Προϋποθέεις και υποχρεώσεις για τις μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών στο πλαίσιο του ERASMUS +

Το κείμενο αυτό είναι συμπληρωματικό και διευκρινιστικό στα κριτήρια και τις υποχρεώσεις που αναφέρει στην ιστοσελίδα του το ΤΕΕΠ.

Α. Υποβολή αιτήσεων

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει, για να προεπιλεγούν, να έχουν συγκεντρώσει κατά τη στιγμή της υποψηφιότητάς τους τουλάχιστον του 50% επί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει μέχρι και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης τους.

2.  Έχουν υιοθετηθεί, για όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ, ενιαία κριτήρια, διαδικασία και τρόπος μοριοδότησης βάσει συγκεκριμένου τύπου. Το Τμήμα μπορεί να εισάγει - και να ανακοινώνει στην παρούσα ιστοσελίδα επιπλέον κριτήρια. Στην παρούσα περίοδο τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

  • Μετακινήσεις Erasmus+ Σπουδών σε Γαλλία και Γερμανία δεν θα επιτρέπονται χωρίς γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
  • Τα ποσοστά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μετακινούμενων φοιτητών θα είναι περίπου αντίστοιχα συνολικά και ανά πανεπιστήμιο.

Β. Erasmus+ Σπουδές  

3. Οι φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές πρέπει να επιτύχουν σε τουλάχιστον 20% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων ECTS (κατά κανόνα τουλάχιστον 2 από τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει), ειδεμή υπέχουν ευθύνη έναντι του φορέα χορήγησης της υποτροφίας με την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους. Στις περιπτώσεις φοιτητών 3ου κύκλου η επιτυχία αυτή τεκμηριώνεται - εφόσον δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα - από βεβαίωση διεξαγωγής και/ή ολοκλήρωσης της έρευνας (και αναγνώριση μονάδων ECTS) από τον υπεύθυνο ECTS του πανεπιστημίου υποδοχής.

4. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε μαθήματα που χορηγούν περί τις 30 μονάδες ECTS (κανονικά 5-6  μαθήματα) για κάθε εξάμηνο μετακίνησης στο πανεπιστήμιο υποδοχής.

5. Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν (οι μεταπτυχιακοί μόνο κατά το εξάμηνο της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας) εφόσον τεκμηριώσουν ότι η μετακίνηση έχει συνάφεια με το αντικείμενο της διπλωματικής ή διδακτορικής διατριβής τους ή την έρευνα σχετικά (και τούτο επικυρωθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή του Τμήματος).

6. Οι φοιτητές με την επιστροφή τους προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών (transcript) που αναγράφει τα μαθήματα στα οποία επέτυχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

7. Τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται είτε ως αντίστοιχα με μαθήματα του Τμήματος, είτε ως επιλογής Erasmus και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να μην αναγνώρισουν ορισμένα ή και όλα τα μαθήματα στα οποία επέτυχαν αφού το δηλωσουν ρητά στην αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων που συμπληρώνουν με την επιστροφή τους. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος του φοιτητή χωρίς να συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου.

8. Η αναγνώριση των μαθημάτων ως αντίστοιχων με μαθήματα του Τμήματος (είτε υποχρεωτικά είτε επιλογής) πραγματοποιείται μόνο μετά από την έγκριση του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος (που δίδεται είτε πριν την αναχώρηση είτε και με την επιστροφή του φοιτητή), αφού διαπιστωθεί η αντιστοιχία της ύλης  και με το βαθμό που έλαβε ο φοιτητής. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την σχετική ανάλυση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

9. Η αναγνώριση μαθημάτων ως επιλογής Erasmus εξαρτάται από τη συνάφεια των μαθημάτων με τα εν ευρεία εννοία γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (π.χ. μαθήματα νομικά, ιστορικά, κοινωνικών επιστημών, φιλοσοφίας). Η απόφαση για την αναγνώριση γίνεται με εισήγηση του υπεύθυνου Συντονιστή ECTS και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

10. Η αντιστοίχιση βαθμολογίας πραγματοποιείται βάσει των σχετικών πινάκων του TEEΠ. Η έλλειψη κλιμακούμενης βαθμολογίας (π.χ. περιπτώσεις όπου ο φοιτητής απλώς περνά ή αποτυγχάνει) οδηγεί σε μη υπολογισμό της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος στο πτυχίο του φοιτητή.

11. Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα γλώσσας ή μαθήματα που έχουν χαρακτήρα βελτίωσης δεξιοτήτων.

12. Προπτυχιακοί φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές ΔΕΝ θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων κατά το εξάμηνο της μετακίνησης τους. Η δήλωση για το συγκεκριμένο εξάμηνο θα γίνει από την Γραμματεία με την αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο Ίδρυμα υποδοχής (Αποφ. συνελευσης Τμήματος αριθμ. 129/14-3-2017)

Γ. Erasmus+ Πρακτική Άσκηση (Erasmus placement)

13. Οι φοιτητές του Erasmus+ Πρακτική Άσκηση θεωρείται ότι έχουν επιτύχει όταν λάβουν θετική αξιολόγηση από τον φορέα υποδοχής.

14. Φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική Erasmus λαμβάνουν  μονάδες ECTS αντίστοιχες με τις χορηγούμενες για την πρακτική άσκηση του τμήματος και η μετακίνηση μπορεί να υπολογισθεί ως ένα μάθημα επιλογής εφόσον παραμένουν φοιτητές κατά τη στιγμή της αναγνώρισης. Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν το νωρίτερο κατά το εξάμηνο της συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας. Η αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης στην περίπτωσή τους ισχύει μόνο για το Παράρτημα Διπλώματος και μόνο εφόσον παραμένουν φοιτητές κατά τη στιγμή της αναγνώριση