Διεθνείς Σχέσεις: Βαλκάνια

Διδάσκοντες: 
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΙΕ14
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αφορά τη θέση των Βαλκανίων στις Διεθνείς Σχέσεις από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Βασίζεται σε μία συστημική προσέγγιση και αναλύει τη διαχρονική επίδραση διαφορετικών διεθνών συστημάτων στις χώρες της βαλκανικής χειρσονήσου. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις δύο περιόδους: 1) Στο 19ο αιώνα και το Ανατολικό Ζήτημα, και 2) Στις συνέπειες της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη μετά το 1990. Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συγγράψουν μια εργασία 15-20 σελίδων για το μάθημα. Με αυτόν το τρόπο θα εξοικειωθούν με τις τυπικές και ουσιαστικές πτυχές των επιστημονικών κειμένων. Το θέμα της εργασίας μπορεί να υπερβαίνει τις θεματικές των βαλκανικών θεμάτων, αν συνδυάζεται με την έρευνα για την τελική μεταπτυχιακή εργασία.

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο