ΔΠΜΣ Διακυβέρνηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μαθήματα

Α΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος    

ECTS 

ΔΙΥ11    

Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών    

10

ΔΙΥ12    

Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση    

10

ΔΙΥ13    

Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση    

10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ    30

Β΄ εξάμηνο: Επιλογής Υποχρεωτικά (3 από τα παρακάτω)

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος    

ECTS

ΔΙΕ21    

Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις    

10

ΔΙΕ22    

Πολιτικό Μάρκετινγκ    

10

ΔΙΕ23    

Διοικητική οργάνωση του Κράτους    

10

Δ1Ε24    

Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια    

10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

ΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ    30
 Γ’ εξάμηνο:
Α) Επιλογής Υποχρεωτικά (3 από τα παρακάτω)

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος    

ECTS

ΔΙΕ11    

Διεθνής Πολιτική Οικονομία    

10

ΔΙΕ13    

Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής    

10

ΔΙΕ14    

Οικονομικός Προγραμματισμός και Διαχείριση στη Δημόσια Διοίκηση    

10

ΔΙΕ15    

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Δημόσια Διοίκηση    

10

Εναλλακτικά:
Β) Εναλλακτικά:Διπλωματική Εργασία

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος    

ECTS

ΥΕΡ    

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     

30