ΔΠΜΣ στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

Το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2018-19 και υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Φιλοσοφίας), το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στη Φιλοσοφία, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS). Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν επιτυχώς πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα-σεμινάρια και να συγγράψουν διπλωματική εργασία. Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ή τελών φοίτησης.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο Ειδικεύσεις:

α. Ιστορία της Φιλοσοφίας

β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

Δεότε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού: http://www.edlit.auth.gr/MA-phil