Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ11
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο μάθημα παρουσιάζονται εξελιγμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ανάλυση. Κυρίως αναλύεται η επίδραση των προσώπων των κομμάτων και των θεμάτων  καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους στον πολιτικό και εκλογικό ανταγωνισμό. Η μελέτη γίνεται με τη χρήση στοιχείων δειγματοληπτικών ερευνών (πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά από) που αναφέρονται σε εκλογικές αναμετρήσεις σχετικά με τα κόμματα, τα πρόσωπα και τα θέματα. Παράλληλα αξιοποιούνται τα αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα (συνδυασμών και προσώπων) ώστε να περιγραφεί με αυτά ο εκλογικός ανταγωνισμός. Παρουσιάζονται τέλος μοντέλα ανάλυσης του ανταγωνισμού των κομμάτων και των προσώπων. Το μάθημα προϋποθέτει τη καλή γνώση των μεθόδων που παρουσιάζονται στα μαθήματα «Κοινωνική Στατιστική» και «Ποσοτικές Μέθοδοι». Περιλαμβάνει εισαγωγή στις μεθόδους και σύντομη επισκόπηση της χρήσης τους, σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας σχετικής με τα χαρακτηριστικά των συνδυασμών και των υποψηφίων καθώς και  ανάλυση των δεδομένων των ερευνών και διατύπωση συγκριτικών συμπερασμάτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι φοιτητές θα: μπορούν να αναλύσουν ένα σύνολο δεδομένων από προβλήματα πολιτικής με εξελιγμένες στατιστικές τεχνικές είναι σε θέση να αξιολογήσουν ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από εμπειρικές έρευνες μπορούν να επιλέξουν από διαθέσιμες τεχνικές ανάλυσης

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Γ. Παπαδηµητρίου, Η ανάλυση δεδοµένων, τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 2007. Δαφέρμος Βασίλης, Παραγοντική Ανάλυση, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε., 2011. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη http://www.openstv.org/ http://www.votingmatters.org.uk/ D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith, Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για κοινωνικές επιστήµες, Επίκεντρο, 2007. A. Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, 1957. D. Kaplan (επιµ.) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, Sage, 2004. ∆. Καραπιστόλης, Ανάλυση δεδοµένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας, 2001. Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005. T. Quinn, Ο εκσυγχρονισµός του Εργατικού Κόµµατος στη Μεγάλη Βρετανία, Eπίκεντρο, 2007. H. F. Weisberg, J. A. Krosnick, B.D. Bowen, An Introduction to Survey Research, Polling and Data Analysis, Sage, 1996. C. Javeau, H έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, Tυπωθήτω-Γ. ∆αρδανός, 1996.