Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε24
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις πολιτικές και κομματικές ιδεολογίες που κυριαρχούν στην μεταπολεμική Ελλάδα και στην επίδρασή τους στην κοινή γνώμη, στις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές. Στόχος είναι η ανάδειξη και κριτική προσέγγιση των κυρίαρχων ιδεολογικών ρευμάτων που διατρέχουν την ελληνική κοινωνία και που απεικονίζονται στους εννοιολογικούς πόλους "παράδοση",και "εκσυγχρονισμός"

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με την κατανόηση σημαντικών πλευρών της ελληνικής μεταπολεμικής πολιτικής κουλτούρας, με ιδιαίτερη έμαφση στον εθνικισμό, τον ρατσισμό , τον λαϊκισμό, και τον αντισημητισμό.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)

Πιερ-Αντρέ Ταγκιέφ ,Τί είναι αντισημητισμός;, Αθήνα, Εστία, 2011.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

Νίκος ∆εµερτζής (επιµ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα, Παπαζήσης, 1994.
Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Πολιτισµικός δυϊσµός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Αλεξάνδρεια, 2000.