Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε25
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, ζητήματα και μοντέλα της θεωρίας της επικοινωνίας. Εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές επικοινωνίας καθώς και οι ποικιλόμορφοι παράγοντες που τις επηρεάζουν, όπως αυτοί αναδεικνύονται από τα διαφορετικά επικοινωνιακά μοντέλα. Η δομική διάκριση ανάμεσα σε γραμμικά και κυκλικά μοντέλα επικοινωνίας. Οι διαφορές μεταξύ αμφίδρομης και μονοδρομικής, μαζικής και οργανωσιακής επικοινωνίας. Η λογική κατασκευής θεωριών, η χρησιμότητά τους στην κατανόηση των επικοινωνιακών φαινομένων και τεχνολογικών μεταλλάξεων του 20ού αιώνα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να: 1. Κριτική και συγκριτική κατανόηση των βασικών θεωρητικών επικοινωνιακών μοντέλων. 2. Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών σε μελέτη περιπτώσεων. 3. Ικανότητα σύνδεσης θεωρίας και έμπρακτης εφαρμογής της στην περιγραφή/έρευνα

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
[1] Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία, (2010 & 2013), ‘Μορφές και Μέσα Πολιτικής Επικοινωνίας’, Θεσσαλονίκη, University Studio Press
[2] Δεμερτζής Νίκος, (2003), ‘Πολιτική Επικοινωνία’, Αθήνα, Παπαζήσης

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
[1] Kaitatzi-Whitlock Sophia, (2013), ‘Changing Media Ontology and the Polity’, πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο ‘Nouvaux Ecrans, Nouvelle Regulation?’, M. Hanot & P.F. Docquir, (eds), Brussels , Larcier
[2] McNair, Brian, (1998), 'Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα, Κατάρτι
[3] Kaitatzi-Whitlock, Sophia, (2009), ‘The Political Economy of the Media at the Root of the EU’s Democracy Deficit’, πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο ‘Media Democracy and European Culture’, Bondebjerg Ib & Madsen P., (eds), Bristol, Intellect
[4] Nohrstedt Stig A. (2010), ‘Communicating Risks: Towards the Threat Society?’, (ed), Gothenburg, NORDICOM.