Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0301
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στο αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας.

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με μια σειρά σύγχρονων ερευνητικών πεδίων του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου.

Μετά από μια εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος, επιλέγεται η εξέταση σειράς εννοιολογικών ζητημάτων και βασικών θεωρητικών υποδειγμάτων που εντάσσονται στον τομέα της Πολιτικής Κοινωνιολογίας.

Αναλύονται οι έννοιες της πολιτικής, της εξουσίας, της κυριαρχίας και της γραφειοκρατίας και δίνεται έμφαση στις θεωρίες των ελίτ.

Στη συνέχεια, ο κύκλος των μαθημάτων αρθρώνεται σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες. Αρχικώς, διερευνώνται εκφάνσεις τόσο της «συμβατικής», όσο και της «μη συμβατικής» πολιτικής συμμετοχής και τίθεται υπό συζήτηση η κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Η δεύτερη κύρια θεματική εστιάζεται στις θεωρίες του κράτους. Τέλος, η τρίτη αφορά τη μελέτη των εκφάνσεων της παγκοσμιοποίησης σε περιβάλλοντα που συσχετίζονται τόσο εθνικά, όσο και μη εθνικά στοιχεία

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της σύγχρονης Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Θα έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών θεωρητικών σχολές του υποπεδίου και θα μάθουν πως η Πολιτική Κοινωνιολογία προσεγγίζει τη μελέτη μίας σειράς ερευνητικών ερωτημάτων και θεματικών που σχετίζονται με τις μορφές σύνδεσης και αλληλεπιδράσεων μεταξύ κράτους, κοινωνίας και πολιτών.

Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Σεραφετινίδου, Μελίνα (2002) Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Γ. Δαρδανός
2. Hay, Colin, Lister Michael & Marsh David (2011) Το Κράτος. Θεωρίες και Προσεγγίσεις, Αθήνα: Σαββάλας
3. Φάκελος σημειώσεων διαθέσιμος στο eLearning του μαθήματος (υποχρεωτικό για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος)
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
2. Janoski, Thomas, Alford, Robert, Hicks , Alexander & Schwartz, Mildred A. (επιμ) (2005) The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization, Cambridge: Cambridge University Press, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://obinfonet.ro/docs/apocal/apocarex/handbook-of-political-sociology...
3. Lagroye, Jacques, Francois, Bastien & Sawicki, Frederic (2008) Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός
4. Lenk, Kurt (2005) Πολιτική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
5. Schwartzenberg, Roger - Gérard (1984) Πολιτική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
6. Weber, Max (1987)Η Πολιτική ως Επάγγελμα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
7. Σάσεν, Σάσκια (2011) Κοινωνιολογία της Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο
8. Μεταξάς, Α.Ι.Δ (επιμ) (2016) Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης. Τόμος IV Πολιτική Κοινωνιολογία. Κοινωνική Εκπροσώπηση και Πολιτική Συμμετοχή, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη
Erasmus: 
The course is offered to Erasmus students: please contact the instructor for further information