Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε40
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σύνθετα θέματα
στρατηγικής καθώς και στην χρήση της θεωρίας παιγνίων στην ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού
αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο.
Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, βίντεο και θεωρία το
πλαίσιο και τις εφαρμογές τις θεωρίας παιγνίων. Στόχος είναι επίσης να συνδυάσουν αυτή τη νέα
γνώση με τη διαδικασία στρατηγικής λήψης αποφάσεων αλλά και των διαπραγματεύσεων. Θα μάθουν
το πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών αποφάσεων αλλά και την προετοιμασία και τη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:
• να χρησιμοποιούν στοιχεία της θεωρίας παιγνίων σε καταστάσεις διαπραγμάτευσης και συναλλαγών
• να αναγνωρίζουν τυπικές στρατηγικές σε σύνθετες καταστάσεις διαπραγμάτευσης
• να προτείνουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων διαπραγμάτευσης
• να κατανοούν τη διαδικασία διαμόρφωσης της Στρατηγικής
• να κατανοούν τη διαδικασία και στα στάδια προετοιμασίας της διαπραγμάτευσης.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
Το μάθημα έχει ένα εργαστηριακό μέρος. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε ποικιλία καταστάσεων διαμόρφωσης στρατηγικής ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα μεταφοράς της θεωρητικής ανάλυσης στην πράξη. Για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης θα ζητηθεί κατά την 7η εβδομάδα να ετοιμάσουν μια ανάλυση ενός θέματος. Η εργασία, έκτασης 5-10 σελίδων, αναφέρεται στην ανάλυση ενός επίκαιρου θέματος στο οποίο θα έχουν εφαρμογή τεχνικές της θεωρίας παιγνίων για τη διαμόρφωση στρατηγικής. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στην τάξη (10λεπτη παρουσίαση) (40%) Για την τελική εργασία θα ζητηθεί να περιγραφεί ένα θέμα ή μια κατάσταση στρατηγικής σημασίας για το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές τεχνικές. Μπορεί να αναφέρεται στην κατάσταση ή το θέμα της πρώτης εργασίας ή σε ένα διαφορετικό ζήτημα. Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.(60%) Ένα τρίτο του βαθμού της τελικής εργασίας θα προκύψει από την παρουσίαση (10λεπτη) κατά την διαδικασία εξετάσεων στην τάξη. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα του βαθμού θα προκύψουν από την γραπτή έκθεση (10-20 σελίδες) της ανάλυσης. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη σε διπλό διάστημα χωρίς να υπολογίζονται πίνακες και διαγράμματα.
Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 35241) OSBORNE
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 1063) ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ Α.Ε.,2009
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gibbons, R., Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992.
Dixit, A. and B. Nalebuff, The Art of Strategy, WW Norton, 2008
Dixit, A. and B. Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991.
Harvard Business Review Για Διαπραγματεύσεις και Διευθέτηση Διενέξεων, Κλειδάριθμος 2004