Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες

ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0405
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης. Χωρίς μαθηματικές λεπτομέρειες περιγράφονται μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων. Οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες σε ποιοτικές μεταβλητές. Παρουσιάζονται μέθοδοι που στοχεύουν στο σχηματισμό ομάδων μεταβλητών ή/και περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά (Ανάλυση κατά συστάδες), μέθοδοι που αναζητούν δομές σε πολυμεταβλητά δεδομένα (Πολυδιάστατη κλιμάκωση), μέθοδοι που στοχεύουν στην περιγραφή πινάκων συνάφειας δύο ή περισσότερων μεταβλητών (Ανάλυση αντιστοιχιών) και στην περιγραφή με λιγότερες μεταβλητές άξονες της πολυπλοκότητας αρχικών μεταβλητών (Ανάλυση κυρίων συνιστωσών, Παραγοντική ανάλυση). Έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων, στην αξιοπιστία και την ισχύ τους ανάλογα με τα διαθέσιμα παραδείγματα και δεδομένα. Μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εξοικείωση με τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δειγματοληπτικής έρευνας ή της συλλογής στοιχείων από διαθέσιμες πηγές. Σε αυτό το μέρος δίνεται έμφαση στις δειγματοληπτικές διαδικασίες, στη σύνταξη ερωτηματολογίου, στον έλεγχο και τη μηχανογράφηση των στοιχείων, στην ανάλυση και την παρουσίαση αποτελεσμάτων. Το μάθημα προϋποθέτει την εξοικείωση με τις έννοιες και τις τεχνικές που διδάσκονται στο μάθημα «Κοινωνική Στατιστική» του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

να οργανώνουν μια δειγματοληπτική έρευνα να συμμετέχουν σε μια δειγματοληπτική έρευνα να καταγράφουν δεδομένα να επεξεργάζονται και να αναλύουν δεδομένα να παρουσιάζουν αποτελέσματα

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Ανάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων για κοινωνικές επιστήμες Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14889 Έκδοση: 1η έκδ./2007 Συγγραφείς: Bartholomew David J.,Steele Fiona,Μουστάκη Ειρήνη,Galbraith Jane I. ISBN: 978-960-6647-94-9 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. Η ανάλυση δεδομένων Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31439 Έκδοση: 1η έκδ./2007 Συγγραφείς: Παπαδημητρίου Γιάννης ISBN: 978-960-402-288-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005. Norusis, Οδηγός ανάλυσης δεδοµένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος, 2005. ∆. Καραπιστόλης, Ανάλυση δεδοµένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας, 2001. C. Javeau, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 1996.