Κανονισμός Μεταπτυχιακού

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών εξειδικεύει την προβλεπόμενη από την Πρυτανική Απόφαση με αριθμό 19056/31-3-2015 (ΦΕΚ 710/τΒ΄/24-4-2015) - αντικατέστησε την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 121063/Β7/1-11-2005 (ΦΕΚ1564/τΒ΄/14-11-2005)- διάρθρωση και οργάνωση του Π.Μ.Σ., στα πλαίσια του Ν. 3685/08 όπως τροποποίηθηκε και ισχύει  και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 127/2-2-2011).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τέσσερις (4) ειδικεύσεις σπουδών:

1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

2.  Πολιτική Ανάλυση

3.  Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές, και

4.  Διακυβέρνηση

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο-Σκοπός

Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε τέσσερις κατευθύνσεις:

Α. Πολιτική θεωρία και Φιλοσοφία

Η κατεύθυνση Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία ερευνά και ανατέμνει μία μεγάλη και γόνιμη παράδοση στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, από την κλασσική και νεότερη πολιτική φιλοσοφία μέχρι τις πολύ σύγχρονες πολιτικές θεωρίες, από την ιστορία των πολιτικών ιδεών μέχρι την ανάλυση πολιτικού λόγου και την κριτική της ιδεολογίας. Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες θεωρητικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, ούτως ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα τις πολιτικές ιδέες και το πολιτικό φαινόμενο.

Β. Πολιτική Ανάλυση

Η κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό. Μελετά συλλογικά υποκείμενα και τις αλληλεπιδράσεις τους (κόμματα, συνδικάτα, ομάδες πίεσης, ενώσεις πολιτών), την επίδραση του πλαισίου (κομματικό σύστημα, εκλογικό και θεσμικό περιβάλλον, συμμετοχή), διερευνά τις επιδράσεις στον πολίτη (οικονομική και θεματική ψήφος, κομματική πίστη) και τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Παρουσιάζει και μελετά το εξωτερικό (υπερεθνικοί οργανισμοί και κράτη) και το εσωτερικό περιβάλλον (θεσμική συγκρότηση του κράτους). Παρουσιάζει το πλαίσιο και τη μεθοδολογία ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων, εκλογικών ερευνών γνώμης σε ατομικό επίπεδο, ερευνών υποψηφίων και αντιπροσώπων και αναλύει έρευνες περιεχομένου του προγραμματικού λόγου των συλλογικών υποκειμένων.

Γ. Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές

Η νέα κατεύθυνση Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές αποσκοπεί στην εξειδίκευση των σπουδαστών στην ανάλυση και μελέτη πολιτικών και γεωστρατηγικών προβλημάτων που αναδεικνύονται και απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Η ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας μέσα σε γενικά πλέγματα αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο της κατεύθυνσης. Ο τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και μελέτης αυτών των ζητημάτων θα είναι συγκριτικός και ως εκ τούτου ιστορικός.

Δ. Διακυβέρνηση

Η νέα κατεύθυνση Διακυβέρνηση μελετά τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. Μέρος των σπουδών στοχεύει - μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών - στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ

Τα όργανα διοίκησης του ΠΜΣ είναι:

 

(α)

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), όπως ορίζεται από το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

(β)

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, που είναι πενταμελής. Απαρτίζεται από καθηγητές/λέκτορες του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και οι οποίοι ορίζονται  από την ΓΣΕΣ του Τμήματος και αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, ο οποίος Προεδρεύει της ΣΕ και από έναν διδάσκοντα κάθε μίας από τις τέσσερις (4) ειδικεύσεις. Η θητεία της ΣΕ είναι διετής.

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος, και ορίζεται από τη ΓΣΕΣ με διετή θητεία η οποία μπορεί και να ανανεωθεί. Διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών για τα ακαδ. έτη 2016-17 και 2017-18 είναι ο καθ. κ. Χατζηπαντελής Θεόδωρος.

 

(γ)

 

Η ΣΕ λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει  κατά σειρά επιτυχίας. Ο πίνακας επιτυχίας επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ.

 

Άρθρο 4: Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν, με απόφαση της ΓΣΕΣ, καθηγητές ή λέκτορες του Τμήματος και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Ιδρυμάτων με ανάθεση, αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008.

 

Άρθρο 5: Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου  με απόφαση της ΓΣΕΣ και μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ, προκηρύσσεται ο αριθμός των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε ειδίκευση, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό είκοσι (20) για την κάθε μία από αυτές, συμπεριλαμβανομένου και των υποτρόφων εσωτερικού ή εξωτερικού (άρθρο 7 Πρυτανικής Απόφασης). Eπιπλέον του παραπάνω αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί 1 υπότροφος του ΙΚΥ και 1 της αλλοδαπής με απόφαση της ΓΣΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3685/08 παρ. 3. Οι υπότροφοι κατατάσσονται στην  κατεύθυνση που είναι συναφής με τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί προκειμένου να λάβουν την υποτροφία.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα συναφή Τμήματα.

 

Άρθρο 6: Κατηγορίες πτυχιούχων

Δεκτοί για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ γίνονται κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Άρθρο 7: Υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικά

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνιστά και δήλωση για την κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος (δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, για παραπάνω από μία κατευθύνσεις σπουδών).

Η αίτηση συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από: 

(α) αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

(β) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του,

(γ) φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου,

(δ) εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2500 λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του και η ικανότητά του να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης και

(ε) τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) του μεταπτυχιακού προγράμματος (και ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ 146/2007 [ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄).

 

Άρθρο 8: Αξιολόγηση υποψηφίων

Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και σε συνέντευξη που διενεργούνται κατά το διάστημα 15 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου.

Στις εξετάσεις καλούνται όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Οι εισαγωγικές εξετάσεις ακολουθούν δύο (2) διαδοχικά στάδια:

 

Α΄ στάδιο:

1.            Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα (1) μάθημα ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

Τα μαθήματα για κάθε κατεύθυνση σπουδών είναι:

-Κατεύθυνση Πολιτικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας: «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία»

-Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης: «Συγκριτική Πολιτική και Μεθοδολογία»

-Κατεύθυνση Πολιτικής Ιστορίας και Στρατηγικών Σπουδών: «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία»

-Κατεύθυνση Διακυβέρνησης: «Συγκριτική Πολιτική και Μεθοδολογία».

2.            Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δύο (2) Καθηγητές ή Λέκτορες του Τμήματος που ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ, με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), και βάση το πέντε (5).

3.            Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αθροίζει τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και υπολογίζει το μέσο όρο ή το παραπέμπει για αναβαθμολόγηση σε περίπτωση που η βαθμολόγηση των δύο (2) εξεταστών παρουσιάζει απόκλιση άνω των τριών (3)  μονάδων. Στην περίπτωση αυτή ως μέσος όρος θεωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Μετά αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων και συντάσσει την κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων και τον ειδικό κατάλογο των επιτυχόντων ανά κατεύθυνση.

4.            Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους  βαθμούς που έλαβε ο κάθε υποψήφιος και το τελικό άθροισμά της βαθμολογίας του.

5.            Επιτυχόντες στις εξετάσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίμακα 0-10).

 Β΄ στάδιο:

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΜΦ.

Η ΕΕΜΦ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών της. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου και οι τυχόν δημοσιεύσεις του. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (σε κλίμακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε έναν υποψήφιο ο μέσος όρος των βαθμών.

 Επιτυχόντες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση ως μέσο όρο.

 

Άρθρο 9: Τελική αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων

1.            Αφού επικυρωθούν από την ΓΣΕΣ, τα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε κάθε κατεύθυνση σπουδών γίνονται δεκτοί οι είκοσι (20) συνολικώς πρωτεύσαντες με βάση τους παρακάτω συντελεστές αξιολόγησης.

2.            Οι  υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες τόσο στις εξετάσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης όσο και στη συνέντευξη βαθμολογούνται ως εξής:

Ο τελικός βαθμός κατάταξης προκύπτει κατά :

- 10% από το βαθμό πτυχίου [στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό, εφ’  όσον είναι πάνω από 6,5],

- 10% από τη γλωσσομάθεια [6,5 πολύ καλή, 8,5 άριστα, 10 για δύο ή περισσότερες γλώσσες],

-60% για την επίδοση στις εξετάσεις [30%Χβαθμό Α βαθμολογητή και 30%Χβαθμό Β βαθμολογητή] και

            - 20% από την αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης [20% επί τη διάμεσο των βαθμών των μελών της επιτροπής].

3.            Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται όσοι έχουν υψηλότερη επίδοση στη γραπτή εξέταση. Εάν προκύπτει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται αυτοί που έχουν υψηλότερη αξιολόγηση κατά τη συνέντευξη.  Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, τότε εγγράφονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

4.            Με απόφαση της ΕΕΜΦ είναι δυνατόν να οριστούν προπτυχιακά μαθήματα τα οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν επιτυχόντες υποψήφιοι.

 

Άρθρο 10: Υπότροφοι

      Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους φοιτητές, εφ΄ όσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

     Τα κριτήρια για τη χορήγηση υποτροφίας στους πρωτοετείς φοιτητές είναι η σειρά κατάταξης στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ και στους δευτεροετείς φοιτητές, η επίδοσή τους κατά το Α΄ έτος της φοίτησής τους στο ΠΜΣ.

    Επιπλέον κριτήρια μπορεί να καθορίζονται από τον εκάστοτε φορέα  χορήγησης της υποτροφίας.

 

Άρθρο 11: Επιβλέποντες Καθηγητές

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008 για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται ένας επιβλέπων από τη ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ.

Ο επιβλέπων είναι καθηγητής ή λέκτορας του Τμήματος και διδάσκει στην κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Ενημερώνει και συμβουλεύει το μεταπτυ­χια­κό φοιτητή για τις υποχρεώσεις του και είναι σε θέση να γνωρίζει τη συνολική πρόοδο των σπουδών του.

 

Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια – Αναστολή σπουδών

1.            Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων. 

2.            Φοιτητής, ο οποίος δεν αποκτά το ΜΔΕ μετά την παρέλευση διετίας (τεσσάρων εξαμήνων) από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του, διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Η ΓΣΕΣ εγκρίνει την αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτησή του και εισήγηση της ΣΕ. Η χρονική διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

 

Άρθρο 13: Διδασκαλία

1.            Η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ, ορίζει πριν από τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα διδαχτούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Συγχρόνως ορίζονται και οι διδάσκοντες, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών.

2.            Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του ΠΜΣ συμπίπτουν με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

3.            Η παρακολούθηση των μαθημάτων εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική. Ένας περιορισμένος αριθμός απουσιών (μέχρι 3) μπορεί κατά περίπτωση να δικαιολογείται από τον διδάσκοντα ή από την ΣΕ.

 

Άρθρο 14: Εξεταστικές μέθοδοι και περίοδοι

 

1.            Η βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι δυνατόν να στηρίζεται σε γραπτές δοκιμασίες, σε προφορικές παρουσιάσεις, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων, κατά την κρίση του κάθε διδάσκοντα.

Οι εξεταστικές περίοδοι του ΠΜΣ θα πρέπει να συμπίπτουν με τις αντίστοιχες περιόδους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Οι γραπτές δοκιμασίες ή η κατάθεση των εργασιών στις οποίες βασίζεται η βαθμολογία διεξάγονται ή κατατίθενται για κάθε διδασκόμενο μάθημα μετά το τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο (δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος).

2.            Όσοι αποτυγχάνουν στις παραπάνω εξετάσεις διαγράφονται από το ΠΜΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 15: Μαθήματα –Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) – Βαθμολογία-Παράρτημα Διπλώματος

 

1.            Κάθε μάθημα είναι τρίωρο και  πιστώνεται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS) – εκτός από τα ΠΕ101, ΠΕ101Α και ΠΕ101Β.

2.            Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο, πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά.

3.            Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήρξη της διπλωματικής εργασίας.

4.            Η κλίμακα βαθμολογίας για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων ορίζεται 0-10. Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ, άρθρο 7 παρ. 5, ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι ο βαθμός 6.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση έχει ως ακολούθως:

 

Α΄ Κατεύθυνση : «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία»

Α΄εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

7

ΠΕ101Α

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

3

ΠΕ105

Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία

10

 

Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

 

 

 

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

10

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

10

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

   

Β΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

ECTS

ΠΦ201

Νεότερη Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

10

ΠΦ202

Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία

10

ΠΦ203

Κριτική της Ιδεολογίας και Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Β΄ Κατεύθυνση : «Πολιτική Ανάλυση»

Α΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

7

ΠΕ101Β

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

3

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

10

 

 

Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

 

 

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

10

ΠΕ105

Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

10

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Β΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

ECTS

ΠΑ201

Εκλογική Ανάλυση

10

ΠΑ202

Εκλογική Κοινωνιολογία

10

ΠΑ203

Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Γ΄  Κατεύθυνση : «Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές»

Α΄  εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

7

ΠΕ101Α

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

3

 

 

Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

 

 

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

10

ΠΕ105

Κλασική Πολιτική  Φιλοσοφία

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

10

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

10

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Β΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

ECTS

ΠΙ201

Ζητήματα Συγκρότησης του Νεοελληνικού Κράτους

10

ΠΙ202

Πολιτική, Πόλεμος και Στρατηγική

10

ΠΙ203

Συστήματα Διεθνών Σχέσεων

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Δ΄  Κατεύθυνση : «Διακυβέρνηση»

Α΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

ECTS

ΠΕ101

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

7

ΠΕ101Β

Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών

3

ΠΕ107

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

10

 

 

Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

 

 

ECTS

ΠΕ102

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα

10

ΠΕ103

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

10

ΠΕ104

Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών

10

ΠΕ105

Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία

10

ΠΕ106

Συγκριτική Πολιτική

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

 Β΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

 

 

ECTS

Δ1201

Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

10

ΔΙ202

Πολιτικό Μάρκετινγκ

10

ΔΙ203

Θεσμική Συγκρότηση του Κράτους και των Υπερεθνικών Οργανισμών

10

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Ν.3374/2005 και της ΥΑ Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄).

Άρθρο 16: Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

1.      Στο τέλος του β΄ εξαμήνου και ύστερα από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα, ο μεταπτυχιακός/ή  φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές με τα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξε. Το θέμα προτείνει ο φοιτητής με αίτησή του, που κατατίθεται στη ΣΕ, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα καθηγητή.

2.      Η επιλογή του θέματος εγκρίνεται από την ΣΕ, η οποία προτείνει επίσης τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας, ο οποίος ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.

Η  ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν τη ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

  Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διαφοροποίηση του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποφαίνεται η ΣΕ με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και απόφαση της ΓΣΕΣ.

3.      Επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι Καθηγητής ή Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, που διδάσκει στο ΠΜΣ.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη καθηγητές ή λέκτορες ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

4.      Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ είναι δυνατή η συγγραφή της εργασίας σε άλλη γλώσσα.

5.      Ο φοιτητής καταθέτει τρία (3) αντίτυπα της διπλωματικής εργασίας του στη γραμματεία του Τμήματος για τους τρεις βαθμολογητές.

6.      Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και ο αντίστοιχος έλεγχος των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία  ορίζεται σε ημερομηνία που αποφασίζει και δημοσιοποιεί ο επιβλέπων καθηγητής.

7.      Εφόσον απαιτείται αντικατάσταση μέλους της εξεταστικής επιτροπής, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη  ΣΕ μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

8.      Η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας προκύπτει μετά από βαθμολόγηση και των τριών βαθμολογητών.

Άρθρο 17: Τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται από την επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού καθορίζεται σαν ο μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος κάθε μαθήματος σε ECTS. Συγκεκριμένα, ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  προσδιορίζεται ως εξής: βαθμολογία κάθε μαθήματος/μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  επί (Χ) τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος/μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  και  ο σύνολο-άθροισμα  που προκύπτει διαιρείται (/) με το 90.

 

Άρθρο 18: Τίτλοι Σπουδών

Ημερομηνία περάτωσης των σπουδών στο ΠΜΣ θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος του πρακτικού εξέτασης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται σε κάθε είδους πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών.

Άρθρο 19: Λογοκλοπή

Κάθε λογοκλοπή, δηλαδή η χρησιμοποίηση υλικού ή διατυπώσεων από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή (π.χ. βιβλίο, άρθρο, εργασία άλλου, διαδίκτυο) χωρίς τη δέουσα αναφορά, σε οποιαδήποτε φάση φοίτησης (εργασίες εξαμήνου, διπλωματική εργασία), θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα και μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του εμπλεκόμενου φοιτητή, σύμφωνα και με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ.

Άρθρο 20: Τεχνολογική και Οικονομική Υποστήριξη

Στην Υπουργική Απόφαση του ΠΜΣ καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη του προγράμματος.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η υπάρχουσα υλικοτεχνική  υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, σπουδαστήρια, εργαστήρια) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και των κτιρίων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, όπου στεγάζεται.

Άρθρο 21: Οδηγός Σπουδών

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (υποτροφίες, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Άρθρο 22: Λοιπές διατάξεις

Η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ, είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα, που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης και η ρύθμισή τους δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, την απόφαση του Πρύτανη και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.