Πολιτική Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Α. Πολιτική ποιότητας του Τμήματος

Το Τμήμα έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα προγράμματα σπουδών του να χαρακτηρίζονται από την αναγκαία ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης και των πολιτικών δομών. Στοχεύει στην διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα.
Οι βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι οι εξής:
•    Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των σπουδών ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών
•    Η  καλλιέργεια της κριτικής, ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης των φοιτητών.
•    Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
•    Η εξειδίκευση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή καινοτόμων και κοινωφελών ερευνητικών έργων διεθνούς επιπέδου
•    Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιστημονικής δραστηριότητας των φοιτητών μέσα από την διοργάνωση πληθώρας εκδηλώσεων
•    Η εξωστρέφεια του Τμήματος μέσα από την ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του ερευνητικού έργου που συντελείται στο Τμήμα
•    Κοινωνική προσφορά, μέσω της παραγωγής και διάχυσης επιστημονικής γνώσης

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Ακαδημαϊκή Μονάδα δεσμεύεται να εφαρμόσει τις διαδικασίες ποιότητας που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.

Β Προγραμματισμός δράσεων και επιμέρους στόχων

Α. Καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών και επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
•    Χρήση διαδικτυακών εργαλείων για βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης
•    Εισαγωγή και ανάπτυξη μαθημάτων ακαδημαϊκής ευρύτητας (π.χ. τεχνικές παρουσίασης και συγγραφής επιστημονικής εργασίας)
•    Συστηματική παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων των φοιτητών
•    Αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών
•    Παρακολούθηση των εξελίξεων στα προγραμμάτων σπουδών των καλύτερων Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο για την ανάδειξη των καλών πρακτικών που μπορεί να ακολουθήσει το Τμήμα
•    Εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών σε όλα τα επίπεδα.
Β. Προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
•    Χρήση των δεδομένων αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του διδακτικού έργου
•    Αύξηση της κινητικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας του διδακτικού προσωπικού με προσωπικό αντίστοιχων καθηκόντων σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού
•    Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που θα τους φέρουν σε επαφή με βέλτιστες πρακτικές του διδακτικού έργου

Γ. Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του Τμήματος και βελτίωση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
•    Συμμετοχή του Τμήματος σε διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης πανεπιστημίων
•    Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και διεθνή ερευνητικά δίκτυα
•    Αύξηση των αλλοδαπών φοιτητών του Τμήματος (μέσω Erasmus+)
•    Αύξηση των δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας που επιτρέπουν και την συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών
•    Αύξηση του προσωπικού με διεθνείς εργασιακές εμπειρίες ή/και διεθνή αναγνώριση
Δ. Προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου και σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
•    Στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών στη διεκδίκηση ερευνητικών πόρων
•    Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας στο Τμήμα
•    Συμμετοχή των φοιτητών σε παρουσιάσεις, ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα
•    Συμμετοχή φοιτητών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
•    Μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού από ερευνητικά έργα στην διδασκαλία
Ε. Ενίσχυση των αποκτώμενων προσόντων. Σύνδεση με την αγορά εργασίας και φροντίδα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων
•    Παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας (στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς) και αντίστοιχη προσαρμογή του ΠΠΣ με την εισαγωγή νέων μαθημάτων που να καλύπτουν νέες ανάγκες.
•    Ενημέρωση και προσανατολισμός φοιτητών για τις σπουδές στο Τμήμα και τις επαγγελματικές προοπτικές
•    Επικοινωνία και προβολή των επιτευγμάτων και καλών πρακτικών του Τμήματος στους φοιτητές και στους αποφοίτους
•    Βελτίωση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης
•    Επικοινωνία και παρακολούθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων
ΣΤ. Βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των υποδομών
•    Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών από το Τμήμα
•    Συνεχής αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του μακροχρόνιου προβλήματος στέγασης του Τμήματος
•    Βέλτιστη διαμόρφωση και αξιοποίηση των προσωρινά διαθέσιμων χώρων του Τμήματος  
•    Εκσυγχρονισμός, βελτίωση και αύξηση των διαθέσιμων ψηφιακών υποδομών
•    Ενίσχυση του εργαστηρίου εφαρμοσμένης πολιτικής έρευνας του Τμήματος
•    Προσέλκυση δωρεών

Ο παραπάνω προγραμματισμός στόχων και δράσεων θα ελέγχεται με τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Γ Τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επιπλέον της διάθεσης του κειμένου της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος έχουν αναπτυχθεί και εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας. Το προσωπικό του Τμήματος έχει ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και συμμετέχει ενερ-γά σε αυτές. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό με την καθοδήγηση της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ υλοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ. Επιπλέον η ΟΜΕΑ του Τμήματος κάθε χρόνο παρουσιάζει και συζητά τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με την πο-λιτική ποιότητας στη ΓΣ του Τμήματος, όπου και αποφασίζονται νέες δράσεις.