Πολιτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ04
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα εξετάζεi την γένεση και εξέλιξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου τόσο ιστορικά όσο και σήμερα ως παραμέτρου της παγκοσμιοποίησης. Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο στοιχεία που εξετάζονται στο παρόν μάθημα: την ανάδειξη μιας οικουμενικής κουλτούρας δικαιωμάτων του ανθρώπου και μια πορεία τυπικού ή ουσιαστικού εκδημοκρατισμού. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται, μετά από σύντομη ιστορική ανασκόπηση της γένεσης και των χαρακτηριστικών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα κύρια διεθνή κείμενα που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές πλαίσιο (τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο), τα εργαλεία και οι μηχανισμοί προστασίας των δικαιωμάτων αυτών καθώς και οι πραγματικές δυνατότητες εφαρμογής των αποφάσεων των μηχανισμών στο πλαίσιο του σημερινού ατελούς διεθνούς συστήματος. . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων γενεών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά) και στην εφαρμογή και λειτουργία των μεγάλων διεθνών κειμένων των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Οικουμενική Σύμβαση ΟΗΕ, Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτισμικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.). Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει σαφή τη διασύνδεση της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων με την εθνική πορεία εκδημοκρατισμού και την διαμόρφωση μιας διεθνούς, παγκοσμιοποιημένης, κοινωνίας στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Γνωρίζουν τα βασικά κείμενα διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
  • Έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αλληλεπίδρασης των διεθνών συστημάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου kαι των εθνικών πολιτικών μέσα σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων, Σάκκουλα 2018 Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, διεθνής και περιφερειακή προστασία, εκδόσεις Σάκκουλα 2019
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σ. Περράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Εκδόσεις Σιδέρη, 2011. (Κωδικός Εύδοξος 22905158). Βaylis J., Smith S., Owens P. 'Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής'. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998295)
Erasmus: 
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.