Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις

ECTS: 
10
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ21
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα αναλύονται η δομή της Ε.Ε. και ιδίως οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του μέρους αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την λειτουργία της Ε.Ε. ιδίως από την οπτική της εθνικής διοίκησης. Στο τμήμα αυτό εξετάζεται συνοπτικά η θεσμική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τα θεσμικά χαρακτηριστικά της Ένωσης με την Συνθήκη της Λισσαβώνας, ιδίως οι αρμοδιότητες και ο ρόλος της .

Κατόπιν εξετάζονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε. με έμφαση στην προ-νομοθετική διαβούλευση και στην πολυ-επίπεδη λήψη των αποφάσεων. Επίσης θα γίνει σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία της ένταξης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και στις συνέπειες της ένταξης αυτής ως εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του μαθήματος.

Το δεύτερο τμήμα αναλύει ειδικότερα τους τρόπους ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών αποφάσεων στο εθνικό σύστημα διακυβέρνησης, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για το σκοπό αυτό και τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες που έχει η σταδιακή ενίσχυση των ευρωπαϊκών τομέων λήψης αποφάσεων στο εθνικό πλαίσιο. Αναλύεται αρχικά η έννοια της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Ε.Ε. και οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στη δομή και λειτουργία του ελληνικού κράτους αλλά και οι μορφές παρέμβασης των αποφάσεων αυτών στις εθνικές πολιτικές και δομές. Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται έμφαση στις αλλαγές στον τρόπο άσκησης της εθνικής εξουσίας και τον σταδιακό «εξευρωπαϊσμό» θεσμών, δομών και πολιτικών της χώρας που προκύπτει από την αυξανόμενη ώσμωση του εθνικού και του υπερεθνικού επιπέδου. Ομοίως, το τμήμα αυτό εξετάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τις μεταβολές στις αρμοδιότητες των οργάνων στο ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης ως αποτέλεσμα ευρωπαϊκών πολιτικών και κατευθύνσεων. Τέλος, στέκεται ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις επιβάλλουν την προσέγγιση και την ομοιομορφία στις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των κρατών μελών τους.

Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο