Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ46
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό/Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η ύλη του μαθήματος θα είναι δομημένη σε τρεις διακριτές ενότητες:

1. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει μια εισαγωγή σε ζητήματα γενικής και ειδικής διδακτικής.

2. Η δεύτερη ενότητα θα αφορά τις μικροδιδασκαλίες των φοιτητών ενώπιον των συναδέλφων τους και του υπέυθυνου διδάσκοντα

3. Τέλος οι φοιτητές θα διδάξουν σε πραγματικές συνθήκες μαθητές Λυκείου σε σχολεία της περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα
• κατανοήσουν τη σημασία της διδαχής της πολιτικής παιδείας στα σχολεία
• συνδέσουν θεωρία και πράξη κάνοντας πρακτική εξάσκηση της διδακτικής διαδικασίας πρώτα με τη μορφή μικροδιδασκαλιών και έπειτα με τη φυσική τους παρουσία και διδασκαλία σε σχολεία της περιοχής της Θεσσαλονίκης
• εξοικειωθούν με τη διδακτική πράξη

Βιβλιογραφία: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαοικονόμου Αντώνιος (2018). Διαστάσεις του εκπαιδευτικού ρόλου, Εκδόσεις Κυριακίδη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παπαοικονόμου Αντώνιος (2017). Σχολείο, Πολιτική και Πολιτικοποίηση, Εκδόσεις Κυριακίδη