Κράτος θεσμοί και δημόσιες πολιτικές

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0502
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τους μηχανισμούς της δράσης του κράτους από τη σκοπιά των δημόσιων πολιτικών. Κατά πρώτο λόγο, εξετάζονται ορισμένες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις ανάλυσης των διαδικασιών διαμόρφωσης, υλοποίησης, αξιολόγησης και μεταβολής των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, υπερεθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάλυση των νεοθεσμικών προσεγγίσεων (ορθολογικής επιλογής, ιστορικές, κοινωνιολογικές). Tη θεωρητική συζήτηση ακολουθεί η μελέτη επιλεγμένων περιπτώσεων σε δύο συγκεκριμένα πεδία δημόσιων πολιτικών: α) στην κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης (με έμφαση στην εξέταση της κρίσης του ελληνικού κοινωνικού κράτους) και β) την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ από το ελληνικό σύστημα διαμόρφωσης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών.

Θεματικές ενότητες

1. Εισαγωγή: βασικές έννοιες

2. Η δημόσια πολιτκή ως πολιτική διαδικασία – βασικές θεωρίες

3. Θεωρητικές προσεγγίσεις της δημόσιας διοίκησης

4. Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής: α) συγκρότηση ημερήσιας διάταξης, β) διαμόρφωση πολιτικής, γ) λήψη αποφάσεων, δ) εφαρμογή πολιτικής, ε) αξιολόγηση πολιιτκής

5. Αναθεωρητικές τάσεις στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών

6. Η συνεισφορά των εξωγενών παραγόντων στην αναθεώρηση των δημόσιων πολιτικών

7. Μελέτη περίπτωσης: το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα

8. Μελέτη περίπτωσης: αναπτυξιακές πολιτικές και περιφερειακός προγραμματισμός στην Ελλάδα

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - εξοικειωθούν με τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα και διλήμματα που συνοδεύουν τη διαμόρφωση και την εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών - αναγνωρίζουν και συνεκτιμούν τις θεματικές και πολιτικές διασυνδέσεις που διέπουν τις δράση των δημόσιων δρώντων σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλον και στα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - είναι σε θέση να παρακολουθούν ή/ και να αξιολογούν μεμονωμένες δημόσιες πολιτικές ή/ και δημόσιες δράσεις με συγκροτημένο και θεωρητικά τεκμηριωμένο τρόπο

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στ. Λαδή και  Β. Νταλάκου, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής (δεύτερη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2016.
A. Πασσάς, Η Εθνική Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Πολιτική Διαδικασία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Π. Λιαργκόβας και Γ.  Ανδρέου, Η Νέα Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2007.
Μ. Ματσαγγάνης, Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2011.