Εκλογική Ανάλυση

ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΠΑΥ21
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα διαπραγματεύεται τέσσερις θεματικές ενότητες.

Αναλυτικά:

Α. Παρουσίαση πηγών εκλογικών αποτελεσμάτων. Η σημασία του επιπέδου παρουσίασης και του τύπου εκλογών. Διοικητικά και εκλογικά όρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επίδραση της εκλογικής ενότητας. (1 τρίωρο)

Β. Εκλογικά συστήματα (τυπολογία, σχεδιασμός, επίδραση και σημασία). Εκλογικές περιφέρειες, κριτήρια για εκλογικά συστήματα, συγκρίσεις. Η επίδραση του πλαισίου (3 τρίωρα).

Γ. Μελέτη του εκλογικού ανταγωνισμού. Οι τρεις παράμετροι (κόμματα, πρόσωπα, θέματα) και οι αλληλεπιδράσεις τους. (2 τρίωρα). Κριτήρια επιλογής και ορθολογικές επιλογές. (2 τρίωρα)

Δ. Μέθοδοι ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων και εκλογικών ερευνών (χαρτογράφηση, οικολογική ανάλυση, παλινδρόμηση, πολυμεταβλητές μέθοδοι). (5 τρίωρα) Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 4 τελευταία τρίωρα του μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ικανότητα ανάλυσης, περιγραφής και σύγκρισης εκλογικών συστημάτων Ικανότητα περιγραφής και ανάλυσης του εκλογικού ανταγωνισμού Ικανότητα να αναλύουν έρευνες και εκλογικά αποτελέσματα Ικανότητα επεξεργασίας και σύνθεσης στοιχείων από ποικίλες πηγές της πολιτικής ανάλυσης (ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, συμβατικές και ηλεκτρονικές). Εμπέδωση αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων της πολιτικής ανάλυσης στο πεδίο της εκλογικής ανάλυσης. Χρήση των παραπάνω εργαλείων στην ανάπτυξη σύνθετων (προφορικά και γραπτά). Χρήση των παραπάνω μεθόδων στην οργάνωση και διεξαγωγή αυτοδύναμης επιστημονικής μελέτης που επιστρατεύει σύνθετα αναλυτικά μοντέλα. -Εμπέδωση της κριτικής ικανότητας και του αναστοχασμού στην εφαρμογή ερευνητικών σχεδίων της εκλογικής έρευνας.

Βιβλιογραφία: 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith, Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για κοινωνικές επιστήµες, Επίκεντρο, 2007. Οδηγός ανάλυσης δεδοµένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος, 2005. ∆. Καραπιστόλης, Ανάλυση δεδοµένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας, 2001. C. Javeau, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 1996. H Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων, Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής (ΖΗΤΗ 2005) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004) Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς, Δ. Καραπιστόλης (Ανικούλας 2001) An introduction to Survey Research, Polling and Data Analysis, H. F. Weisberg, J. A. Krosnick, B.D. Bowen (Sage, 1996) An economic theory of Democracy, A. Downs (Harper and Row, 1957) Μαθηματικά στις πολιτικές επιστήμες Θ. Χατζηπαντελής & Γ. Ανδρεάδης (ΖΗΤΗ 2006) Electoral Systems, D. M. Farrell (Palgrave 2001) Political Parties, R. Gunther, J.R. Montero, J.J. Linz (Oxford, 2002) A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Gary King (Princeton: Princeton University Press, 1997) The future of Election Studies, M.N. Franklin, C. Wlezien (ed) (Pergamon, 2002) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004) Political Geography, world economy, nation-state and locality, P.J. Taylor, and C.Flint (Pearson Education Limited, Harlow 2000). A unified theory of voting. Directional and Proximity models. Samuel Merrill III & Bernard Grofman (Cambridge University Press, 1999) Issue Voting, Ole Borre, (Aarhus University Press, 2001) http://www.campaignsandelections.com Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για τον εκλογικό ανταγωνισμό Geography of Elections, P. J. Taylor and R. J. Johnston. (Holmes & Meier 1979) -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Σημαντική βιβλιογραφική πηγή για τις ποικίλες θεματικές που σχετίζονται με την εκλογική ανάλυση αποτελούν τα περιοδικά Political Analysis, Electoral Studies, στο οποίο θα κληθούν να ανατρέξουν οι φοιτητές (Το ΑΠΘ διαθέτει συνδρομή στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού). Τέλος, αξιοσημείωτη πηγή ερευνητικού υλικού και βοηθημάτων αποτελεί η ιστοσελίδες http://www.idea.int/, http://www.cses.org/
Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο