Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0208
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Tο μάθημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του Α΄ εξαμήνου. Έχοντας εξοικειωθεί οι φοιτήτριες/τες στο προηγούμενο εξάμηνο με βασικά εννοιολογικά ζητήματα του κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης,  βασικός στόχος  του μαθήματος του Β’ εξαμήνου είναι να γνωρίσουν το εύρος και το γνωστικό βάθος της Πολιτικής Επιστήμης μέσα από την ανάλυση  διαφορετικών πλευρών του πολιτικού φαινομένου. To  μάθημα στοχεύει να  προσφέρει μια  ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση της πολιτικής ανάλυσης. Βασικές θεματικές του μαθήματος είναι η μελέτη της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Σειρά μαθημάτων εστιάζεται στην πολιτική συμπεριφορά, επικεντρώνοντας στην εκλογική συμπεριφορά.  Παρουσιάζονται θέματα επίσης πολιτικής κουλτούρας και του ρόλου των ομάδων συμφερόντων. Εξετάζεται επίσης η θεματική της πολιτικής επικοινωνίας. Τέλος, το μάθημα πλαισιώνεται και από τη θεματική των μοντέλων δημόσιας πολιτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τόσο βασικές έννοιες του κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης, όσο και να εξοικειωθούν με την προσέγγιση και ανάλυση διαφορετικών πτυχών του πολιτικού φαινομένου. Θα αποκτήσουν ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο μελέτης ποικίλων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες και εντάσσονται στο συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από εκτενείς αναφορές σε διαφορετικά πολιτικά και εκλογικά συστήματα ανά τον κόσμο, προσφέροντας στους φοιτητές τις βάσεις μιας ευρύτερης επιστημολογικής ανάλυσης της πολιτικής εν γένει.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hague, Rod/ Harrop, Martin (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα.
Roskin, Michael /Cord, Robert/Medeiros, James/ Jones, Walter (2008) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, 10η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Βall, Alan / Peters, Guy (2001) Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Παπαζήσης, Αθήνα.

Erasmus: 
The course is offered to Erasmus students: please contact the instructor for further information