Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0101
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στις διάφορες μορφές του πολιτικού φαινομένου. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών και υποδειγμάτων της Πολιτικής Επιστήμης, ώστε οι φοιτητές/τριες να μυηθούν σε βασικές κατηγορίες της πολιτικής ανάλυσης, στην κατανόηση και εξήγηση πλευρών του πολιτικού φαινομένου εν γένει. Μετά από μια εισαγωγή στο κεντρικό ερώτημα «τι είναι πολιτική; επιλέγεται η εξέταση εννοιών όπως το «κράτος», το «πολιτικό σύστημα», «ιδεολογία/ες», το «έθνος», ο «εθνικισμός», η «αντιπροσωπευτική δημοκρατία». Αυτές αποτελούν βασικούς άξονες του μαθήματος. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στις βασικές σχολές σκέψεις στην Πολιτική Επιστήμη. Τέλος, στο πλαίσιο αυτού του εισαγωγικού μαθήματος επικεντρωνόμαστε στη θεματική της τυπολογίας των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων.

Βασικές θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Το αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης. Η ανάπτυξη του κλάδου. Εισαγωγικά στην έννοια της «πολιτικής» (ορισμός, βασικά χαρακτηριστικά  της πολιτικής ως δραστηριότητας).
2. Βασικές έννοιες: κυβέρνηση, διακυβέρνηση, ισχύς, ιδεολογία
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην πολιτική: βασικές σχολές σκέψης στην Πολιτική Επιστήμη (εισαγωγικά)
4. Η έννοια του κράτους. Έθνη και εθνικισμός
5. Δημοκρατική διακυβέρνηση. Η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
6. Εισαγωγικά στην έννοια του πολιτικού κόμματος. Τυπολογίες κομμάτων με βάση την οργάνωση και με βάση τον άξονα Αριστεράς-Δεξιάς
7. Κομματικά συστήματα

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης. Θα έχουν αποκτήσει μια βασική κατεύθυνση στους ποικίλους τρόπους μελέτης των πολιτικών φαινομένων, δίνοντας παράλληλα το έναυσμα να συστηματοποίησουν αυτές τις εισαγωγικές έννοιες στο επόμενο εξάμηνο. Βασικός στόχος είναι αυτός της ανάπτυξης ικανοτήτων κριτικής ανάλυσης βασικών εννοιών της Πολιτικής.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Hague Rod, Harrop Martin, McCormick John (επιμέλεια Παγουλάτος Γιώργος, Παπαγεωργίου Ιωάννης) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 3η έκδοση, Κριτική, 2020
2. Κ. Ελευθερίου (2021) Το Πολιτικό Κόμμα, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών ΕΝΑ

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο  
Roskin, Michael/Cord, Robert/Medeiros, James/ Jones, Walter (2008) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, 10η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Lowndes, D. Marsh, G. Stoker, επιστ. επιμ. Ανδρέας Γκόφας, Γιώργος Ευαγγελόπουλος (2020) Θεωρία και μέθοδοι της πολιτικής επιστήμης, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα