Κοινωνική Στατιστική

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0305
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο πρώτο μέρος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος στατιστικής περιγράφονται θεμελιώδεις στατιστικές έννοιες όπως κλίμακες μέτρησης-μεταβλητές, δείγμα- πληθυσμός, αντιπροσωπευτικότητα - τυχαιότητα, απογραφή-δειγματοληψία.

Στο δεύτερο μέρος με την ανάλυση μιας μεταβλητής παρουσιάζονται τεχνικές και έννοιες της περιγραφικής στατιστικής. Αναλυτικά: κατανομή και πίνακας συχνοτήτων, μέτρα μέσης τιμής και διασποράς, ποσοστιαία σημεία, περιγραφικά σχήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, BOX-PLOT) και διαστήματα εμπιστοσύνης.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τεχνικές σύγκρισης των μέτρων μέσης τιμής και διασποράς σε δύο δείγματα της ίδιας μεταβλητής και ο έλεγχος απλών υποθέσεων για τα μέτρα αυτά. Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η σχέση δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα. Περιγράφονται οι συντελεστές συσχέτισης και παρουσιάζονται τεχνικές για την περιγραφή και την ανάλυση τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στην χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS) και λογιστικού φύλου (EXCEL).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις παρακάτω ικανότητες:
Να κατασκευάζουν πινάκες συχνοτήτων
Να υπολογίζουν μέτρα θέσης και διασποράς
Να κατασκευάζουν διαγράμματα
Να συγκρίνουν με στατιστικούς ελέγχους μέσες τιμές
Να κάνουν ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεταβλητών

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
Για τις εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να έχουν μαζί τους το βιβλίο και αριθμομηχανή 12 ψηφίων (η χρήση κινητού αντί αριθμομηχανής δεν επιτρέπεται). Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτό βιβλίο και αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με τον κανονισμό εξετάσεων και εργασιών του τμήματος (https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/POLSCI%20exams%20rules_0.pdf) και αντιστοιχεί στο 80% του τελικού βαθμού. Ο βαθμός εργασιών, quiz ή ασκήσεων που εκπονούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος (π.χ. προθεσμίες υποβολής, τρόποι αξιολόγησης κλπ) και αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού.
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσάντας Νίκος Δ., Μωϋσιάδης Χρόνης Θ., Μπαγιάτης Ντίνος, Χατζηπαντελής Θεόδωρος Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων,
Keller Gerald Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων,