, π.χ., η συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος στα ετήσια συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, αλλά και στα ετήσια συνέδρια ευρωπαϊκών εταιρειών, όπως η Political Studies Association της Μεγάλης Βρετανίας, και άλλων διεθνών δικτυών και επιστημονικών ενώσεων (European Consortium for Political Research, International Political Science Association, κ.α.) – αλλά και από τις συναφείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο ίδιο το Τμήμα. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερης μνείας αξίζουν τα εξής ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται/θηκαν στο Τμήμα κατά το τελευταίο διάστημα:

 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης" «Από-διαΜΜΕσολαβώντας τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα της κρίσης: μία κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών στρατηγικών που ακολούθησαν τα κινήματα απέναντι στα κυρίαρχα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό» Επιστημονικός υπεύθυνος Κάρολος – Ιωσήφ Καβουλάκος, (2020-2021). Στην έρευνα εργάζονται η υποψήφια διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Χρήστος Αβραμίδης και η μεταδιδάκτορας Λαμπρινή Παπαδοπούλου. Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το ρεπερτόρτιο αντιμετώπισης των κοινωνικών κινημάτων από κυρίαρχα ΜΜΕ και τις στρατηγικές των κινημάτων για τη διάχυση των απόψεων και αιτημάτων τους.
 
Καινοτόμες μέθοδοι και υψηλής ποιότητας δεδομένα στη μελέτη του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού (2019-2021). Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης, Συνεργαζόμενοι: Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης,  Επίκ. Καθηγήτρια Ευτυχία Τεπέρογλου. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η εξέταση και ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών για τη συλλογή, εκκαθάριση και ανάλυση διαδικτυακών και σε μεγάλο όγκο δεδομένων, έτσι ώστε να εξετάσει με συστηματικό τρόπο σημαντικές πολιτικές έννοιες όπως είναι ο λαϊκισμός και ο ευρωσκεπτικισμός. Ο λαϊκισμός και ο ευρωσκεπτικισμός αποτέλεσαν σημαντικά ζητήματα σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2008. Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη δυναμική στην ελληνική περίπτωση, καθώς η χώρα βιώνει μια σοβαρή κρίση δημοσίου χρέους, η οποία επηρεάζει την πολιτική. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από το ερευνητικό πρόγραμμα θα προκύψουν από τέσσερις διαφορετικές πηγές: τον έντυπο τύπο, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εφαρμογές ηλεκτρονικού συμβούλου ψήφου.
 
Ο ρόλος της χρήσης του Twitter στην εκλογική επιτυχία των υποψηφίων βουλευτών (2019-2021)  Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης. Κύριος στόχος του ερευνητικού έργου είναι να συνδυάσει δεδομένα που προέρχονται από το διαδίκτυο (big data) και συγκεκριμένα το Twitter, με δεδομένα που συλλέγονται από έρευνες με τη χρήση ερωτηματολογίου, προκειμένου να μελετήσουμε τους υποψήφιους βουλευτές στην Ελλάδα και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκλογική τους επιτυχία. Η εργασία διαρθρώνεται γύρω από ένα κεντρικό ερευνητικό ερώτημα και αυτό αφορά στο πώς επηρεάζει την εκλογική επιτυχία των υποψηφίων βουλευτών η απήχηση των δημοσιεύσεων τους στο Twitter. Για την διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος θα συνδυάσουμε δεδομένα από δύο πηγές: το Twitter και την Ελληνική Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών του 2019. Από το Twitter θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες για την δραστηριότητα των υποψηφίων βουλευτών και θα κατασκευάσουμε ένα δείκτη που θα αντικατοπτρίζει την απήχηση των δημοσιεύσεών τους. Από την Ελληνική Έρευνα Υποψηφίων Βουλευτών του 2019 θα χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές που συνιστούν παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την εκλογική επιτυχία των υποψηφίων βουλευτών, όπως το αν έχουν εκλεγεί σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το επάγγελμά τους, τα μέσα που χρησιμοποιούν για την προεκλογική τους εκστρατεία κτλ. Επιπλέον, θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των περιφερειών στις οποίες βάζουν υποψηφιότητα (π.χ. αν είναι μονοεδρικές) και άλλες πληροφορίες που μπορεί να επηρεάζουν την πιθανότητά τους να εκλέγουν (π.χ. το εθνικό ποσοστό του κόμματος στο οποίο ανήκουν). Συνδυάζοντας καινούργια και πιο παραδοσιακά μέσα διερευνούμε όλους τους πιθανούς παράγοντες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φαίνεται να επηρεάζουν την εκλογική επιτυχία των υποψηφίων βουλευτών ώστε να διαπιστώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της επίδρασης του καθενός. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση όλων των παραμέτρων θα μπορέσουμε να κάνουμε ορθότερη εκτίμηση της επίδρασης της απήχησης των δημοσιεύσεων των υποψηφίων βουλευτών στο Twitter στην εκλογική τους επιτυχία ή αποτυχία.

Έδρα Jean Monnet: «Tα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές». Επιστημονικός υπεύθυνος και κάτοχος της Έδρας: αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Παπαγεωργίου. Στο πλαίσιο της έδρας Jean Monnet του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών κατά την τριετία 2019-22 προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, σειρά διαλέξεων για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τρία θερινά σχολεία ένα συνέδριο και μια επίσκεψη φοιτητών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. https://eudem.polsci.auth.gr
 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης" του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Από τη φιλανθρωπία στο κράτος πρόνοιας: αναπηρία και αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης», Επιστημονικός υπεύθυνος Κάρολος – Ιωσήφ Καβουλάκος (2018-2020). Στην έρευνα εργάζονται η υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασιλική Χάλαζα και ο μεταδιδάκτορας Χρήστος Τσάκας. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα αφορά την γέννηση και ανάπτυξη του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα σε αναφορά με τους κοινωνικούς και πολιτικούς μετασχηματισμούς που αυτό προκάλεσε από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα.
 
 Διαδικτυακές Υπηρεσίες – HelpMeVote (2015–2020) Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία Ηλεκτρονικών Συμβούλων Ψήφου (Voting Advice Applications – VAAs) για εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου έχουν υλοποιηθεί οι ηλεκτρονικοί σύμβουλοι ψήφου HelpMeVote για τις εκλογές της Ισλανδίας το 2016 και το 2018, ο ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου VoteMatch Greece για τις Ευρωεκλογές 2019 στην Ελλάδα (σε συνεργασία με το κοινό ευρωπαϊκό έργο http://www.votematch.eu που υποστηρίχθηκε από το Federal Agency for Civic Education) και ο ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου HelpMeVote για τις Βουλευτικές εκλογές 2019 στην Ελλάδα.
 
Διαδικτυακές εκλογικές έρευνες του ELNES (2015–2020) Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης. Στόχος του έργου είναι η διεξαγωγή διαδικτυακών εκλογικών ερευνών για το ELNES αλλά και άλλων διαδικτυακών ερευνών και διαδικτυακών πειραμάτων. Στα πλαίσια του έργου έχουν υλοποιηθεί όλες (ψηφοφόρων, υποψηφίων βουλευτών και εμπειρογνωμόνων) οι έρευνες για τις εκλογές του 2015 στην Ελλάδα, αλλά η συλλογή δεδομένων για τα δράσεις COST IS1308 - Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populismfor Democratic Politics (διαδικτυακό πείραμα)  και CA15207 - Professionalization and Social Impact of European Political Science (έρευνα των Ευρωπαίων πολιτικών επιστημόνων).
 
Μελέτη των Υποψηφίων Βουλευτών με τη Χρήση Διαδικτυακών Εργαλείων_στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες με κωδικό 714 (2017–2018)  Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης. Στόχος αυτής της έρευνας είναι η σκιαγράφηση του προφίλ των πολιτικών ελίτ στην Ελλάδα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, μελετώντας τις απόψεις, τη συμπεριφορά και τις στάσεις τους για μια σειρά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα. Για τη μελέτη των υποψήφιων βουλευτών χρησιμοποιείται έρευνα πεδίου με συμπλήρωση ερωτηματολογίου που διεξάγεται διαδικτυακά. Επίσης, πραγματοποιείται ανάλυση δεδομένων από την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν καιρώ έντονης οικονομικής και πολιτικής κρίσης, η παρούσα έρευνα προσφέρει τη δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης του ελληνικού πολιτικού προσωπικού και την πλήρη αποτύπωση του πολιτικού ανταγωνισμού μέσα από την ανάλυση των σχέσεων υποψηφίων, κομμάτων και ψηφοφόρων. Επιπλέον, συγκρίνοντας τις πολιτικές ελίτ της Ελλάδας με πολιτικές ελίτ άλλων ευρωπαϊκών χωρών επιτυγχάνεται μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση του προφίλ τους αλλά και της ελληνικής πολιτικής γενικότερα. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα είναι διαθέσιμα σε όλη την ερευνητική κοινότητα και θα καλύψουν ένα σημαντικό ερευνητικό κενό στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε μεθοδολογικά ζητήματα, εφόσον ένας άλλος βασικός στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση μιας καινοτόμου προσέγγισης, η οποία με τη χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να παράγει δεδομένα υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος. Έμφαση δίνεται τόσο στο πλήθος όσο και στην ποιότητα των απαντήσεων στην έρευνα των υποψηφίων βουλευτών, με σκοπό την καθιέρωση των διαδικτυακών ερευνών ως βασικό ερευνητικό εργαλείο και σε άλλες κοινωνικές έρευνες.
 
Έρευνα για το Παρατηρητήριο Φοιτητών και Φοιτητριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (2018-2019)  Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης. Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα για το Παρατηρητήριο Φοιτητών και Φοιτητριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Το Παρατηρητήριο έχει ως κεντρικό στόχο του τη συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο. Στο υπό μελέτη σύνολο εντάσσονται οι φοιτητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες: αλλοδαποί/μειονοτικοί/ομογενείς/παλιννοστούντες, οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κοινότητα LGBT, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβλημα. Παράλληλα το Παρατηρητήριο στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με υπάρχουσες υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και δράσεις στο ΑΠΘ, που μεριμνούν για την υποστήριξη των φοιτητών (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία ή άλλης μορφής διευκολύνσεις) καθώς στην καταγραφή της γνώμης που έχουν για αυτές τις υπηρεσίες, οι φοιτητές και φοιτήτριες που τις έχουν χρησιμοποιήσει.
Με τη βοήθεια του διαδικτυακού ερωτηματολογίου συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από τους/τις ίδιους/ες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α.Π.Θ.:
(α) για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους,
(β) για τους παράγοντες που οι ίδιοι/ες θεωρούν ότι θέτουν εμπόδια στη φοίτησή τους,
(γ) για την επάρκεια των παρεχόμενων υποστηρικτικών μηχανισμών από το Α.Π.Θ.
(δ) για πρακτικές ή υπηρεσίες που εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να τους/τις βοηθήσουν υποστηρικτικά να ξεπεράσουν τόσο οι ίδιοι/ες όσο και οι συμφοιτητές/τριές τους ανάλογα προβλήματα.
 
Ερευνητικό πρόγραμμα ERC Consolidator Grant, 2017-2020, ‘Heteropolitics: Refiguring the Common and the Political’, ERC, European Commission, Επιστημονικά υπεύθυνος Αλέξανδρος Κιουπκιολής www.heteropolitics.net
 

Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή: «Συνέχειες και μετασχηματισμοί στο κομματικό σύστημα και στην εκλογική συμπεριφορά εν καιρώ οικονομικής κρίσης: μελέτη ψηφοφόρων και πολιτικών ελίτ 2012-2015» (1-4-2015 έως και 31-3-2016), Επιτροπή ερευνών ΑΠΘ, επιστημονικός υπεύθυνος Ευτυχία Τεπέρογλου.
 
Post-doctoral teaching fellowship Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe. Σεπτέμβριος 2014 - Αύγουστος 2015 (Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Δώδος. Μεταδιδακτορική διδάσκουσα: Μαρία Καβάλα) Τίτλος: «Η γενοκτονία των Εβραίων της Ελλάδας και η ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία».
 
Υποτροφία (συλλογική) Επιστημονικής Μελέτης 2014. Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2014 (Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης, Συνεργαζόμενα μέλη: Μαρία Καβάλα, Ανδρέας Μπουρούτης, Νίκος Τζαφλέρης, Μαρία Φράγκου) Τίτλος: «Άνθρωποι του Κάτω Κόσμου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισμού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός». http://www.historyguide.gr/
Δράση «Αριστεία ΙΙ» (2014-5): «Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία» (ακρωνύμιο: POPULISMUS, επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης, συνεργαζόμενος: Επίκ. Καθηγητής Αλέξανδρος Κιουπκιολής). Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Περισσότερες πληροφορίες: www.populismus.gr
 
Δράση «Αριστεία Ι» (2013-5): «Εκσυγχρονισμός εναντίον παράδοσης: η διείσδυση της κεμαλικής ιδεολογίας στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1920-1930» (ακρωνύμιο: KEITH, επιστημονικός υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Βέμουντ Ώρμπακε). Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Περισσότερες πληροφορίες: www.keith.gr Η βιβλιογραφία σχετικά με τη μειονότητα της Θράκης έχει έναν αποσπασματικό χαρακτήρα, στερείται ουσιαστικών πληροφοριών και λεπτομερούς ανάλυσης και τοποθετείται κυρίως μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί νέες μελέτες με έμφαση στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Θράκη και στην κοινωνική ανθρωπολογία της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά η έρευνά τους δεν επεκτάθηκε μέχρι την περίοδο του Μεσοπολέμου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι πολλές πρόσφατες μελέτες εντοπίζουν τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στην κατανόηση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου που διαμόρφωσε τη θέση και τη στάση της μειονότητας μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ΚΕΙΤΗ επιδίωξε να καλύψει τα κενά στην έρευνα για την μουσουλμανική μειονότητα της ελληνικής Θράκης τοποθετώντας την σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε: α) η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που αναπτύχθηκαν μέσα στη μουσουλμανική κοινότητα και η παράλληλη λεπτομερειακή καταγραφή της μεταμόρφωσης της ταυτότητας της μειονότητας, β) η διερεύνηση της επίδρασης αυτής της μεταμόρφωσης στις σχέσεις της μειονότητας με τις επίσημες ελληνικές αρχές, καθώς και με την Τουρκία, γ) η διεύρυνση της γνώση μας για τον τρόπο με τον οποίον οι μουσουλμανικοί μειονοτικοί πληθυσμοί των βαλκανικών εθνικών κρατών επηρεάστηκαν από τους «μετασεισμούς» του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και από την «κεμαλική επανάσταση» στην Τουρκία. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.
 
Help me Vote – Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου (επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής, συνεργαζόμενος: Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Ανδρεάδης) – βλ. http://www.helpmevote.gr/
Χρηματοδότηση μελετών Ιδρύματος Λάτση (2014): «Άνθρωποι του Κάτω Κόσμου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισμού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός» (συντονιστής: Καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης).
Διδακτικό και ερευνητικό πρόγραμμα Rothschild Foundation (HANADIV) Europe (2013-4), «Η γενοκτονία των Εβραίων της Ελλάδας και η ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία (1945-1955): αντισημιτισμός, θεσμική και οικονομική ανασύσταση. Συγκρίσεις με την Ευρώπη» (επιστημονικός υπέυθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Δώδος).
Πρόγραμμα Αριστείας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ για Καθηγητές/τριες και λέκτορες – «Εναλλακτικά εγχειρήματα στον αστικό χώρο στην Ελλάδα της κρίσης», επιστημονικός υπέυθυνος: Λέκτορας Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος, 2013-2014. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της έρευνας αφορούσε στις διαδικασίες γέννησης των εναλλακτικών εγχειρημάτων στον αστικό χώρο στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης.

Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (β' φάση) (2013): Αποθετήριο υλικού φοιτητικών εκλογών 1974-2014, επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής.

Πρόγραμμα Αριστείας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ για Καθηγητές/τριες και λέκτορες - «Το πλήθος και τα κοινά: νέες συλλογικές δράσεις στις αρχές του 20ου αιώνα», Επιστημονικός υπεύθυνος: Λέκτορας Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 2011-2012.

Εξάλλου, Καθηγητές/τριες του Τμήματος συμμετείχαν/συμμετέχουν ενεργά ως partners σε ευρύτερα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα και ερευνητικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων και τα: COST: (α) «The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent» (TEV) (ISCH Action IS0806) (Χατζηπαντελής, Ανδρεάδης), (β) «Populist Political Communication» (Σταυρακάκης, Ανδρεάδης), (γ) «Comparative Analysis of Conspiracy Theories» (Σταυρακάκης) MEMOTRADE (CIRCLE2-ERA-NET) (2014-2016) (Σταυρακάκης) Das Südosteuropa der Regionen, 2008-2012 (Der Balkan-Kommission - Österr. Akademie der Wissenschaften) (Ώρμπακε) COMPARE [Σύγκριση πρωτοβουλιών οικονομικής αυτοδιαχείρισης και αυτο-οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο], 2013-2014, στα πλαίσια του διαπανεπιστημιακού ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΙΝS «Network of Excellence in Computer Science» (Κιουπκιολής) «ΤΟ ΑΠΘ ΣΗΜΕΡΑ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» - Ερευνητικό Πρόγραμμα ποσοτικών ερευνών στα μέλη ΔΕΠ, στους Διοικητικούς υπαλλήλους και τους φοιτητές/τριες (Φορέας Ανάθεσης και Υλοποίησης: Πρυτανεία ΑΠΘ, Εκτέλεση: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) (Βερναρδάκης) «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης» (Βερναρδάκης).
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος έχουν αναληφθεί πλήθος ερευνητικών έργων για τη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς και ειδικότερα της πολιτικής συμπεριφοράς. Τέλος, το Τμήμα συμμετέχει ως εταίρος σε διεθνή δίκτυα για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του πολιτικού προσωπικού (CSS Candidates Survey Study), εφαρμογή ηλεκτρονικών συμβούλων ψήφου στις Ευρωπαϊκές εκλογές (HelpMeVote), ενώ υλοποιεί την εθνική εκλογική έρευνα εκλογικής συμπεριφοράς (ELNES).