Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε31
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι διαφορετικές πολιτικές τις οποίες υιοθετεί και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) μέχρι σήμερα. Αναλύεται το περιεχόμενο και η σημασία των πολιτικών αυτών στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, παράλληλα, παρουσιάζονται οι διαδικασίες διαμόρφωσης, υλοποίησης και ελέγχου εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και στην εξέταση του ρόλου του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εισαγωγή: το πολιτικό σύστημα και οι διαδικασίες πολιτικής της ΕΕ
2. Η ενιαία αγορά
3. Πολιτική ανταγωνισμού
4. Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ONE)
5. H Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
6. O Χώρος Ασφάλειας, Ελευθερίας και Δικαιοσύνης
7. Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης – η στρατηγική Ευρώπη 2020
8. O προϋπολογισμός της ΕΕ
9. Πολιτική συνοχής και Διαρθρωτικά Ταμεία
10. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
11. Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης
12. Περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική
13. H διεύρυνση της ΕΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:
- γνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής των εθνικών, Ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων διεθνών θεσμών στη διαμόρφωση, υιοθέτηση, και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών
- κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που ανακύπτουν από τη συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ ως προς τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής
- είναι σε θέση να μελετήσουν σε βάθος επιμέρους πτυχές των σημαντικότερων πολιτικών που συνδιαμορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
N. Μαραβέγιας (επιµ.), Ευρωπαϊκή Ένωση.: Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2016.

Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο-οικονομία-πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ (επιμ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Τόμος Β΄ : Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές: Θεωρία και Εφαρμογές (β' έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 2007.
Κ. Στεφάνου (επιμ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Τόμος Γ’ - Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές: Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 2006.
S. Hix, To πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2009.
N. Nugent, Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2012.
I. Bache, S. Bulmer S. George and  O. Parker  (eds.), Politics in the European Union (Fourth Edition). New York: Oxford  University Press, 2014.
H. Wallace, M. Pollack, and A.Young  (eds.), Policy Making in the European Union (Seventh Edition). New York: Oxford University Press, 2014.