Λάζου Βασιλική

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991961
Ώρες Συνεργασίας: 
Δείτε: https://www.eps.auth.gr/el/polsci/7676